Tontine

je zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovalcev dogovori, da bo skupno kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako kapitalizirano premoženje med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma med dediče umrlih zavarovancev oziroma med upravičence, ki so jih določili umrli zavarovanci.

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

ki ga zavarovalnica ne more odpovedati.

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

je zavarovanje, ki temelji na zavarovalno-tehničnih izračunih in pri katerem prejme zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec v zameno za enkratno oziroma obročno vplačevanje premij izplačila v določenem obdobju in višini.

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

Življenjsko zavarovanja za primer poroke oziroma rojstva bodo starši sklenili za katerega od svojih otrok. Za to zavarovanje je značilno, da se sklenejo za določeno obdobje, zavarovalna vsota pa zapade z določenim dogodkom (npr. s poroko ali najpozneje obdoločeni starosti otroka).

Življenjsko zavarovanje

je zavarovanje, ki obsega zlasti zavarovanje za primer doživetja, zavarovanje za primer smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje in življenjsko zavarovanje z vračilom premij, in dodatno zavarovanje, ki obsega predvsem zavarovanje invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje smrti zaradi nezgode ter zavarovanje za primer poškodbe, vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja poklica zaradi poškodbe, kadar je dodatno zavarovanje sklenjeno k življenjskemu zavarovanju iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj.

Poznamo različne oblike življenjskih zavarovanj, ki jih z možnostjo priključitve dodatnih zavarovanj nadgrajujemo in si zagotovimo celovit varnostni obroč zase in svoje najbližje:

 

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem

je zavarovanje, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP sklad), kot jih določa zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje oziroma vrednosti sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice, oziroma vrednosti indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem združuje zavarovanje za primer smrti in varčevanje. Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem je zavarovanje, pri kateremu zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje oziroma vrednosti sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice oziroma vrednosti indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti.

Pri tem zavarovanju zavarovalec prevzema naložbeno tveganje.

Pri življenjskem zavarovanju, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, se ob koncu zavarovalne dobe izplačajo tista sredstva, ki so bila do takrat privarčevana. Višina teh sredstev je odvisna od poslovanja sklada oziroma donosnosti izbrane naložbe in običajno ni garantirana. Zavarovalnice zaradi navedenega ponujajo različne kombinacije naložbenih življenjskih zavarovanj z določenimi garancijami, ki tudi ob poteku zavarovanja, včasih tudi med trajanjem zavarovanja, jamčijo izplačilo oziroma minimalno vrednost zbranih sredstev.

Vložena sredstva so v času trajanja zavarovanja podvržena nihanju na kapitalskih trgih. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je ves čas zajamčena, ne glede na to, kaj se dogaja z naložbami. Izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti je najpogosteje enako zavarovalni vsoti za primer smrti oziroma vrednosti premoženja, če je le-ta ob nastopu zavarovalnega primera višja od dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti.

Za koga je naložbeno življenjsko zavarovanje primerno?

Naložbeno življenjsko zavarovanje je primerno za tiste, ki želijo ustrezno oplemenititi svoj vložek na kapitalskem trgu na dolgi rok in so hkrati pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje, želijo pa si tudi ustrezne zavarovalne varnosti, predvsem v obdobju, ko je vrednost njihove naložbe še nizka. Pri tem se moramo zavedati, da se finančni trgi gibljejo v skladu z določenimi zakonitostmi in so nagnjeni k ciklom večjih rasti in padcev. Varčevanja v skladih so dolgoročna oblika naložb, kar pomeni, da je pozitivne donose upravičeno pričakovati na daljši rok.