Organigram

organigram SZZ - 2013

SKUPŠČINA

Skupščino združenja sestavljajo predstavniki rednih članic združenja. Sej skupščine se udeležujejo praviloma predsedniki uprav rednih članic. Vsaka članica skupščine ima pri odločanju skupščine en glas.

Skupščina poleg tega, da sprejema letni in dolgoročni program dela združenja ter letni finančni načrt in letno poročilo o delu združenja, njegovih organov ter drugih delovnih teles, imenuje, voli in razrešuje člane sveta združenja, odloča o pogojih za vstop in sprejem nove članice v združenje kot redne ali izredne članice, odloča o izključitvi članice, imenuje in razrešuje varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu in tožilca razsodišča pri združenju ter odloča o vseh drugih zadevah, glede katerih je pristojna po sprejetem statutu in veljavni zakonodaji. Skupščino sklicuje Svet združenja predvidoma enkrat letno.

SVET

Svet združenja sestavlja 8 članov. Člani sveta so lahko le redne članice združenja. Mandat članov sveta traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Članstvo v svetu pripada 4 zavarovalnicam in 1 pozavarovalnici; rednim članicam, ki v letu pred začetkom vsakega novega mandata izkazujejo največjo bruto obračunano po/zavarovalno premijo iz njihovega poslovanja v Sloveniji. Izmed preostalih rednih članic Skupščina združenja izvoli še preostale tri člane v svet. Posamezno zavarovalnico oziroma pozavarovalnico v svetu predstavlja vsakokratni predsednik uprave.

Svet združenja ima med drugim naslednje pristojnosti: sprejema splošne akte združenja, imenuje in razrešuje direktorja združenja, nadzira materialno in finančno poslovanje, razpolaganje s sredstvi in pravilnost uporabe sredstev združenja, obravnava predloge gradiv in sklepov, ki jih pripravi strokovna služba združenja, izvaja nadzor nad poslovanjem Škodnega sklada in Odškodninskega urada, obravnava in sprejema letno poročilo in revidirane bilance Škodnega sklada in Odškodninskega urada ter določa letna finančna sredstva za delovanje Škodnega sklada in Odškodninskega urada.

DIREKTOR

Direktor združenja organizira in vodi delo združenja ter združenje predstavlja in zastopa. Direktor ima naslednje pristojnosti: predlaga sklic seje Skupščine združenja in Sveta združenja, skrbi za izvajanje sklepov Skupščine združenja in Sveta združenja, predlaga Skupščini združenja v sprejem letni finančni načrt in letna poročila združenja, po pridobitvi predhodnega soglasja Sveta združenja, skrbi za izpolnjevanje nalog združenja in izpolnjevanje finančnega načrta, sprejema posamične akte združenja, odloča o zaposlovanju, o organizaciji strokovne službe ter o sistematizaciji delovnih mest, sklepa pogodbe s tujimi zavarovalnimi združenji in biroji ter odobrava sklenitev korespondenčnih dogovorov, poroča Svetu združenja o vseh zadevah, ki so pomembne za poslovanje združenja, opravlja druge naloge, ki jih je dolžan opravljati v skladu z zakonom ali ki so v njegovi pristojnosti po statutu in drugih aktih združenja ter sklepih skupščine.

Direktorja imenuje in razrešuje Svet združenja. Njegov mandat traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja in izvolitve.

mag. Maja KRUMBERGER, direktorica
E-pošta: info@zav-zdruzenje.si

SLUŽBA ZA SPLOŠNO ORGANIZACIJSKE ZADEVE IN RAČUNOVODSTVO

Služba za splošno organizacijske zadeve in računovodstvo omogoča organizacijsko, tehnično in strokovno podporo aktivnostim trajnih oblik dela združenja. Služba zbira in posreduje članicam združenja potrebne informacije, vzdržuje stike z zunanjimi institucijami in organizacijami ter usklajuje aktivnosti posameznih delovnih teles znotraj združenja.

Olga MITROVIČ, tajnica
E-pošta: info@zav-zdruzenje.si

Cvetka STRAŠEK
E-pošta: cvetka.strasek@zav-zdruzenje.si

Saša ZGONC
E-pošta: sasa.zgonc@zav-zdruzenje.si

BIRO ZELENE KARTE

Združenje kot nacionalni biro zelene karte in član Sveta birojev jamči za plačilo škod, ki jih v Sloveniji povzročijo vozniki vozil s tujo registrsko tablico. Za obravnavanje tovrstnih škod, znanih kot mednarodne škode, združenje pooblašča svoje članice – zavarovalnice, ki izvajajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Sodelovanje med nacionalnimi zavarovalnimi biroji urejajo mednarodni sporazumi, med drugim Splošna pravila (ang. Internal Regulations) kot temeljni sporazum sistema zelene karte in nacionalne zakonodaje s področja zavarovanja avtomobilske odgovornosti v državah sistema zelene karte.

Svet birojev je bil več kot 50 let odgovoren izključno za upravljanje sistema zelene karte, z uveljavitvijo in izvajanjem Četrte direktive o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (sistem varstva obiskovalcev) pa je prevzel upravljanje in koordinacijo tudi na področju delovanja novih institucij iz omenjene direktive – informacijskih centrov, odškodninskih uradov, tudi škodnih skladov. V Sloveniji izvaja posle Informacijskega centra in Odškodninskega urada Biro zelene karte v sodelovanju s Škodnim skladom.

Tjaša KORBAR
E-pošta: greencard@zav-zdruzenje.si
E-pošta: tjasa.korbar@zav-zdruzenje.si

Stjenka VUGA
E-pošta: stjenka.vuga@zav-zdruzenje.si

Vanja GALIĆ
E-pošta: info.center@zav-zdruzenje.si

ŠKODNI SKLAD

Škodni sklad obravnava škodne dogodke in skrbi za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih motornih vozil, priklopnikov, nezavarovanih zrakoplovov in drugih letalnih naprav, nezavarovanih čolnov, škode, ki jih utrpijo potniki nezavarovanega javnega prevoznega sredstva in dela odškodnin, ki niso bile izplačane iz stečajne mase zavarovalnice, ki je dolžna plačati odškodnino in zoper katero je bil uveden stečajni postopek. Škodni sklad opravlja tudi posle v zvezi z Odškodninskim uradom skupaj z Birojem zelene karte in v skladu z zakonom. V okviru Škodnega sklada deluje Komisija Škodnega sklada za odpis terjatev, ki odloča o vlogah regresnih zavezancev glede omilitve in oprostitve regresnih zahtevkov zavezancev.

Škodni sklad vodi in organizira vodja Škodnega sklada in Informacijskega centra v koordinaciji z vodjem Biroja zelene karte. Vodja Škodnega sklada in Informacijskega centra koordinira tudi delo Odbora za zavarovanje motornih vozil, Odbora za transportna in kreditna zavarovanja Odbora za informatiko, Sekcije za notranjo revizijo, Komisije za zavarovalno-pravne zadeve, Komisije za nadzor nad delovanjem informacijskega sistema združenja in Komisije za preprečevanje zavarovalniških zlorab.

mag. Tina DULAR FERLEŽ
E-pošta: barbara.stine@zav-zdruzenje.si

Barbara ŠTINE
E-pošta: barbara.stine@zav-zdruzenje.si

SLUŽBA ZA ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL

Služba za zavarovanja motornih vozil spremlja stanje, problematiko ter zakonodajo s področja dela zavarovanj motornih vozil doma in v tujini, kontrolira in odobrava likvidirane škode iz naslova škodnega sklada, spremlja problematiko zavarovanj motornih vozil, vodi informacijski center, register avtomobilskih zavarovanj, register zavarovalnih primerov, bazo policijskih zapisnikov in skrbi za delovanje sistema za odkrivanje zavarovalniških goljufij ter opravlja naloge v zvezi z Informacijskim centrom, spremlja stanje, problematiko ter zakonodajo s področja transportnih in kreditnih zavarovanj doma in v tujini, spremlja dejavnike na drugih trgih, ki vplivajo na to zavarovalno vrsto in pripravlja strokovne podlage za posamezne zavarovalne produkte. V okviru Sekcije za notranjo revizijo rešuje probleme, povezane z notranjo revizijo, v okviru Odbora za informatiko pa obravnava tehnična vprašanja, ki se nanašajo na Informacijski center in skrbi za razvoj informacijskega sistema za potrebe združenja ter njegovih članic in drugih uporabnikov. Opravlja tudi organizacijsko tehnično podporo organom združenja.

Službo za zavarovanja motornih vozil vodi vodja Škodnega sklada in Informacijskega centra

mag. Tina DULAR FERLEŽ
E-pošta: barbara.stine@zav-zdruzenje.si

SLUŽBA ZA PRAVNE ZADEVE IN OSEBNA ZAVAROVANJA

Služba za pravne zadeve in osebna zavarovanja spremlja pravno problematiko ter pripravlja pravna mnenja za potrebe združenja in predloge internih aktov združenja, spremlja stanje, problematiko ter zakonodajo s področja osebnih zavarovanj doma in v tujini, spremlja dejavnike na drugih trgih, ki vplivajo na to zavarovalno vrsto in pripravlja strokovne podlage za posamezne zavarovalne vrste. V sodelovanju s posameznimi delovnimi telesi združenja pripravlja tudi strokovne podlage za posamezne pravne nejasnosti v zavarovalstvu in sodeluje pri snovanju zavarovalne zakonodaje.

Službo vodi vodja službe za pravne zadeve in osebna zavarovanja.

mag. Tanja KOLANDER ZAPOTNIK
E-pošta: tanja.kolander@zav-zdruzenje.si

SLUŽBA ZA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA, STATISTIKO IN ANALIZE

Služba za premoženjska zavarovanja, statistiko in analize spremlja stanje, problematiko ter zakonodajo s področja premoženjskih zavarovanj ter statistike in analitike doma in v tujini, spremlja dejavnike na drugih trgih, ki vplivajo na premoženjska zavarovanja, statistiko in analize in pripravlja strokovne podlage za posamezne zavarovalne produkte. Skrbi za delovanje Odbora za premoženjska zavarovanja in vseh delovnih teles, ustanovljenih pod okriljem tega odbora, Odbora za upravljanje s tveganji, Finančne sekcije, Komisije za računovodsko-davčne zadeve in Aktuarske sekcije, vodi in koordinira njihovo delo ter pripravlja strokovna gradiva in razprave s področja njihovega dela.

Služba v okviru Komisije za preprečevanje pranja denarja spremlja in rešuje problematiko s področja pranja denarja in financiranja terorizma, v okviru Redakcijskega odbora za pripravo biltena skrbi za izdajanje Statističnega zavarovalniškega biltena, v okviru Uredniškega odbora revije Zavarovalniški horizonti pa za izdajanje strokovne revije Zavarovalniški horizonti. Izdaja statistične publikacije združenja ter skrbi za usklajenost statistike z mednarodnimi standardi in potrebami članic združenja. Skrbi tudi za izdajanje internega glasila Informator.

Služba zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke na področju zavarovalništva, pripravlja statistične analize, poročila in druga gradiva, skrbi za statistično raziskovanje, skrbi za evidenco in redno objavljanje statističnih podatkov ter posreduje le-te članicam združenja in drugim institucijam. Služba sodeluje z zavarovalnicami na slovenskem trgu in v tujini ter z drugimi mednarodnimi združenji in institucijami.

Službo vodi strokovni delavec za premoženjska zavarovanja, statistiko in analize.

Mateja LAMOVŠEK
E-pošta: mateja.lamovsek@zav-zdruzenje.si

Tanja TRAMPUŽ
E-pošta: tanja.trampuz@zav-zdruzenje.si

SLUŽBA ZA IZOBRAŽEVANJE

Služba za izobraževanje organizira različna izobraževanja in dogodke za potrebe članic združenja ter izvaja preizkuse strokovnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Vsako leto priredi tradicionalno konferenco z naslovom Dnevi zavarovalništva v Sloveniji. Letno organizira tudi Seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike ter HRM konferenco. Služba za izobraževanje skrbi za izdajo strokovne literature za potrebe združenja.

Službo vodi strokovni delavec za izobraževanje.

Vida FERLAN
E-pošta: vida.ferlan@zav-zdruzenje.si

Tanja KORNET
E-pošta: tanja.kornet@zav-zdruzenje.si

 

Komentarji so zaprti.