Trajanje Zavarovanja

Sestavina zavarovalnega razmerja, s formalnega vidika opredeljena kot obdobje, ko pravno velja zavarovalno razmerje, njegovo pravno trajanje, trajanje po predpisu ali po pogodbi, z materialnega vidika pa kot obdobje, v katerem zavarovalnica odgovarja, jamči za nastalo škodo.