Največja Verjetna Škoda (Probable Maximum Loss, Pml)

Predstavlja maksimalni znesek škode, ki lahko po oceni zavarovalnice nastane na zavarovanem riziku v enem škodnem dogodku. Ponavadi je izražen v odstotku od zavarovalne vsote, v ekstremnem primeru je enak celotni zavarovalni vsoti (PML predstavlja v slednjem primeru 100 odstotkov zavarovalne vsote).