Licenca za zavarovalne zastopnike in posrednike

Zavarovalni zastopnik in posrednik

Poklic zavarovalnega zastopnika oz. posrednika

Zavarovalni zastopnik oziroma posrednik mora biti komunikativen, organiziran, iznajdljiv, dosleden, prizadeven, vztrajen, pošten in natančen. Ker je neprestano v stiku z ljudmi, je zelo pomembno, da je urejen. Delovni čas zavarovalnega zastopnika in posrednika je odvisen od njegovih strank (zavarovalcev), zato mora biti tudi zelo prilagodljiv. Večino svojega delovnega časa zavarovalni zastopnik oziroma posrednik preživi na terenu s strankami, del pa tudi v pisarni. Imeti mora dovolj znanja, da lahko strankam suvereno odgovarja na njihova zahtevna vprašanja. Poznati mora tako prednosti kot slabosti posameznega zavarovalnega produkta, ki ga nudi stranki. Poklic zahteva neprestano učenje in izobraževanje. Največja nagrada za opravljeno delo zavarovalnega zastopnika ali posrednika pa je poleg mesečne plače zagotovo zadovoljstvo zavarovalca oz. zavarovanca. Uspešen zavarovalni zastopnik oziroma posrednik bo nedvomno tisti, ki bo svoje delo opravljal korektno, pošteno in z zadovoljstvom.​​​​​​

Zavarovalni zastopnik

je oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Ukvarja se z distribucijo zavarovanj.  Zavarovalni zastopnik je pooblaščen s strani (običajno) ene, lahko pa tudi več zavarovalnic in deluje v njenem imenu in za njen račun. To pomeni, da v imenu zavarovalnice obvešča zavarovalca, mu svetuje, opravlja dejavnosti, povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe, sklene zavarovalno pogodbo, zavarovalca obvešča med trajanjem zavarovanja, mu pomaga pri uveljavljanju pravic iz zavarovalne pogodbe, še zlasti …

x

Zavarovalni zastopnik je oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Ukvarja se z distribucijo zavarovanj.  Zavarovalni zastopnik je pooblaščen s strani (običajno) ene, lahko pa tudi več zavarovalnic in deluje v njenem imenu in za njen račun. To pomeni, da v imenu zavarovalnice obvešča zavarovalca, mu svetuje, opravlja dejavnosti, povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe, sklene zavarovalno pogodbo, zavarovalca obvešča med trajanjem zavarovanja, mu pomaga pri uveljavljanju pravic iz zavarovalne pogodbe, še zlasti pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov ali spremembah oziroma prekinitvi zavarovalne pogodbe. Za dejanja zavarovalnega zastopnika odgovarja zavarovalnica.

Glede na temelj vezanosti na zavarovalnico, zavarovalno zastopniško družbo ali drugo osebo poznamo dve vrsti zavarovalnih zastopnikov:

 • zavarovalni zastopniki, ki opravljajo zastopniške posle na podlagi pogodbe o zaposlitvi (delavci v delovnem razmerju) in
 • zavarovalni zastopniki, ki opravljajo zastopniške posle na drugi pogodbeni podlagi (pogodbeni zastopniki; ti opravljajo zastopniške posle praviloma poleg svojega osnovnega poklica, za dodatni zaslužek).
Preberite si več

Zavarovalni posrednik

je oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. Ukvarja se z distribucijo zavarovanj. Zavarovani posrednik spravlja v stik zavarovalca in zavarovalnico ter deluje predvsem v interesu zavarovalca tako, da mu poišče najboljšo zavarovalno ponudbo na trgu ob upoštevanju njegovih potreb in želja, ter ga opozori na morebitne pomanjkljivosti določenih ponudb. Med trajanjem zavarovanja zavarovalcu pomaga pri izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

x

Zavarovalni posrednik je oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. Ukvarja se z distribucijo zavarovanj. Zavarovani posrednik spravlja v stik zavarovalca in zavarovalnico ter deluje predvsem v interesu zavarovalca tako, da mu poišče najboljšo zavarovalno ponudbo na trgu ob upoštevanju njegovih potreb in želja, ter ga opozori na morebitne pomanjkljivosti določenih ponudb. Med trajanjem zavarovanja zavarovalcu pomaga pri izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico. Po potrebi zavarovalcu predlaga spremembo zavarovalne pogodbe. Zavarovalni posrednik sam odgovarja za svoja dejanja in mora imeti sklenjeno obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti skladno z zahtevami Zakona o zavarovalništvu.

Preberite si več
Pisni in ustni del preizkusa

Preizkus znanja

Z uspešno opravljenim preizkusom znanja za zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika pri Slovenskem zavarovalnem združenju boste izpolnili enega od pogojev, ki jih predpisuje Zakon o zavarovalništvu za izdajo dovoljenja (licence) za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Dovoljenja izdaja Agencija za zavarovalni nadzor. Več o izdaji dovoljenj si lahko preberete tukaj.

Na preizkusu se preverjajo znanja, ki so določena v Sklepu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki ga je izdala Agencija za zavarovalni nadzor. Preizkus znanja za zavarovalne zastopnike oziroma zavarovalne posrednike je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Pisni del preizkusa znanja
Ustni del preizkusa znanja

Pisni del preizkusa znanja je sestavljen iz vsebin naslednjih področij znanja, ki so zajeta v naslednjih delih učnega gradiva:

 1. finančno področje (vsebina zajeta v 1. delu učnega gradiva),
 2. zavarovalno-pravne osnove (vsebina zajeta v 1. delu učnega gradiva),
 3. trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika ter varovanje osebnih podatkov (vsebina zajeta v 1. delu učnega gradiva),
 4. premoženjska zavarovanja (vsebina zajeta v 2. delu učnega gradiva),
 5. življenjska zavarovanja (vsebina zajeta v 3. delu učnega gradiva),
 6. zavarovalni naložbeni produkti (vsebina zajeta v 3. delu učnega gradiva),
 7. pozavarovanja (vsebina zajeta v 3. delu učnega gradiva),
 8. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva (vsebina zajeta v 3. delu učnega gradiva) in
 9. znanja za posle zavarovalnega posredovanja (vsebina zajeta v 4. delu učnega gradiva).

Zavarovalni zastopniki morajo poznati prve tri dele učbenika (1. – 3. del), zavarovalni posredniki pa vse dele učbenika (tj. vsebino od 1. – 4. dela).

Vprašanja na pisnem delu so izbirnega tipa (a, b, c, d), pri čemer je pravilen le en odgovor izmed ponujenih. Pravilni odgovor prinese eno točko, negativnih točk ni! Izpitne pole so ločene po posameznih področjih znanja, merilo za uspešno opravljen preizkus pa je doseženih vsaj 60 % za vsako polo (področje) posebej.

Za reševanje prvih osmih izpitnih pol ima kandidat na razpolago 165 minut. Za reševanje devete pole pa ima kandidat za zavarovalnega posrednika na razpolago (dodatnih) 45 minut.

Nasveti
 • Da se izognete morebitni zavrnitvi vaše udeležbe na preizkusu znanja, pred dnevom opravljanja izpita skrbno preverite, ali izpolnjujete oba pogoja za pristop.
 • Na izpitu se poskusite sprostiti, stres je pogosto največja ovira dobremu izkazu znanja.
 • Poskusite se osredotočiti na sam izpit, ne na izid le tega.
 • Priporočamo vam, da se NE poslužujete spletnih orodij za utrjevanje znanja, ker jih nismo pripravljali mi in vas bodo zagotovo zavedla.
 • Pozorno preberite vsako vprašanje. Poskrbite, da boste razumeli, kako naj bi odgovorili na vprašanje. Mnogi kandidati preberejo le opis situacije ali podane podatke, ne vzamejo pa si dovolj časa, da bi pozorno prebrali celotno vprašanje.
 • Bodite pozorni na negativne besede, kot so “ne”, “nihče” ali “nikoli”.
 • Bodite pozorni na besede, kot so “običajno”, “pogosto” ali “v splošnem”.
 • Prepričajte se, da se trditve nanašajo na vprašanje. Trditev je lahko pravilna, vendar za vprašanje nepomembna.

Opravljen pisni del preizkusa znanja je pogoj za pristop k ustnemu delu preizkusa znanja. 

Ustni del preizkusa znanja poteka pred 3-člansko izpitno komisijo.

Ustni del preizkusa znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, traja 20 minut. Na njem se preverja kandidatova sposobnost uporabe znanja v praktičnih situacijah. Na lističu je opisana situacija, na osnovi katere kandidat opiše prodajni razgovor oziroma argumentira situacijo.

Vprašanja za ustni del preizkusa znanja so naključno izbrana in so s področja premoženjskih in življenjskih zavarovanj (mešano). Kandidat izvleče ovojnico in jo izroči predsedniku ustne komisije. Kandidat ima možnost samo enkrat izvleči ovojnico. V ovojnici sta dva lističa, eden za ustno komisijo in drugi za kandidata. Predsednik ustne komisije nato izroči kandidatu listič, na katerem je zapisana praktična situacija z vprašanjem. Na lističu za ustno komisijo sta poleg praktične situacije z vprašanjem zapisani tudi dve podvprašanji, ki se vsebinsko nanašata na praktično situacijo, ter pričakovani odgovori na osnovno vprašanje in na obe podvprašanji.

Eden od članov ustne komisije lahko poleg vprašanja z opisom praktične situacije in dveh podvprašanj, kandidatu postaviti še tretje podvprašanje, ki se lahko nanaša na področje premoženjskih ali pa področje življenjskih zavarovanj in ni potrebno, da se vsebinsko nanaša na prejšnja vprašanja. Tretje podvprašanje eden od članov ustne komisije postavi po lastni presoji in ni navedeno na lističu. Tretje podvprašanje se postavi le v primeru, da člani komisije niso enotnega mnenja o znanju kandidata. V primeru, da kandidat na praktično situacijo z dvema podvprašanjema ne odgovori pravilno, lahko izpitna komisija zaključi z izpraševanjem in poda negativno oceno. V tem primeru komisiji ni potrebno zastaviti še tretjega podvprašanja.

Ustni del preizkusa znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, se poleg 20-tih minut, namenjenih za preizkus znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, torej za 1., 2., in 3. del učnega gradiva, podaljša še za 20 minut, namenjenih za preizkus dodatnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. Kandidatu postavi vsak član ustne komisije za preizkus znanja po eno ustno vprašanje iz 4. dela učnega gradiva – Znanja za posle zavarovalnega posredovanja, ki se lahko vsebinsko nanaša tudi na 1. del učnega gradiva – Finančno področje, zavarovalno-pravne osnove, trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika ter varovanje osebnih podatkov.

Zavarovalni posrednik – delni

Kandidat, ki je pri SZZ opravil preizkus znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, lahko naknadno pristopi k opravljanju preizkusa znanja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. V tem primeru kandidat opravlja pisni preizkus znanja samo iz 9. področja »Znanja za posle zavarovalnega posredovanja«, preučiti pa mora 1. in 4. del učnega gradiva. Na ustnem preizkusu znanja mu vsak od treh članov ustne komisije postavi po eno vprašanje, ki se nanaša na vsebino iz predhodnega stavka.

Pravica enkrat ponavljati ustni del preizkusa znanja

V primeru, da kandidat ustnega dela preizkusa znanja prvič ne opravi, ima pravico enkrat ponavljati samo ustni del preizkusa znanja, za katerega je oproščen ponovnega plačila pristopnine k preizkusu znanja. K popravnemu ustnemu delu izpita mora kandidat pristopiti v prvem naslednjem razpisanem roku.

Cenik preizkusa znanja

Cenik preizkusa znanja

IzpitCena z DDV
Preizkus znanja za zavarovalne zastopnike276,00 €
Preizkus znanja za zavarovalnega posrednika339,00 €
Preizkus znanja za zavarovalnega posrednika - delni*276,00 €

* Delni preizkus znanja lahko opravlja le tisti kandidat, ki je pred tem pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ že opravil preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika.

V ceni preizkusa znanja sta zajeta pisni in ustni del preizkusa. Navedeni znesek nakažite na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, s pripisom za preizkus znanja ter sklicem: 00 3333. Po pristopu k preizkusu znanja, vam bomo poslali račun.
Če se kandidat ne udeleži preizkusa znanja in nima opravičljivega razloga, do vračila pristopnine ni upravičen.

Pred izpolnjevanjem e-prijave na preizkus znanja, vas prosimo, da poravnate pristopnino k preizkusu znanja, saj je dokazilo o izvedenem plačilu potrebno priložiti prijavnici.

Pogoji

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

K preizkusu znanja se lahko prijavi kandidat, ki ima zaključeno najmanj srednješolsko izobrazbo 5. ravni po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), to je, da ima zaključen štiri oz. petletni program srednje tehniškega izobraževanja, drugega strokovnega izobraževanja ali splošnega izobraževanja.

Prijava na preizkus znanja je možna izključno elektronsko – preko gumba “prijavi se”, samo v rokih za prijavo, ki so objavljeni spodaj.

Kandidat se je ob prijavi dolžan opredeliti, ali bo opravljal preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika, zavarovalnega posrednika ali zavarovalnega posrednika-delni. Tekom procesa izvajanja preizkusa znanja na prijavljen izpitni rok te odločitve ne more spreminjati.

K prijavi je kandidat dolžan priložiti:

 1. Overjeno kopijo diplome oziroma spričevala, s katerim dokazuje, da ima zaključeno najmanj štiriletno srednješolsko izobrazbo. Kopijo diplome oziroma spričevala o maturi oziroma zaključnem izpitu lahko overi le notar (overitev mora biti originalna).
 2. Potrdilo o plačilu pristopnine k preizkusu znanja (pred izpolnjevanjem e-prijave na preizkus znanja, vas prosimo, da poravnate pristopnino k preizkusu znanja, saj je dokazilo o izvedenem plačilu potrebno priložiti prijavnici).

POMEMBNO OBVESTILO: Dokazilo (overjeno spričevalo), ki je sestavni del prijave na preizkus znanja, je potrebno poslati na Slovensko zavarovalno združenje priporočeno po pošti (SZZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana) najkasneje zadnji dan roka za prijavo na preizkus znanja. V primeru, da ste nam pred manj kot tremi leti že posredovali notarsko overjeno dokazilo o zaključeni vsaj 5. ravni izobrazbe, vam ga ni potrebno ponovno pošiljati.

V primeru, da kandidat posreduje zgolj priloge k prijavi, ne odda pa elektronske prijave k preizkusu znanja, se preizkusa znanja ne more udeležiti.

Število kandidatov na preizkusu znanja v posameznem izpitnem roku je omejeno. Prednost imajo kandidati, ki se v razpisanem roku prijavijo prej.

Zavarovalni posrednik – delni

Kandidat, ki je pri SZZ opravil preizkus znanja, potreben za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, lahko naknadno pristopi k opravljanju preizkusa znanja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. V tem primeru kandidat opravlja pisni preizkus znanja samo iz 9. področja »Znanja za posle zavarovalnega posredovanja«, preučiti pa mora 1. in 4. del učnega gradiva. Na ustnem preizkusu znanja mu vsak od treh članov ustne komisije postavi po eno vprašanje, ki se nanaša na vsebino iz predhodnega stavka.

Obveščanje kandidatov

 • SZZ na podlagi prejete prijave k preizkusu znanja v roku osmih dni od zadnjega dne roka za prijavo ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k preizkusu znanja.
 • Če SZZ ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k preizkusu znanja, kandidata seznani z datumom in potekom preizkusa znanja. Kandidatu se z obvestilom o datumu preizkusa znanja pošlje tudi krajša pisna informacija o poteku preizkusa znanja.
 • Če SZZ ugotovi, da kandidat NE izpolnjuje pogojev za pristop k preizkusu znanja, ga o tem obvesti.
 • Če SZZ ugotovi, da je prijava kandidata k preizkusu znanja nepopolna ali nerazumljiva, ga pisno pozove k dopolnitvi prijave v roku, ki ga določi SZZ. Če kandidat prijave k preizkusu znanja ne dopolni v roku iz pisnega poziva, se šteje, kot da prijava k preizkusu znanja ni bila vložena ter se ga o tem obvesti. Če kandidat v danem roku ustrezno dopolni prijavo k preizkusu znanja, SZZ ravna skladno z drugo alinejo. Če pa kandidat
 • Kadar SZZ ugotovi, da kandidat ne more/sme pristopiti k preizkusu znanja mu vrne plačano pristopnino.
Gradivo za preizkus znanja

Gradivo za preizkus znanja

Na preizkusu se preverjajo znanja, ki so določena v Sklepu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Slovensko zavarovalno združenje je za ta namen izdalo Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike.

Preizkusi znanja za zavarovalne zastopnike in posrednike se bodo v š. l. 2023/2024 izvajali po učbeniku, ki je izšel septembra 2022 in dodatkom, ki je dostopen tukaj.

Vsi tisti, ki se pripravljate na delni preizkus znanja za zavarovalnega posrednika morate poznati vsebino 1. in 4. dela učbenika ter dodatka.

Gradivocena z DDV
Učbenik za zavarovalne ZASTOPNIKE 1. – 3. del (z dodatkom)50,00 €Naroči
Učbenik za zavarovalne POSREDNIKE 1. – 4. del (z dodatkom)70,00 €Naroči
Učbenik za zavarovalne POSREDNIKE-DELNI 1. in 4. del (z dodatkom)40,00 €Naroči

Po prejemu naročila in plačila vam bomo učbenik poslali po pošti najpozneje v roku 5 delovnih dni.

Znesek nakažite na naš poslovni račun pri NLB, d.d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 00 5555. Račun boste prejeli po e-pošti.

Izobraževanja

Izobraževanje – za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike (priprava na preizkus znanja)

Če se želite dobro pripraviti na preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika, vam lahko pomagamo z izobraževanjem, ki ga organiziramo dvakrat letno. Izobraževanje ni obvezno, je pa zelo koristno in vam bo zagotovo v veliko pomoč pri učenju. Vsi predavatelji so strokovnjaki s svojih področij in so oziroma so bili aktivni v zavarovalništvu vrsto let. Kandidati, ki obiskujejo naša izobraževanja, dosegajo zelo dobre rezultate na preizkusih znanja. Določena težja tematika, ki je sicer obrazložena v učbeniku, nemalokrat za dosego boljših rezultatov, zahteva le obrazložitev predavatelja oziroma predstavitev primera v praksi.

Naslednje izobraževanje za zavarovalne zastopnike bomo izvedli v  času od 4. 11. do 19. 11. 2024. Rok za prijavo na izobraževanje je 30. 9. 2024. Izobraževanje bomo izvedli le v primeru zadostnega števil prijav. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01/300 93 92 ali na e-naslovu vida.ferlan@zav-zdruzenje.si.

IzobraževanjeCena z DDV
Izobraževanje za zavarovalne zastopnike (99 pedagoških ur)880,00 €
Izobraževanje za zavarovalne posrednike (123 pedagoških ur)1.160,00 €
Izobraževanje za zavarovalne posrednike - delni (24 pedagoških ur)260,00 €

V ceni je vključena organizacija in izvedba izobraževanja. Učbenik za zavarovalne zastopnike in posrednike ni vključen v ceno, prijavljeni udeleženec ga bo prejel brezplačno.

Izdaja dovoljenja

Izdaja dovoljenj

Agencija za zavarovalni nadzor izdaja dovoljenje za opravljanje dejavnosti in dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja.

Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Izpitni roki

Prijava na izpit
Prijavi se
Obvestila
Preizkusi znanja se bodo v š. l. 2023/2024 izvajali po učbeniku, ki je izšel septembra 2022 in dodatkom, ki je bil objavljen 17. 8. 2023. Glejte zavihek "Gradivo za preizkus znanja". ------------------------------------ OVERITEV SPRIČEVAL IN DIPLOM: Obveščamo vas, da od 1. 4. 2022 dalje ob prijavi na preizkus znanja sprejemamo samo overjena spričevala oziroma diplome, ki jih boste overili pri notarjih. Notar bo listino fotokopiral in potrdil, da je kopija enaka izvirniku, ki jo boste predložili. Overitev listin na upravnih enotah ni več možna. Naroči literaturoIzvleček določb pravil in meril za preizkus strokovnega znanja

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo, še prej pa si lahko ogledate pogosta vprašanja.