Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu - ZOZP

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) s komentarjem

Avtor: Gordana Ristin, Tjaša Korbar, Sergej Simoniti
Leto: 2008

Kmalu po sprejetju Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (oktober, 1994) je v letu 1995 izšel tudi komentar k zakonu. Vendar je bil zakon po letu 1994 večkrat spremenjen in dopolnjen, najbolj obsežna je bila novela iz leta 2002, s katero se je slovenska zakonodaja na področju obveznih zavarovanj v prometu uskladila z veljavnimi evropskimi direktivami o premoženjskih zavarovanjih, predvsem direktivami o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in uredbo s področja letalskih zavarovanj, pozneje pa so ji sledile še druge, manj obširne spremembe in dopolnitve zakona.

Zakon o obveznih zavarovanjih s komentarjem na 330 straneh obsega: uvodna pojasnila k zakonu z umestitvijo zakona o obveznih zavarovanjih v prometu v slovenski pravni red, razlago k posameznim členom, zgodovinski razvoj posameznih institutov v Republiki Sloveniji in vpliv evropskih pravnih virov in mednarodnih sporazumov, zbirko slovenske sodne prakse in sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu, priloge – najpomembnejše pravne vire EU, mednarodne sporazume in mednarodne pogodbe, ki urejajo obvezna zavarovanja v prometu.