Sprememba Standarda 1 zaradi dopolnitve ZZZS šifranta 12 – vsebina obravnave

Sporočamo vam, da sta na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ objavljeni novi verziji dokumentov Standarda za elektronsko poslovanje v zavarovalništvu, in sicer nova verzija sheme ZavObracun_1.xsd in Navodil za uporabnike standarda.

Gre za spremembo v definiciji podatka o vsebini obravnave zdravstvene storitve. Sprememba je bila narejena zaradi dopolnitve ZZZS šifranta številka 12. V shemi ZavObracun_1.xsd je bil do sedaj podatek o vsebini obravnave definiran kot enomestno število. V šifrant 12 je bila s 15.1.2015 dodana šifra 10 – Paliativna oskrba (Sklep o določitvi odstotka vrednosti zdrav. storitev, ki se zagotavljajo v OZZ). Shema je popravljena tako, da omogoča vnos dvomestne številke.

Vsebinsko se priprava obračunskega dokumenta s tem ne spremeni. Shema le omogoča, da se enak podatek o vsebini obravnave opravljene storitve, kot se pošilja na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pošlje tudi za obračun opravljenih storitev, katerih delež krije dopolnilno zavarovanje.

Izsek popravljenega dela sheme:
standard1

Nova verzija sheme je Zavarovalni obračun – verzija 1.4 in je objavljena na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja.
standard2