Spremembe predloga ZZVZZ-O

V sredo, 29. januarja 2020  bodo poslanci Državnega zbora odločali o sprejemu predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O) in ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Pred odločanjem o predlogu želimo poslance in vso zainteresirano javnost še enkrat opozoriti na resnost posledic, ki jih prinaša ta predlog zakona. Predlog prinaša namreč veliko pasti za državljanke in državljane, zato se čutimo odgovorne, da na slednje ponovno opozorimo.

Ves čas obravnave predloga zakona zdravstvene zavarovalnice dokazujejo, da so prikazani prihranki na račun izločitve zdravstvenih zavarovalnic iz financiranja javnega zdravstvnega sistema nerealni oziroma prenapihnjeni. Dejansko zakon ne bo prinesel učinkov, na podlagi katerih se trenutno dokazuje upravičenost njegovega sprejetja, kar nedvoumno potrjujejo tudi opravljene analize. Ravno obratno, predlog zakona je dolgoročno finančno nezvdržen in znižuje nivo zdravstvene oskrbe v Sloveniji. Nenaslavljanje problema cikličnosti gospodarstva prinaša nevarnost za stabilnost zdravstvenega sistema, javnih financ in posledično izrazito negotovost za državljane. Gospodarska nihanja so realnost in bodo neposredno zamajala stabilnost financiranja zdravstvene blagajne. Zakon prav tako ne upošteva zakonitosti povečevanja izdatkov za zdravstvo, t.i. medicinsko inflacijo, kar bo posledično vodilo v zmanjšanje pravic. Posledice in finančni učinki sprejetja ZZVZZ-O so podrobneje predstavljeni v povzetku študije z naslovom Ključne ugotovitve analize ekonomskih in finančnih posledic novele ZZVZZ-O.

Predlog zakona ne naslavlja niti problematike izboljšanja nadzora porabe sredstev zdravstvene blagajne. Še več, celo umika eno od pomembnih kontrol – tisto, ki jo odigrajo zdravstvene zavarovalnice s svojimi aktivnostmi. Zdravstvene zavarovalnice so neposredno zainteresirane za učinkovitost porabe sredstev v zdravstvenem sistemu. Čeprav nimajo vpliva na oblikovanje cen, ki so jih dolžne plačati, so izoblikovale sistem, ki jim omogoča pregled nad zaračunanimi storitvami. V primeru sprejema predloga zakona se bodo z odsotnostjo dodatne kontrole možnosti za koruptivne prakse v zdravstvu povečale.

Naj posebej omenimo čakalne vrste, s katerimi se v Sloveniji že dolgo ukvarjamo vsi deležniki, vključno z državljani, ki so njihove največje žrtve. Predlog zakona z umikom zdravstvenih zavarovalnic iz javnega zdravstvenega sistema zdravstvenim ustanovam zapira vrata za plačevanje storitev, ki jih zavarovalnice v svojem delu plačajo takrat, ko ZZZS po pogodbah s temi ustanovami zanje nima več potrebnega denarja. Zavarovalnice tako vsako leto plačajo okrog 45 milijonov evrov zdravstvenim ustanovam, ki jim ta denar omogoči preživetje. Pri tem ni nepomembno niti dejstvo, da zavarovalnice zdravstvenim ustanovam pomagajo pri ohranjanju likvidnosti in da je njihov plačilni rok 15 dni, medtem ko ZZZS račune plačuje z bistveno večjim časovnim zamikom. Vse navedeno bo s takojšnim učinkom neposredno podaljševalo čakalne vrste, dolgoročno pa bo negativni efekt še močnejši.

Ker predlog zakona ni javnofinančno vzdržen, bo morala posledično vlada arbitrarno povečevati višino prispevka. Proračunska varovalka stabilnosti financiranja zdravstvene blagajne ne bo mogla zagotavljati, kar je razumeti tudi iz stališč Ministrstva za finance Republike Slovenije, ki so se pojavila v javnosti.

Argumentov, zakaj je predlog neprimeren, je še veliko, stališče stroke pa enotno in nedvoumno. Z uveljavitvijo novele ZZVZZ-O se bo poslabšalo zdravstveno varstvo v Republiki Sloveniji. Menimo, da potrebujemo za tako pomembno spremembo, ki vpliva na kakovost življenja in zdravja slehernega državljana, celovito zdravstveno reformo ter splošen strokoven in družbeni konsenz.

Zavarovalnice ne zanikajo poslovnega interesa po ohranitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in po hkratnem razvoju dodatnih zdravstvenih zavarovanj, s katerimi bi želeli nagovoriti potrebe državljanov po sodobni, kvalitetni, pravočasni zdravstveni oskrbi. Z zavarovanji želijo nadgraditi socialno varstvo v Republiki Soveniji, ohranjati solidarnost med zdravimi in bolnimi, solidarnost med starimi in mladimi, ohranjati dostopnost državljanov do zdravstvenih storitev, ko jih potrebujejo, ter dvigniti kakovost zdravstvenega varstva. V razvitem svetu namreč ne poznamo učinkovitega zdravstvenega sistema brez aktivne vloge zdravstvenih zavarovalnic.

Hkrati bi radi še enkrat poudarili, da se tudi zdravstvene zavarovalnice strinjajo, da je potrebna celovita reforma zdravstvenega sistema, katere cilj je izboljšan dostop do potrebnih kakovostnih zdravstvenih storitev za vse naše državljane.

V zavarovalnicah so zaposleni ekonomisti, pravniki, zdravstveno in medicinsko osebje, informatiki, administrativni delavci in še bi lahko naštevali. Vsi vsak dan delajo za to, da sistem deluje in da državljanom ne bi bilo treba razmišljati o tem, ali si lahko privoščijo obisk pri zdravniku. Vsi delamo za to, da se državljani z nami počutijo varni. Poslance prosimo, da pred odločanjem o predlogu novele zakona razmislijo, če je zaradi političnih razlogov to varnost vredno žrtvovati.