Kolofon

Izdajatelj:

Slovensko zavarovalno združenje GIZ,
Železna cesta 14, Ljubljana

Uredniški odbor:

dr. Slavka Kavčič
Sergej Simoniti
dr. Darko Medved
dr. Mihael Perman
dr. Janez Komelj
mag. Dejan Srše

Odgovorni urednik:

dr. Darko Medved

Strokovna sodelavka:

Mateja Lamovšek

Lektorica:

Tanja Modrijan

Tehnično urejanje in oblikovanje:

Trajanus d.o.o.

ISSN 1854-066X

Revija izhaja četrtletno in je brezplačna.

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje publikacije v celoti ali deloma ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira.

Komentarji so zaprti.