Rezervacija Za Prenosno Premijo

Rezervacija obveznosti zavarovalnice za tisti del premije, ki je namenjen kritju še nenastalih škodnih dogodkov iz sklenjenih zavarovanj.