Tržno Tveganje

Tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju (zavarovalnice), ki lahko neposredno ali posredno nastane zaradi nihanj v stopnji in nepredvidljivosti tržnih cen sredstev, obveznosti in finančnih instrumentov.