Pozavarovanje Tehničnega Rezultata (Stop Loss, Sl)

Oblika neproporcionalnega pozavarovanja, s katerim se zavarovalnica zaščiti, da skupni merodajni količnik ne bo presegel količnika, ki je dogovorjen s pogodbo. Ko je znesek izplačanih škod že tolikšen, da je dosežen dogovorjeni škodni količnik, prevzame vsa nova izplačila pozavarovalnica.