Diskontiranje

Postopek izračuna sedanje vrednosti glavnice, ki ima dospetje v natančno določeni časovni točki v prihodnosti. Je inverzna funkcija obrestovanja, saj je sedanja vrednost glavnice ravno enaka znesku, ki ga moramo imeti na voljo danes, da bo le-ta skupaj z natečenimi obrestmi do določene časovne točke enak glavnici.