Zavarovanje Na Prvi Riziko

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja se zavarovalnina ravna glede na dogovorjeno zavarovalno vsoto in ne glede na zavarovalno vrednost stvari, kar po naravi stvari izključuje podzavarovanje ali nadzavarovanje. Zavarovalnica tako povrne polno škodo zavarovane stvari, vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote.
Ta oblika zavarovanja se v praksi uporablja za zavarovanje stvari, kjer je njihovo vrednost ob sklepanju zavarovanja bodisi težko določiti (zbir stvari ipd.) ali se zavarovanje ravna po principu največje (ocenjene) verjetne škode.