Kavcijsko zavarovanje

je zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov, kot so garancija za resnost ponudbe, dobro izvedbo prevzetih obveznosti, odpravo napak v garancijski dobi, za zavarovanje plačila carinskega dolga, nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj, obveznosti iz naslova plačilnih kartic.

Kreditno zavarovanje

je zavarovanje, ki krije: nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) obveznosti kreditojemalca, lizingojemalca, imetnika transakcijskega računa, imetnika plačilnih in kreditnih kartic. Zavarovanje prav tako krije , nevarnost neplačila terjatev, nastalih s prodajo blaga ali opravljanjem storitev.