Zavarovalni Pool

Dve zavarovalnici ali več lahko ustanovita zavarovalni oziroma poza opravljanje zavarovalnih oziroma pozavarovalnih poslov, ki krijejo nevarnosti velikih premoženjskih škod, škod iz odgovornosti za jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske izdelke oziroma drugih velikih škod. Pravno-formalno deluje po načelih gospodarskega interesnega združenja, pri opravljanju zavarovalnih oziroma pozavarovalnih poslov pa za pool veljajo enaka načela kot za zavarovalnice.