Pravila o zasebnosti

Ta pravila o zasebnosti določajo kako Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SZZ) pridobiva, hrani in uporablja vaše osebne podatke. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 23. 5. 2018, njegovih sprememb pa 12. 3. 2020.

Pri SZZ se zavedamo odgovornosti ravnanja z vašimi osebnimi podatki, zato smo sprejeli ta pravila o zasebnosti, s katerimi na pregleden, razumljiv in preprost način seznanjamo z nameni, pravno podlago obdelave osebnih podatkov in pravicami v zvezi z obdelavo, kot so vam zagotovljene z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

Ta pravila o zasebnosti veljajo (I) za našo spletno stran https://www.zav-zdruzenje.si (v nadaljevanju: spletna stran), (II) za izvedbo organizacije SZZ dogodkov in prijave na dogodke, (III) za prijavo na obveščanje o novostih in naši ponudbi storitev, (IV) za naročila oziroma prenose dokumentov, ki so na voljo na naši spletni strain, (V) v zvezi z vašo uporabo katerekoli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve SZZ, ter (VI) za storitve, kot so opredeljene v naslednjem odstavku (v nadaljevanju vse skupaj od (I) – (VI): storitve).

SZZ opravlja številne naloge, predpisane z zakonodajo in pri tem obdeluje osebne podatke posameznikov, vključno z občutljivimi osebnimi podatki, in sicer:

-Skladno s 26. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in stališči nadzornih organov so v primeru zavarovalniškega sektorja lahko med drugim podani primeri skupnega upravljavstva, kadar na zavarovalniških platformah, portalih in bazah (v nadaljevanju: skupna infrastruktura) posamezni udeleženci skupaj določajo namene in sredstva obdelave, kar v praksi pomeni, da ima vsak od teh udeležencev določen vpliv (ne nujno enakovreden) na namene in sredstva obdelave posamezne tovrstne skupne infrastrukture. Na podlagi 8. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS št. 70/ 1994 s spremembami, v nadaljevanju: ZOZP) in 268., 269. in 270. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 93/2015 s spremembami, v nadaljevanju: ZZavar-1) SZZ in naslednje zavarovalnice: Zavarovalnica Triglav, d. d., Zavarovalnica Sava, d. d., Generali zavarovalnica, d. d., Grawe zavarovalnica, d. d., Merkur zavarovalnica, d. d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Ergo zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működö Részvénytársaság, Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, Croatia zavarovanje d. d. podružnica Ljubljana, obdelujejo osebne podatke posameznikov, na katere se nanašaj osebni podatki (zavarovancev, zavarovalcev, oškodovancev ter udeležencev v prometnih nesrečah), v skladu s sedmim odstavkom 4. člena in 26. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov kot skupni upravljavci, saj imajo prej navedeni subjekti določen vpliv (ne nujno enakovreden) na namene in sredstva obdelave naslednjih podatkovnih baz skupne infrastrukture:

a) register avtomobilskih zavarovanj (RAZ),

b) register škod (RŠK),

c) register plovil,

b) baza policijskih zapisnikov

e) rešitev za odkrivanje in preprečevanje goljufij (Frodo),

f) vozniška dovoljenja.

Prej navedeni subjekti so zato med seboj sklenili pogodbo o skupnem upravljanju osebnih podatkov, v kateri so se skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov dogovorili o razdelitvi obveznosti glede skupnega upravljavstva zgoraj navedenih podatkovnih baz skupne infrastrukture.

-SZZ v okviru biroja zelene karte opravlja tudi posle, predvidene z mednarodnimi sporazumi o zavarovanju uporabnikov oziroma lastnikov motornih vozil proti odgovornosti. Delovanje biroja zelene karte in obdelava osebnih podatkov temelji na 8., 23., 26. in 27. členu ZOZP in 268. členu ZZavar-1. Osnovna dejavnost biroja zelene karte je opravljanje poslov, predvidenih z mednarodnimi sporazumi o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti, ter izvajanje pravic in obveznosti nacionalnega zavarovalnega biroja v skladu s Splošnimi pravili

-SZZ v okviru odškodninsakega urada obravnava: odškodninske zahtevke oškodovancev s stalnim prebivališčem v RS, če je bila nesreča povzročena v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je član sistema zelene karte; če je bila škoda povzročena z vozilom, ki je zavarovano v tej državi članici EU in izvira z njenega ozemlja; v izjemnih primerih, ko odgovornostna zavarovalnica oziroma njen pooblaščenec ni izpolnil svojih dolžnosti, določenih z ZOZP, in sicer, če oškodovanci v treh mesecih od dneva, ko vložijo odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali njenega pooblaščenca, ta ne reši njihovih odškodninskih zahtevkov ali če odgovornostna zavarovalnica v RS ni imenovala pooblaščenca. Delovanje odškodninskega urada in obdelava osebnih podatkov temelji na 8. in 42. j členu ZOZP in 268. členu ZZavar-1.

-Za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz naslova prometne nesreče, ki jo povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov ali drugih letalnih naprav in nezavarovanih čolnov ter odškodninskih zahtevkov potnikov v javnem prometu zaradi posledic nesreč, če lastnik javnega prometnega sredstva nima sklenjene ustrezne zavarovalne pogodbe, je pri SZZ ustanovljen škodni sklad. Delovanje škodnega sklada in obdelava osebnih podtakov temelji na 8. in 34. členu ZOZP in 268. členu ZZavar-1.

-SZZ na podlagi 578. člena Zavar-1 in Sklepa Agencije za zaavrovalni nadzor o pogojih potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 1/2016 s spremembami) izvaja izobraževanja za zavarovalne zastopnike in posrednike ter preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja ter v tem okviru obdeluje osebne podatke. Izpraševalci na preizkusu strokovnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja se za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov ne štejejo kot pogodbeni obdelovalci ampak kot samostojni upravljavci osebnih podatkov, ki jih imajo v obdelavi, ob upoštevanju pomoči, ki jim jo zagotavlja SZZ.

-Na temelju Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS št. 81/2015 s spremembami) je mediacijski center SZZ vpisan v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Pogoje za delo mediacijskega centra in mediatorjev zagotavlja SZZ na svojem sedežu, ki za delo mediatorjev organizira, zagotavlja in izvaja strokovne, administrativne in finančne naloge. Pri izvajanju mediacijskih storitev SZZ obdeluje osebne podatke o strankah postopka, o osebah, ki se prijavijo za mediatorja in o mediatorjih in ima poleg tega vpogled v mediacijske spise. Mediatorji uvrščeni na seznam mediatorjev za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov se ne štejejo kot pogodbeni obdelovalci, ampak kot samostojni upravljavci osebnih podatkov, ki jih imajo v obdelavi, ob upoštevanju pomoči, ki jim jo zagotavlja SZZ.

-Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih pride zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke. V tem okviru kot samostojni upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke. Administrativne naloge se izvajajo v okviru SZZ.

Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti.

 

Vsebina

 1. O nas
 2. Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke
 3. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobivamo o vas
 4. Kako uporabljamo pridobljene osebne podatke
 5. Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave
 6. Kako varujemo vaše osebne podatke
 7. Spletni vtičniki in druga orodja
 8. Kako uporabljamo piškotke in podobno tehnologijo
 9. Mednarodni prenosi osebnih podatkov
 10.  Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
 11. Pravica zahtevati od upravljavca omejitev obdelave za določene namene
 12. Spremembe pravil o zasebnosti
 13. Spremembe vaših osebnih podatkov
 14. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

1. O nas

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

V primeru vprašanj nam pošljite elektronsko sporočilo na zasebnost@zav-zdruzenje.si.

2. Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer preko vaše uporabe naše spletne strani in njenih funkcij, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družabnih medijev, ko naročate naše storitve, ali na kakršenkoli drug način, s katerim nam posredujete osebne podatke.

Kadar je to dovoljeno z zakonom (8. člen ZOZP in 268., 269. in 270. člen ZZavar-1) pridobivamo osebne podatke tudi iz baz osebnih podtakov drugih upravljavcev osebnih podatkov. Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas pridobimo tudi osebne podatke iz drugih javnih virov.

Prav tako zbiramo podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Naša politika piškotkov je opisana v 8. poglavju in določa več informacij o tem, kako uporabljamo piškotke in podobne tehnologije za zbiranje podatkov o vas.

3. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas

Vrste podatkov, ki jih zbiramo o vas, lahko vključujejo naslednje podatke:

 • splošne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, poslovni e-poštni naslov oz. drug e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, podjetje, za katerega delate oziroma ste delali, poslovni položaj v podjetju, telefonska številka),
 • informacije o vašem računalniku oziroma mobilni napravi (na primer naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave) ter informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran (na primer katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili),
 • za potrebe RAZ, RŠK, register plovil, baze policijskih zapisnikov, biro zelene karte, škodni sklad, odškodninski urad, Frodo in vozniška dovoljenja pridobivamo osebne podatke določene v 8. členu ZOZP in 268., 269. in 270. členu ZZavar-1,
 • za potrebe izobraževanja za zavarovalne zastopnike in posrednike ter preizkusa strokovnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (ime in priimek, spol, dekliški priimek, naslov stalnega prebivališča, poštna številka in naziv pošte, naslov za obveščanje, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, telefonska številka, e-poštni naslov, zaključena izobrazba, zaposlitev, delovno mesto, uspeh na pisnem in ustnem preizkusu znanja, overjena kopija dokazila o zaključeni izobrazbi, poročilo o poteku ustnega preizkusa znanja),
 • za potrebe mediacijskega centra in varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu (ime in priimek, stalno prebivališče, naslov za obveščanje, telefonska številka, e-poštni naslov, kraj, datum in opis škodnega dogodka, opis škode, zdravstvena dokumentacija, slike poškodb, policijski zapisnik in druga dokumentacija o škodnem dogodku).

Pridobivamo lahko tudi vaše osebne podatke iz določenih javno dostopnih virov, vključno z (a ne omejeno na) javnimi spletnimi podatkovnimi bazami, poslovnimi imeniki, medijskimi publikacijami, socialnimi mediji, spletnimi stranmi in drugimi javno dostopnimi viri.

4. Kako uporabljamo pridobljene osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

A) V povezavi z vašo uporabo storitev in s prilagajanjem uporabniške izkušnje vašim potrebam in ciljem:

  1. Upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših uporabnikov.
  2. Upravljanje odnosov SZZ s sedanjimi in potencialnimi uporabniki naših storitev. To delamo z analizo podatkov o zgodovini odnosa naših uporabnikov z namenom za izboljšanje poslovnih odnosov. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših uporabnikov in za učinkovito vodenje in upravljanje našega poslovanja.
  3. Segmentiranje podatkov o vas, ki nam omogoča vam prilagojeno ponudbo naših storitev in za namene internih statističnih poročil o uporabi naših storitev.
  4. Komuniciranje neposredno z vami v zvezi s posodobitvami na naši spletni strani, nakupi naših storitev in odgovorom na povpraševanja, ki jih prejmemo od vas. To bo potrebno bodisi, da vas občasno obveščamo o spremembah na naši spletni strani, da izvedemo pogodbo, ki smo jo sklenili z vami, pripravimo ponudbo, ali za naš zakoniti interes izpolnjevanja in potrditve vaših zahtev, da vam zagotovimo naše storitve in odgovorimo na vprašanja, ki jih prejmemo od vas.
  5. Sklenitev pogodbe, priprava ponudbe oziroma izvedba storitve. Če nam ne posredujete vaših osebnih podatkov, če je to potrebno za tak namen, ne bomo mogli skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Lahko tudi odložimo ali prekličemo vsa naročila, ki jih posredujete, in uveljavimo naše zakonske pravice zoper vas (na primer, če smo imeli stroške ali izdatke pri pripravi ali izpolnjevanju kakršnihkoli naročil, ki smo jih prejeli z vase strani).
  6. Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj, preprečevanja goljufij in izterjave dolgov. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, za zagotovitev, da se naša spletna stran in storitve ne zlorabljajo in da se zaščiti naše poslovanje. Takšna preverjanja bomo izvajali le, če nam to dovoljuje zakonodaja.
  7. Komuniciranje z našimi poslovnimi svetovalci in pravnimi zastopniki. To je potrebno za naše zakonite interese pridobitve pravnega ali strokovnega poslovnega nasveta, mi pa bomo posredovali le vaše osebne podatke, če je to potrebno, v najmanjšem obsegu, ki je potreben, in anonimizirane, kadarkoli je to mogoče ter ob pogoju sklenitve pogodbe o nerazkrivanju.
  8. Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: prejemniki podatkov), ki so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so med drugim ponudniki različnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij, biroji zelene karte, škodni skladi, odškodninski uradi, info centri, svet birojev, zavarovalnice. To bo potrebno bodisi za naš zakoniti interes učinkovitega vodenja in upravljanja našega poslovanja, za skladnost s pravnimi obveznostmi, ki nas zavezujejo, ali za lastne namene neposrednega trženja. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za kateregakoli od teh namenov.
  9. Uveljavljanje naših zakonskih pravic in upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za naš zakoniti interes varovanja našega poslovanja in uveljavljanja naših pogodbenih in drugih zakonskih pravic, za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti poslovanja. To je potrebno za naš zakoniti interes, da zagotovimo varen in brezkompromisen informacijski sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napakami ali drugimi škodljivimi kodami, preprečevanju nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših informacijskih sistemov in omrežij. Morda bomo morali uporabljati in obdelati vaše osebne podatke, da bi bili v skladu s pravnimi obveznostmi, ki jih moramo spoštovati. Na primer, lahko zahtevamo, da predložite določene vaše osebne podatke za namene izvrševanja zakonske obveznosti preprečevanja pranja denarja ali da svoje podatke razkrijete sodišču po prejemu sodnega naloga. Vaše osebne podatke morda potrebujemo tudi za izpolnjevanje veljavnih zakonskih obveznosti, kot so davčna zakonodaja in ostali predpisi, ki nas zavezujejo.
  10. Za statistične in raziskovalne namene. Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene, vključno s tržnimi raziskavami, boljšim razumevanjem naših strank in prilagajanjem naših izdelkov in storitev vašim potrebam.
  11. Identificiranja morebitnih kaznivih dejanj ali groženj za javno varnost pristojnemu organu. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja uspeha našega poslovanja, preprečevanje kriminala, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, v splošnem javnem interesu ali za zakonite interese vladnih organov in pristojnih organov, ki preprečujejo kazniva dejanja.
  12. V zvezi s katerimkoli pravnim ali morebitnim pravnim sporom ali postopkom. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja in zagotavljanja uspeha našega poslovanja, reševanje sporov in dajanje takšnih razkritij, kot to zahtevajo zakoni ali za katere menimo, da ravnajo razumno, z zakonom.

B) Za namene trženja in z vašim izrecnim soglasjem za namene e-trženja, da vas obveščamo o naših storitvah, novostih, organizaciji dogodkov, da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja.

SZZ bo osebne podatke, ki jih bo udeleženec dogodka podal v prijavnem obrazcu, obdeloval za namene organizacije dogodka. SZZ bo preko prijavnega obrazca zbiral naslednje osebne podatke udeležencev: ime, priimek, družba, davčna številka, e-naslov, telefon, kontaktna oseba, e-naslov kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe. Dogodki so lahko fotografirani oz. snemani, posamezne fotografije oz. posnetki z dogodka so lahko objavljeni tudi v tiskanih in digitalnih medijih, na svetovnem spletu, v internih in eksternih promocijskih gradivih, tako v tiskani kot elektronski obliki ter v materialih za prijave na nagradne natečaje in tekmovanja, ki jih organizira SZZ. Fotografiranje in objava fotografij se vrši na temelju legitimnega interesa SZZ. V primeru, da se dogodek izvaja na spletni način se z namenom tehnične možnosti izvedbe dogodka elektronski naslov lahko posreduje tudi drugim udeležencem dogodka.

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, lahko kadarkoli prekličete dano soglasje tako, da nam pošljite elektronsko sporočilo na zasebnost@zav-zdruzenje.si. Datum uveljavitve takega preklica je 30 delovnih dni od dne, ko smo prejeli vašo zahtevo.

 

5. Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Prenosi osebnih podatkov znotraj EU so podvrženi načelu prostega pretoka, medtem ko so za prenose osebnih podatkov izven EU potrebni ustrezni zaščitni mehanizmi. Vaši podatki se hranijo izključno v EU, kar pa ne izključuje možnosti obdelav osebnih podatkov izven EU. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na Standardnih pogodbenih klavzulah (t.i. »Standard Contractual Clauses«) in Zavezujočih poslovnih pravilih (t.i. »Binding Corporate Rules«).

SZZ bo obdeloval vaše osebne podatke v obsegu, ki je relevanten in omejen na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo, in sicer namen(-e), za katere obdelujemo vaše osebne podatke, na primer, ali je treba še naprej hraniti te podatke, da bi lahko še naprej izpolnjevali naše obveznosti po pogodbi z vami ali za naše zakonite interese; ali imamo kakšno zakonsko obveznost, da nadaljujemo z obdelavo vaših podatkov, kot so kakršnekoli obveznosti vodenja evidenc, ki jih določa veljavna zakonodaja; in ali imamo pravno podlago, da še naprej obdelujemo vaše osebne podatke, kot je vaše soglasje.

Če želite več informacij o tem, kje in kako dolgo so shranjeni vaši osebni podatki, in za več informacij o vaši pravici do izbrisa in prenosljivosti osebnih podatkov, nam pošljite elektronsko sporočilo na zasebnost@zav-zdruzenje.si.

 

6. Kako varujemo vaše osebne podatke

Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z/s:

 • načelom najmanjšega obsega podatkov,
 • usposabljanjem naših zaposlenih o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov,
 • zavezanostjo k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti zaposlenih pri zasebnosti,
 • stalnim in celovitem posodabljanju in preizkušanju naše varnostne tehnologije,
 • skrbno in odgovorno izbiro naših podobdelovalcev,
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov,
 • imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do osebnih podatkov.

Želimo vas opozoriti, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen, in če nam posredujete kakršnekoli informacije preko interneta (bodisi po elektronski pošti, prek naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite popolnoma na lastno odgovornost. Ne moremo biti odgovorni za kakršnekoli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršnokoli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov preko interneta.

 

7. Spletni vtičniki in druga orodja

A) Mailchimp

Za pošiljanje glasila Informator uporabljamo platformo “Mailchimp” ameriškega ponudnika Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ZDA, kjer so shranjeni naslednji podatki: e-poštni naslov, ime in priimek. Ti podatki so shranjeni pri ponudniku Mailchimp na njegovih strežnikih v ZDA zato, da lahko pošiljamo predmetno glasilo.

Z Rocket Science Group, smo sklenili pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, v kateri se slednji zavezuje k spoštovanju EU prava varstva osebnih podatkov.

Rocket Science Group je glede mednarodnih prenosov podatkov registran za Ščit zasebnosti EU-ZDA.

Pravila zasebnosti Mailchimp so dostopna na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Uporaba storitve Mailchimp se izvaja na podlagi 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Imamo zakoniti interes za izbiro tehnoloških ponudnikov, ki ponujajo orodja, ki nam pomagajo optimizirati naše poslovanje.

B) Salesforce

Uporabljamo informacijsko tehnologijo ponudnika Salesforce.com Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, ZDA, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj EU (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih ZDA.

Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Poleg tega je sistem Salesforce odobrilo podjetje eTrust, podjetje TÜV Saar, pa mu je podelilo certifikat o zaščiti podatkov.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v EU je podvržen principu prostega pretoka podatkov znotraj EU, medtem ko prenos podatkov v ZDA temelji na orodju za zaščito zasebnosti (t.i. »Privacy Shield«), ki sta ga skupaj oblikovali Ministrstvo za trgovino ZDA ter Evropska komisija in ki služi kot podporni mehanizem za izpolnjevanje zahtev za varstvo podatkov pri prenosu osebnih podatkov iz EU v ZDA. Vaši podatki se hranijo izključno v EU in ZDA, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani francoskega nadzornega organa (CNIL) in veljajo v celotni EU.

Z družbo Salesforce.com Inc smo sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov s katero se slednji zavezuje spoštovani EU pravila varstva osebnih podatkov. Več o politiki zasebnosti Salesforce.com si lahko preberete na https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/.

Uporaba tehnologije Salesforce se izvaja na podlagi 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših storitev.

 

8. Kako uporabljamo piškotke in podobno tehnologijo

A) Piškotki

Piškotki so datoteke s podatki, ki so poslane s spletnega mesta v brskalnik, da bi zabeležili informacije o uporabnikih spletnega mesta. Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke in podobne tehnologije.

Nekatere ali vse piškotke, ki jih uporabljamo na naših spletnih straneh, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe naših spletnih strani ali nekaterih ali vseh njihovih funkcij. Za dodatne informacije o piškotkih, vključno s tem, kako spremeniti nastavitve brskalnika, obiščite www.allaboutcookies.org.

B) Google Analytics

Na naši spletni strani strani uporabljamo storitev Google Universal Analytics za namene analize obiskanosti. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Google Analytics uporablja t.i. piškotke. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi naše spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Google Universal Analytics piškotke lahko onemogočite na naslednji spletni povezavi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Če se odločite, da ne sprejmete nekaterih piškotkov, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na naših spletni strani.

Google je glede mednarodnih prenosov podatkov registriran za Ščit zasebnosti EU-ZDA in s tem zavezan spoštovati EU pravila glede varstva osebnih podatkov. Več o Googlovih pravilih zasebnosti si lahko preberete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Piškotki storitve Google Analytics so shranjeni na podlagi 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zainteresirani smo za analizo vedenja uporabnikov, da optimiziramo svojo spletno stran.

 

9. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Če prenesemo vaše osebne podatke zunaj EU, bomo to storili po skrbnem pregledu primernih pravnih podlagov in zaščitnih ukrepov, kot so:

 • politike varovanja podatkov znani kot »Zavezujoča poslovna pravila« ali »BCR-ji«,
 • standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija, ali jih je sprejel Informacijski pooblaščenec in jih je Evropska komisija potrdila v skladu z ustreznim zakonom,
 • kodeks ali kodeksi ravnanja, ki jih pripravi pristojno združenje ali drug organ, ki ga odobri Informacijski pooblaščenec,
 • odobreni certifikacijski mehanizmi (kot je npr. Ščit zasebnosti EU-ZDA),
 • ali kadar to dopusti Informacijski pooblaščenec, pogodbene klavzule med upravljavcem ali obdelovalcem podatkov ter upravljavcem podatkov, obdelovalcem ali prejemnikom osebnih podatkov v tretji državi ali mednarodni organizaciji.

 

10. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Opozarjamo vas na naslednje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih lahko izvajate tako, da pošljete elektronsko sporočilo na zasebnost@zav-zdruzenje.si. Tako lahko:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate, da omejimo uporabo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in, ki vam jih bomo posredovali v strukturirani in strojno berljivi obliki (na primer preglednica Excel), in pravico, da te osebne podatke prenesete drugemu upravljavcu osebnih podatkov,
 • ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za določene namene (za nadaljnje informacije glejte spodnji razdelek z naslovom »Vaša pravica do ugovora za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene«),
 • umaknete soglasje k naši uporabi vaših osebnih podatkov, kjer se zanašamo na vaše soglasje. Če umaknete svoje soglasje, to ne bo vplivalo na zakonitost naše uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja pred dnem, ko boste umaknili vaše soglasje.

Imate tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je za namene Republike Slovenije Informacijski pooblaščenec, katerega kontaktni podatke so na voljo tukaj: https://www.ip-rs.si/

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, glejte 12. do 23. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo tukaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 

11. Pravica zahtevati od upravljavca omejitev obdelave za določene namene

Imate naslednje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih lahko izvajate na enak način, kot jih uveljavljate v prejšnjem poglavju (vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki):

 • da nasprotujete uporabi ali obdelovanju vaših osebnih podatkov, kadar jih uporabljamo ali obdelujemo, da bi lahko opravljali nalogo v javnem interesu, če obdelujemo vaše osebne podatke za naše zakonite interese, vključno s t.i. profiliranjem (npr. napovedovanje vašega vedenja na podlagi vaših osebnih podatkov) na podlagi kateregakoli od teh namenov,
 • da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (vključno z vsako avtomatizirano oceno, ki jo opravimo o vas ali katerikoli od vaših značilnosti kot osebi, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem).

Prav tako lahko uveljavljate svojo pravico, da nasprotujete uporabi ali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja tako, da:

 • kliknete povezavo za odjavo, ki je na dnu kateregakoli našega tržnega e-poštnega sporočila, ki smo vam ga poslali, in sledite navodilom, ki se pojavijo v brskalniku po kliku na to povezavo, ali
 • pošljete elektronsko sporočilo na zasebnost@zav-zdruzenje.si, kjer zahtevate, da vam prenehamo pošiljati tržna sporočila ali z besedami »OPT OUT«.

Vsakič, ko nasprotujete neposrednemu trženju od nas z drugačno komunikacijsko metodo kot pri tržnih sporočilih, ki ste jih prejeli od nas, nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, ki nam omogočajo, da vas prepoznavamo v zvezi s sporočili, ki ste jih prejeli (na primer, če ste od nas prejeli SMS in se želite odjaviti z elektronskim sporočilom, nam boste morda morali posredovati svojo telefonsko številko v tem elektronskem sporočilu).

 

12. Spremembe pravil o zasebnosti

Od časa do časa lahko spreminjamo naša pravila o zasebnosti. O tem vas bomo obvestili. Če nadaljujete z dostopom do naše spletne strani na ta datum ali po tem datumu, se strinjate, da vas zavezuje nova različica naših pravil o zasebnosti.

Kjer nameravamo uporabiti vaše osebne podatke za nov namen, vam bomo posredovali informacije o tem namenu in katerekoli druge pomembne informacije, preden uporabimo vaše osebne podatke za ta novi namen.

 

13. Spremembe vaših osebnih podatkov

Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnihkoli spremembah vaših osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, da so lahko podatki, ki jih imamo o vas točni in ažurni.

 

14. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri SZZ je Vesna Stanković Juričić, univ. dipl. prav., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, e-poštni naslov zasebnost@zav-zdruzenje.si, telefon 01 300 9381.