Dodatno pokojninsko zavarovanje – NOVOST

 

Letos bodo zavarovalnice, ki ponujajo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, prilagodile ponudbo pokojninskih načrtov novi zakonodaji. Gre za uvedbo novega, t.i. sklada življenjskega cikla.

 

 

Nova oblika varčevanja nadgrajuje dosedanjo ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja in se bolj prilagaja posamezniku. Daje možnost izbire in hkrati omogoča doseganje višjih donosov na vložena sredstva.

Krovni pokojninski sklad s tremi podskladi

Krovni pokojninski sklad sestavljajo trije podskladi, ki z različnimi naložbenimi politikami sledijo potrebam varčevalcev v različnih starostnih obdobjih. Na zgodovinskih podatkih je namreč dokazano, da lahko mlajši v finančnem smislu tvegajo več kot starejši in s tem na dolgi rok dosežejo višjo donosnost. Starejši varčevalci, ki jim do upokojitve ne manjka veliko, pa privarčevana sredstva potrebujejo v relativno kratkem času, zato tveganje zanje ni priporočljivo.

Tej zakonitosti je prilagojeno varčevanje v skladih življenjskega cikla, ki posamezniku omogočajo potencialno višje donosnosti v času, ko je upokojitev še daleč in varnost prihrankov v času pred upokojitvijo.

Sredstva se s staranjem posameznika premikajo iz bolj tveganega v manj tvegan podsklad in so v tistem podskladu, ki je za varčevalca v danem trenutku najprimernejši. Podsklad, namenjen najstarejšim varčevalcem, ohranja varovalko zajamčenega donosa.

Po pričakovanjih se bo z novim načinom varčevanja bistveno povišala vrednost sredstev, privarčevanih v aktivni dobi, in s tem višina dodatne pokojnine, ki jo bo posameznik prejemal po upokojitvi.

Možnost izbire

Ker pa smo si ljudje različni, smo tudi različno nagnjeni k tveganju, zato varčevanje v skladu življenjskega cikla posamezniku ne predpisuje podsklada, v katerem mora le-ta varčevati, temveč mu daje možnost izbire. Ne glede na to, kateri podsklad je za posameznika glede na njegovo starost najprimernejši, se posameznik lahko sam odloča, v katerem podskladu bo varčeval.

Enkrat letno ima varčevalec pravico do brezplačnega prehoda v drug podsklad, ki mu je glede na starost dostopen. Namen varčevanja je finančna neodvisnost posameznika po upokojitvi, zato je cilj vseh ponudnikov, da v letih pred upokojitvijo posamezniku zagotovijo varnost prihrankov. Posameznik, ki je tik pred upokojitvijo, tako ne more varčevati v najbolj tveganem podskladu, temveč lahko svoja sredstva plemeniti le še v podskladu, z zajamčeno donosnostjo.

Starostne omejitve po posameznih podskladih se od ponudnika do ponudnika razlikujejo in so določene s podrobnejšimi pravili upravljanja podskladov.

Davčna olajšava ostaja

Varčevanje v skladu življenjskega cikla ohranja davčno olajšavo, do katere je upravičen posameznik za vplačilo premij. Najvišja premija, ki se prizna kot davčna olajšava, znaša 5,844 % bruto plače posameznika oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ter hkrati na letni ravni največ 2.819,09 evrov).

Glavna prednost dodatnih pokojnin je tudi nizka obdavčitev tovrstnih prejemkov. Akontacija dohodnine se odvaja le za mesečne zneske, višje od 160 evrov (akontacija se odvaja se le od polovice mesečnega zneska). Pri nižjih dodatnih pokojninah se dohodnina poračuna letno ob odmeri dohodnine.