Pogoji za pristop k preizkusu znanja

K preizkusu znanja se lahko prijavi kandidat, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo V. stopnje, to je gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško, srednje tehniško oziroma drugo strokovno izobraževanje (najmanj štiriletni program). Kandidat mora poslati pisno prijavo na predpisanem obrazcu (prijavnica za izpit) na naslov: Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, 1001 Ljubljana.

Prijavnica za izpit

Prijavnica za izpit

Število kandidatov za preizkus znanja v posameznem roku je omejeno. Prednost imajo kandidati, ki se v razpisanem roku prijavijo prej.

K prijavi je kandidat dolžan priložiti:

  1. overjeno kopijo diplome oziroma spričevala v slovenskem jeziku ali overjeno kopijo prevoda v tujini pridobljene diplome oziroma spričevala v slovenki jezik, s katerim dokazuje, da ima zaključeno najmanj štiriletno srednješolsko izobrazbo. Kopijo diplome oziroma spričevala o maturi oziroma zaključnem izpitu lahko overi le notar ali upravna enota; in
  2. potrdilo o plačilu pristopnine k preizkusu znanja.

Prijavo k preizkusu znanja je možno vložiti samo v roku za prijavo.

ZAVAROVALNI POSREDNIK – delni

Kandidat, ki je pri SZZ opravil preizkus znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, lahko naknadno pristopi k opravljanju preizkusa znanja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. V tem primeru kandidat opravlja pisni preizkus znanja samo iz področja »Znanja za posle zavarovalnega posredovanja«. Na ustnem preizkusu znanja mu vsak od treh članov ustne komisije postavi po eno vprašanje, ki se nanaša na vsebino iz predhodnega stavka.

OBVEŠČANJE KANDIDATOV

SZZ na podlagi prejete prijave k preizkusu znanja v roku dvajsetih dni ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k preizkusu znanja.
Če SZZ ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k preizkusu znanja, kandidata seznani z datumom in potekom preizkusa znanja. Kandidatu se z obvestilom o datumu preizkusa znanja pošlje tudi krajša pisna informacija o poteku preizkusa znanja.
Če SZZ ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k preizkusu znanja, ga o tem obvesti in mu prijavo s prilogami vrne.
Če SZZ ugotovi, da je prijava kandidata k preizkusu znanja nepopolna ali nerazumljiva, ga pisno pozove k dopolnitvi prijave v roku, ki ga določi SZZ. Če kandidat prijave k preizkusu znanja ne dopolni v roku iz pisnega poziva, se šteje, kot da prijava k preizkusu znanja ni bila vložena ter se ga o tem obvesti in se mu prijavo s prilogami vrne.
Kadar SZZ na podlagi tega ali prejšnjega člena kandidata obvesti, da ne more pristopiti k preizkusu znanja in mu vrne prijavo s prilogami, mu hkrati vrne tudi plačano pristopnino.

Komentarji so zaprti.