Usmeritve in priporočila zavarovancem

 

Usmeritve

Zavarovalnice so leta 1999 sprejele Zavarovalni kodeks. Z njim so se obvezale spoštovati načela trga, tržne konkurence na lojalnih in korektnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi stranki kvalitetno zavarovalno zaščito.

Zavarovalni kodeks
Smernice (EIOPA) o obravnavanju pritožb v zavarovalnicah

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih pride zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke. Varuh ne obravnava sporov iz zavarovalnih razmerij, ki bi glede na svoj pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost odločanja sodišča (sem spadajo predvsem spori glede utemeljenosti ali višine odškodninskega zahtevka). Stranka lahko vloži pritožbo zoper odločitev zavarovalnice, ki jo je izdala v internem pritožnem postopku. Pritožba mora vsebovati vse podatke o pritožniku in mora biti podpisana. Anonimnih pritožb varuh ne obravnava. Pritožba se praviloma vloži pisno in mora obsegati zahtevek in dejstva na katerih temelji ter dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo. Varuh ne obravnava pritožb, ki se nanašajo na dejstva, ravnanja ali opustitve, od katerih je do vložitve pritožbe preteklo več kot šest mesecev. Po končanem obravnavanju varuh o sporu med stranko in zavarovalnico odloči s pisno odločitvijo, ki obsega ugotovitev o kršitvi z obrazložitvijo, ter v primeru kršitve priporočilo zavarovalnici za odpravo kršitve. Zoper odločitev varuha ni pritožbe.

Pritožba se naslovi na naslov:

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu
Slovensko zavarovalno združenje GIZ
Železna cesta 14
1000 Ljubljana

Akt o ustanovitvi in delu varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu (PDF)

Razsodišče

Razsodišče nadzoruje izvajanje Zavarovalnega kodeksa s strani članic združenju, presoja njegove kršitve v odnosih med članicami združenja ter izreka ukrepe. Prijavo kršitve Zavarovalnega kodeksa lahko vloži vsaka članica združenja. Prijava se vloži pisno tožilcu pri združenju.

Pravilnik o delu razsodišča pri SZZ

Priporočila

Ne glede na vrsto zavarovanja in obdobje trajanja sklenjenega zavarovanja na Slovenskem zavarovalnem združenju priporočamo, da se vsak zavarovanec podrobno seznani z zavarovanjem, za katerega se odloči.

Priporočamo natančno branje pogojev za sklenjeno zavarovanje, pridobitev ponudb več zavarovalnic za nameravani sklenjeni produkt, primerjavo cen, dodatnih pogojev za sklenitev in navsezadnje pretehtati, ali nam določeni produkt ustreza glede na naše cilje, želje, načrte, obveznosti, ki jih imamo (krediti, družina ali samski itd.).

Potrebno se je zavedati, da se izbira najprimernejšega zavarovanja razlikuje od posameznika do posameznika, z osebnim podpisom ob sklenitvi pogodbe pa potrdite, da ste seznanjeni o značilnostih produkta, ki ga kupujete.

Komentarji so zaprti.