Valutna Klavzula

Klavzula, s katero se znesek neke dogovorjene količine v pogodbi izrazi oziroma veže na neko tujo valuto. Tako se pogodbeni strani zaščitita pred morebitnim naglim razvrednotenjem ali krepitvijo domače valute.
Pred vstopom Slovenije v evroobmočje  je bilo praviloma vsako življenjsko zavarovanje sklenjeno z valutno klavzulo, po kateri so bile obveznosti zavarovalnice in obveznosti zavarovalca opredeljene v evrih (pred tem pa npr. nemških markah).