Obračunana premija (Obračunskega Obdobja)

Vsota vseh premij, ki jih je zavarovalnica v obračunskem obdobju zaračunala zavarovalcem in v računovodskih izkazih evidentirala (knjižila) kot terjatve do zavarovalcev. Skupaj s spremembo rezervacij za prenosno premijo predstavljajo prihodke od premij v obračunskem obdobju.