Zavarovanje Na Novo Vrednost

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja se zavarovalnina ravna glede na novo vrednost zavarovane stvari (brez upoštevanja amortizacije) ob nastopu zavarovalnega primera. Tudi pri tem odškodbenem načinu lahko pride do podzavarovanja ali nadzavarovanja.
Zaradi upoštevanja načela prepovedi obogatitve se pri tej obliki zavarovanja vedno postavlja pogoj vrednosti zavarovanih stvari ob sklenitvi zavarovanja (60 % nove vrednosti ipd.).