Preizkus znanja

Z uspešno opravljenim preizkusom znanja za zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika pri Slovenskem zavarovalnem združenju boste izpolnili enega od pogojev, ki jih predpisuje Zakon o zavarovalništvu za izdajo dovoljenja (licence) za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Več o izdaji dovoljenja si lahko preberete tukaj.

Preizkus znanja za zavarovalne zastopnike oziroma zavarovalne posrednike je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

PISNI DEL PREIZKUSA ZNANJA

Pisni del preizkusa znanja je sestavljen iz vsebin naslednjih področij znanja, ki so zajeta v naslednjih delih učnega gradiva:

 1. zavarovalno-pravne osnove (vsebina zajeta v 1. delu učnega gradiva),
 2. trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika (vsebina zajeta v 1. delu učnega gradiva),
 3. premoženjska zavarovanja (vsebina zajeta v 2. delu učnega gradiva),
 4. življenjska zavarovanja (vsebina zajeta v 3. delu učnega gradiva),
 5. pozavarovanja (vsebina zajeta v 3. delu učnega gradiva),
 6. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva (vsebina zajeta v 3. delu učnega gradiva) in
 7. znanja za posle zavarovalnega posredovanja (vsebina zajeta v 4. delu učnega gradiva).

Zavarovalni zastopniki morajo poznati prve tri dele učbenika (1. – 3. del), zavarovalni posredniki pa vse dele učbenika (tj. vsebino od 1. – 4. dela).

Vprašanja na pisnem delu so izbirnega tipa (a, b, c, d), pri čemer je pravilen le en odgovor izmed ponujenih. Pravilni odgovor prinese eno točko, negativnih točk ni! Vsa vprašanja so si po težavnosti enaka. Izpitne pole so ločene po posameznih področjih znanja, merilo za uspešno opravljen preizkus pa je doseženih vsaj 60 % za vsako polo (področje) posebej.

Za reševanje prvih šestih izpitnih pol ima kandidat na razpolago 135 minut. Za reševanje sedme pole pa ima kandidat za zavarovalnega posrednika na razpolago (dodatnih) 45 minut.

NASVETI GLEDE PISNEGA DELA PREIZKUSA ZNANJA

 • Da se izognete morebitni zavrnitvi vaše udeležbe na preizkusu znanja, pred dnevom opravljanja izpita skrbno preverite, ali izpolnjujete oba pogoja za pristop.
 • Na izpitu se poskusite sprostiti, stres je pogosto največja ovira dobremu izkazu znanja.
 • Poskusite se osredotočiti na sam izpit, ne na izid le tega.
 • Pozorno preberite vsako vprašanje. Poskrbite, da boste razumeli, kako naj bi odgovorili na vprašanje. Mnogi kandidati preberejo le opis situacije ali podane podatke, ne vzamejo pa si dovolj časa, da bi pozorno prebrali celotno vprašanje.
 • Bodite pozorni na negativne besede, kot so “ne”, “nihče” ali “nikoli”.
 • Bodite pozorni na besede, kot so “običajno”, “pogosto” ali “v splošnem”.
 • Prepričajte se, da se trditve nanašajo na vprašanje. Trditev je lahko pravilna, vendar za vprašanje nepomembna.

USTNI DEL PREIZKUSA ZNANJA

Ustni del preizkusa znanja poteka pred 3-člansko izpitno komisijo.

Ustni del preizkusa znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, traja 20 minut. Na njem se preverja kandidatova sposobnost uporabe znanja v praktičnih situacijah. Na lističu je opisana situacija, na osnovi katere kandidat opiše prodajni razgovor oziroma argumentira situacijo. Praktične situacije so pripravljene za področje premoženjskih in za področje življenjskih zavarovanj (mešano).

Vprašanja za ustni del preizkusa znanja so naključno izbrana. Kandidat (iz)vleče listič, na katerem je zapisana praktična situacija, ki lahko opisuje situacijo tako s področja premoženjskih kot s področja življenjskih zavarovanj. Na lističu sta poleg praktične situacije zapisani še dve podvprašanji, ki se vsebinsko nanašata na praktično situacijo. Kandidat ima možnost samo enkrat (iz)vleči listič.

Eden od članov ustne komisije lahko poleg vprašanja z opisom praktične situacije in dveh podvprašanj, kandidatu postaviti še tretje podvprašanje, ki se lahko nanaša na področje premoženjskih ali pa področje življenjskih zavarovanj in ni potrebno, da se vsebinsko nanaša na prejšnja vprašanja. Tretje podvprašanje eden od članov ustne komisije postavi po lastni presoji in ni navedeno na lističu. Tretje podvprašanje se postavi le v primeru, da člani komisije niso enotnega mnenja o znanju kandidata. V primeru, da kandidat na praktično situacijo z dvema podvprašanjema ne odgovori pravilno, lahko izpitna komisija zaključi z izpraševanjem in poda negativno oceno. V tem primeru komisiji ni potrebno zastaviti še tretjega podvprašanja.

Ustni del preizkusa znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, se poleg 20-tih minut, namenjenih za preizkus znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, torej za 1., 2., in 3. del učnega gradiva, podaljša še za 20 minut, namenjenih za preizkus dodatnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. Kandidatu postavi vsak član ustne komisije za preizkus znanja po eno ustno vprašanje iz 4. dela učnega gradiva – Znanja za posle zavarovalnega posredovanja.

ZAVAROVALNI POSREDNIK – delni

Kandidat, ki je pri SZZ opravil preizkus znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, lahko naknadno pristopi k opravljanju preizkusa znanja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. V tem primeru kandidat opravlja pisni preizkus znanja samo iz področja »Znanja za posle zavarovalnega posredovanja«. Na ustnem preizkusu znanja mu vsak od treh članov ustne komisije postavi po eno vprašanje, ki se nanaša na vsebino iz predhodnega stavka.

PRAVICA ENKRAT PONAVLJATI USTNI DEL PREIZKUSA ZNANJA

V primeru, da kandidat ustnega dela preizkusa znanja ni opravil, ima pravico enkrat ponavljati samo ustni del preizkusa znanja, za katerega je oproščen ponovnega plačila pristopnine k preizkusu znanja. K popravnemu ustnemu delu preizkusa znanja mora kandidat pristopiti v prvem naslednjem razpisanem roku.

V kolikor se kandidat brez opravičenega razloga ne udeleži popravnega ustnega dela preizkusa znanja v naslednjem razpisanem izpitnem roku, se šteje, da ustnega dela preizkusa znanja ni opravil in da mora ponovno pristopiti k pisnemu delu preizkusa znanja.

Če se kandidat ne udeleži popravnega ustnega dela preizkusa znanja v naslednjem razpisanem izpitnem roku iz opravičenega razloga, lahko pristopi k popravnemu ustnemu delu preizkusa znanja v prvem naslednjem razpisanem roku.

Slovensko zavarovalno združenje je dolžno kandidata obvestiti v roku sedmih delovnih dni od prejema pisnega opravičila, ali se njegova odsotnost šteje za opravičeno ali ne.

Komentarji so zaprti.