Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podatki o izvajalcu IRPS
Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14, SI-1001 Ljubljana
Telefon: 00386 1 3009381
E-naslov: irps@zav-zdruzenje.si
Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 11708500
Matična št.: 5606187
Davčna št.: SI68534256

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: 22. 8. 2016

Izvajalec sodeluje v mreži izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov FIN-NET.

slika-video

 

 

 

 

 

Za ogled videa, kliknite na sliko.

Izvajalec je organiziran v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja, gospodarsko interesnega združenja zavarovalnic in pokojninskih družb v Sloveniji. Izvaja se mediacijski postopek kot posredovalni postopek, ki se rešuje s pomočjo posamezne tretje neodvisne strokovne osebe, ki ne more izdati zavezujoče odločbe.

Mediatorji so lahko osebe, ki imajo pravna znanja pridobljena z veljavnimi študijskimi programi za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje pravne smeri, oziroma raven izobrazbe pravne smeri, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje, so opravile strokovno izobraževanje za mediatorje ter so pridobile potrdilo o strokovnem izobraževanju za mediatorje. Pri mediacijskem centru se vodi lista mediatorjev, na katero se za obdobje petih let vključijo mediatorji, za katere strokovni svet mediacijskega centra ugotovi, da izpolnjujejo pogoje. Listo mediatorjev določa strokovni svet mediacijskega centra. Mediatorji, vključeni na listo mediatorjev, izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti, zagotovljena pa je tudi njihova neodvisnost in nepristranskost.

Pobuda za začetek postopka mediacije mora vsebovati:
– osebno ime, naslov prebivališča ter elektronski naslov potrošnika,
– podatke o ponudniku,
– dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika,
– dokaze, na katere se opira pobuda, če obstajajo,
– izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, ter da o zadevi še ni bilo odločeno v drugem upravnem ali sodnem postopku ali postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov,
– končni odgovor ponudnika v internem pritožbenem postopku za obravnavanje pritožb oziroma dokazilo, da je od vložene pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za obravnavanje pritožb preteklo trideset dni,
– predlog mediatorja z liste mediatorjev oziroma izjavo, da mediatorja lahko imenuje tajnik MC.

Pobudi mora biti priloženo potrdilo o plačilu pristojbine v višini 20,00 EUR. Pristojbina se nakaže na poslovni račun Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ, odprt pri Novi Ljubljanski banki, d. d. št. SI 56  0208 3001 4878 323.

Potrošnik lahko vloži pobudo na naslov Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, SI-1001 Ljubljana, s pripisom: pobuda za IRPS, preko elektronske pošte irps@zav-zdruzenje.si ali preko spletne strani.

Procesna predpostavka za začetek postopka mediacije je predhodno uveljavljanje pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za obravnavanje pritožb. Skrajni rok za vložitev pobude je eno leto od izdaje končnega odgovora ponudnika v internem postopku za obravnavanje pritožb.

Postopek mediacije v domačih potrošniških sporih poteka v slovenskem jeziku, postopek mediacije v čezmejnih potrošniških sporih poteka v angleškem jeziku. Postopek mediacije poteka ustno, opravi se čim hitreje, traja običajno največ do treh sestankov, brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški. Za potrošnika je sodelovanje v postopku mediacije prostovoljno ter se lahko kadarkoli umakne iz postopka. Za ponudnika je sodelovanje v postopku mediacije obvezno.

Postopek mediacije se zaključi:
– ko je potrošnik umaknil pobudo za začetek postopka,
– z dnem sklenitve poravnave,
– ko je potrošnik seznanjen z izjavo mediatorja, da so nadaljnji napori v mediaciji nepotrebni, ker mediacija ni uspešna.

Ko se udeleženci postopka dogovorijo o rešitvi spora in so pripravljeni spor končati se dogovorijo o rešitvi spora in podpišejo pisno poravnavo. Udeleženci postopka morajo imeti pred podpisom poravnave razumen rok za razmislek. Udeleženci postopka se lahko sporazumejo, da se poravnava sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali poravnave pred sodiščem. Pred sklenitvijo pisne poravnave mediator seznani udeležence postopka s pravnimi posledicami sklenitve poravnave.

Obrazec za vložitev pobude

Akt o ustanovitvi MC

Pravilnik o postopku mediacij

Kodeks mediatorjev

Lista mediatorjev

Seznam ponudnikov

Poročilo o delovanju MC za leto 2016

Povezave:
Evropska platforma za spletno reševanje potrošniških sporov
Mreža FIN-NET
Mreža FIN-NET (v slovenskem jeziku)

 

Komentarji so zaprti.