Zavarovanje Na Dvojni Prvi Riziko

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja, ki je značilen za zavarovanje zbira zavarovanih stvari, se zavarovalnina ravna po principu zavarovanja na prvi riziko, s tem da sta tu določeni dve zavarovalni vsoti, in sicer: višja zavarovalna vsota, ki predstavlja zavarovalno kritje za celoten zbir zavarovanih stvari, in nižja zavarovalna vsota, ki predstavlja zavarovalno kritje za posamezno stvar iz zbira.
Zavarovalnica krije tako škodo za posamezno stvar iz zbira po polnem znesku, največ do dogovorjene nižje zavarovalne vsote, pri tem pa skupna škoda na celotnem zbiru stvari ne sme presegati višje zavarovalne vsote.