Koeficient

Relativno število, ki izraža razmerje med dvema raznovrstnima podatkoma.