CAR

Contractor’s All Risk Policy; gradbeno zavarovanje