Prijava škode (oz. škodni primer)

 • Kako prijavim škodo v okviru sklenitve življenjskega zavarovanja?

  V primeru, ko nastopi kateri izmed zavarovanih rizikov oziroma zavarovanih nevarnosti (doživetje, smrt zaradi nezgode …), mora zavarovalec oziroma upravičenec o tem takoj obvestiti zavarovalnico.

  Osnova za prijavo zavarovalnega primera je v celoti izpolnjen obrazec, ki ga zavarovalec oziroma upravičenec prejme na zavarovalnici (osebno ali po pošti, preko interneta). Obrazci so različni, odvisni od vrste zavarovalnega primera, katerega  prijavlja.

  Poleg pravilno izpolnjenega in podpisanega obrazca mora zavarovalec oziroma upravičenec priložiti še dokumentacijo, ki pa je glede na vrsto kritja različna.

  Zavarovalnica lahko zahteva tudi druga dokazila, ki so potrebna za ugotovitev pravice do izplačila (npr. fotokopijo vozniškega dovoljenja v primeru prometne nezgode, fotokopijo ambulantnega kartona …).

  Zavarovalnica je zavezana izplačati zavarovalnino v roku 14 dni po tem, ko ji je bila predložena popolna dokumentacija, potrebna za ugotavljanje obveznosti zavarovalnice.

  Prijava doživetja:

  • originalni izvod police,
  • dokazilo, da ima upravičenec pravico zahtevati izplačilo, če to ni razvidno iz police.

  Prijava smrti zavarovanca:

  • originalni izvod police,
  • originalni izpisek iz matične knjige umrlih,
  • zdravniško poročilo o vzroku smrti,
  • druga dokazila na zahtevo zavarovalnice.

  Prijava nezgode in kritične bolezni:

  • fotokopija medicinske dokumentacije (npr. specialistični izvidi zdravljenja, kartonček fizikalne terapije …),
  • fotokopija potrdila o upravičeni odsotnosti z dela (bolniški list),
  • fotokopija odpustnice iz bolnišnice (v primeru hospitalizacije),
  • fotokopija odpustnice iz zdravilišča,
  • fotokopija vozniškega dovoljenja v primeru prometne nesreče,
  • druga dokazila na zahtevo zavarovalnice.

 • Kako prijavimo škodo na zavarovalnico, ki sem jo utrpel v prometni nesreči?

  V primeru, da je na vozilu nastala zgolj manjša materialna škoda, ni potrebno klicati policije.

  Zelo pomembno pa je, da udeleženca izpolnita Evropsko poročilo o prometni nesreči, na katerem je tudi razvidna številka zavarovalne police in ga podpišeta.

  V primeru večje škode oziroma telesnih poškodb udeleženca v nesreči obvezno pokličite policijo in izpolnite evropsko poročilo. O škodnem dogodku obvestite zavarovalnico v roku treh delovnih dni.

 • Povzročitelj prometne nesreče je pobegnil, kaj storim?

  V primeru, da je prometno nesrečo povzročil voznik neznanega vozila v Sloveniji, Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada odgovarja le za nematerialno škodo (škodo, ki je nastala zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare), vendar največ do minimalne zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega dogodka. Obseg kritja za škode, ki jih povzročijo neznani vozniki, je torej omejen.

  Zakonodajalec je želel zaščititi predvsem oškodovance, ki utrpijo škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali telesne okvare. Ko pa katerikoli oškodovanec iz konkretne prometne nesreče prejme odškodnino zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare in se je ob tem bolnišnično zdravil najmanj pet dni, Slovensko zavarovalno združenje – Škodni sklad odgovarja tudi za škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ob upoštevanju soudeležbe oškodovanca pri škodi v višini 500 evrov (franšiza).

  Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z voznikom neznanega motornega vozila, lahko kot oškodovanec svoj odškodninski zahtevek vložite na: Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnici, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo. Ko Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada, torej da je prometno nesrečo povzročil voznik neznanega vozila in da se odškodninski zahtevek nanaša na povrnitev nematerialne škode, za reševanje odškodninskega zahtevka pooblasti eno izmed zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje. O odstopu odškodninska zahtevka je oškodovanec pisno obveščen. Celoten nadaljnji postopek nato poteka z zavarovalnico, ki ji je odškodninski zahtevek odstopljen. Tako da oškodovanec nadalje vse ureja s to zavarovalnico. Zavarovalnica reši odškodninski zahtevek tako po temelju kot po višini odškodnine in z oškodovancem sklene poravnavo. Odškodnina se, na podlagi sklenjene poravnave, nato izplača iz sredstev Škodnega sklada.

 • Povzročitelj prometne nesreče je imel nezavarovano vozilo, kaj storim?

  V primeru, da prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji, je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada. Škodni sklad odgovarja upravičencu oziroma oškodovancu enako kot odgovornost na zavarovalnica za zavarovanca, ki ima sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, vendar le do minimalne predpisane zavarovalne vsote.

  Oškodovanec v prometni nesreči z nezavarovanim motornim vozilom je torej izenačen z oškodovancem prometne nesreče, ki jo povzroči zavarovano motorno vozilo. To pomeni, da ni omejitev glede vrste škode (škode na osebah ali stvareh) do katere je oškodovanec upravičen.

  Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z motornim vozilom, ki je bilo nezavarovano, lahko kot oškodovanec svoj odškodninski zahtevek vložite na: Slovensko zavarovalno združenje; Zavarovalnici, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo; Zadnjo zavarovalnico povzročitelja prometne nesreče.

  Ker Slovensko zavarovalno združenje nima lastne cenilne službe, cenitev pa je pogoj za reševanje odškodninskih zahtevkov za škodo na stvareh (materialna škoda), priporočamo, da opravite cenitev na svoji zavarovalnici. Tam boste lahko vložili tudi odškodninski zahtevek (izpolnili ustrezne obrazce). Na zavarovalnici bodo torej opravili vsa potrebna dejanja in vaš odškodninski zahtevek, takoj, sami posredovali Slovenskemu zavarovalnemu združenju – Škodnemu skladu. Ko Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada, torej da motorno vozilo povzročitelja v času prometne nesreče ni bilo obvezno zavarovano,pooblasti za reševanje odškodninskega zahtevka eno izmed zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje. O odstopu je oškodovanec pisno obveščen. Celoten nadaljnji postopek poteka z zavarovalnico, ki ji je odškodninski zahtevek odtopljen. Tako da oškodovanec nadalje vse ureja s to zavarovalnico. Zavarovalnica reši odškodninski zahtevek tako po temelju kot po višini odškodnine in z oškodovancem sklene poravnavo. Odškodnina pa se, na podlagi sklenjene poravnave, nato izplača iz sredstev Škodnega sklada. Opomba: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu določa, da so vozila, ki morajo biti obvezno zavarovana, vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje. V to kategorijo torej ne spadajo, kolesa, kolesa s pomožnim motorjem, delovni stroji oziroma vozila v funkciji delovnega stroja ipd.

 • Prometna nesreča s tujcem
 • prijava_skode

  Komentarji so zaprti.