Javni razpis za pridobitev kandidatur za funkcijo Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu

Slovensko zavarovalno združenje, gospodarsko interesno združenje zavarovalnic in pokojninskih družb v Republiki Sloveniji, na podlagi 6. člena Akta o ustanovitvi in delu Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu objavlja

Javni razpis za pridobitev kandidatur za funkcijo Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu

  1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je pridobitev kandidatur za funkcijo Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu. Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu je ustanovljen v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja kot neodvisni in samostojni organ za reševanje sporov med strankami in zavarovalnicami/pokojninskimi družbami. Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami/pokojninskimi družbami, do katerih je prišlo zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke. Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu ne obravnava sporov iz zavarovalnih razmerij, ki bi glede na svoj pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost odločanja sodišča.

  1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/kandidatke

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

-ima univerzitetno izobrazbo,

-ima široka teoretična, tehnična znanja in bogate izkušnje na področju civilnega in gospodarskega prava,

-obvlada najmanj en svetovni jezik, zaželeno angleški jezik,

-ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev,

-ni bila zaposlena v zavarovalnici zadnja tri leta pred nastopom mandata za varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu.

3. Vsebina kandidature

Kandidaturo lahko posreduje vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. točki tega javnega razpisa. Kandidatura mora vsebovati kontaktne podatke kandidata/kandidatke, življenjepis kandidata/kandidatke ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke tega javnega razpisa.

  1. Rok za podajo kandidatur

Rok za podajo kandidatur je do vključno petka 13. novembra 2020. Kandidature morajo biti posredovane bodisi na naslov Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, s pripisom javni razpis, oziroma na elektronski naslov info@zav-zdruzenje.si, s pripisom javni razpis. Upoštevane bodo zgolj kandidature, ki bodo do izteka roka prispele bodisi na naveden poštni naslov bodisi na naveden elektronski naslov. Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 3009394.

  1. Postopek po končanem javnem zbiranju kandidatur

Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu imenuje in razrešuje skupščina Slovenskega zavarovalnega združenja in sicer izmed kandidatov/kandidatk, katerih kandidature so pravočasne in popolne, ter ki izpolnjujejo pogoje iz. 2 točke tega javnega razpisa. Z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena pogodba o delu (podjemna pogodba) za dobo petih let s pričetkom mandata 12. 5. 2021.

 

V Ljubljani, dne 13. 10. 2020

Slovensko zavarovalno združenje

 

Javni razpis za pridobitev kandidatur za funkcijo Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu