Drugo škodno zavarovanje

je zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (npr. stanovanjskih premičninah, računalnikih, steklu, posevkih in plodovih, živalih, strojih , katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (npr. vloma). ,  Zavarovanje lahko krije tudi škodo na zalogah blaga v hladilnicah, zgradbah v času gradnje, adaptacije ali montaže, sejemski opremi in razstavljenemu blagu, opremi za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV, opremi v zakupu (lizingu) itd.

Letalsko zavarovanje

je zavarovanje, ki krije vse škode na zrakoplovih ali drugih letalnih napravah (npr. motorna letala, jadralna letala, ultralahka letala, helikopterji, toplozračni baloni) ter izgubo zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav. Krije se škoda na samem zrakoplovu, lahko pa tudi na opremi, ki je pritrjena na zrakoplov, a ni potrebna za letenje (npr. oprema za aerofotogrametrijo ali vleko reklamnih napisov).

 

Nezgodno zavarovanje

Vključuje tudi zavarovanje nesreč pri delu in poklicnih obolenj. Je zavarovanje, ki v primeru smrti ali izgube zdravja zaradi nezgode krije izplačilo dogovorjenih denarnih nadomestil, odškodnin oziroma povračil stroškov in izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov.

Splošno zavarovanje odgovornosti

je zavarovanje, ki krije odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam na stvareh ali osebah ali pa povzročeno tretjim osebam pri izvajanju dejavnosti zavarovanca (npr. poklicna odgovornost, odgovornost proizvajalca za izdelke, pogodbena odgovornost izvajalca gradbenih del, garancija proizvajalca, odgovornost uprave in nadzornega sveta).

Zavarovanje kopenskih vozil (razen tirnih vozil)

je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo kopenskih vozil na lasten pogon, kopenskih vozil brez lastnega pogona.

Kritje predvsem škode, ki nastanejo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, kot posledica presenetljivih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov, zaradi dejanj tretjih oseb ali zaradi posebnih dogodkov.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je povzročena z uporabo plovila tretjim osebam (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe, poškodbe na stvareh v lasti tretjih oseb) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila je v Sloveniji obvezno za vse lastnike plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, registriranih za plovbo po morju.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih vozil z lastnim pogonom (vključno s prevozniško odgovornostjo).

  • Kaj imam zavarovano, če imam sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (zavarovanje AO)?

Za avtomobilsko OBVEZNO zavarovanje (AO) že sama oznaka pove, da gre za obvezno zavarovanje. Zavarovanje krije škodo, ki bi jo s svojim vozilom povzročili tretjim osebam, in sicer tako materialno škodo (škodo na drugem avtomobilu, stavbi, ograji ipd.) kot tudi nematerialno škodo (poškodovanje oseb, povzročitev invalidnosti, smrti, stroškov zaradi delovne nesposobnosti ipd.) To pomeni, da mora to zavarovanje imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet.

  • Katere vrste škod krije zavarovanje AO?

Zavarovalnica se na podlagi sklenjenega zavarovanja AO obvezuje povrniti škodo, ki je posledica odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi motornega vozila (navedenega na zavarovalni polici) prišlo do telesnih poškodb, prizadetja zdravja ali smrti osebe, uničenja oziroma poškodbe stvari, razen škode na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz lastnik ali osebe, ki imajo po njegovi volji opraviti z vozilom.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je nastala tretjim osebam zaradi uporabe zrakoplova med letom ali na tleh, in sicer potnikom (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe potnikov, izguba ali poškodba osebne prtljage potnikov) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca zrakoplova je v Sloveniji obvezno za vse lastnike registriranih zrakoplovov z največjo dovoljeno vzletno maso 20 kg ali več, pa tudi za lastnike in upravljalce brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov z največjo dovoljeno vzletno maso nad 0,5 kg.

Zavarovanje plovil

je zavarovanje, ki krije vse škode na morskih, rečnih in jezerskih plovilih (npr. ladje, čolni, gliserji, jadrnice, jahte, vodni skuterji) oziroma njihovo izgubo. Krije se škoda na samem plovilu in obvezni opremi, lahko pa tudi na dodatni opremi, ki se nahaja na plovilu.

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

je zavarovanje, ki krije vse škode na zgradbah in opremi, katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije,  viharja, toče, poplave, izliva vode   ali drugih vzrokov.

Zavarovanje prevoza blaga

ali kargo zavarovanje je zavarovanje, ki krije poškodbe, uničenje ali izgubo tovora, vključno s prtljago, med prevozom ne glede na vrsto prevoza (cestni, železniški, zračni, vodni).

Zavarovanje različnih finančnih izgub

je zavarovanje, ki krije finančne izgube kot so poslovni stroški, stalni stroški in izgubljeni dobiček, ki ga ni moč doseči zaradi izpada v delovnem procesu, do katerega je prišlo zaradi nepričakovanega dogodka (npr. požara, strojeloma, daljše bolezni, telesne nezgode ali smrti zaposlenih).  Zavarovanje lahko krije tudi stroške priprave in organizacije prireditev v primeru njihove odpovedi zaradi nepričakovanih dogodkov (npr. slabega vremena, telesnih poškodb in bolezni nastopajočih), izpad najemnine zaradi nepredvidenih dogodkov, izgubo tržne vrednosti falsificiranih plačilnih sredstev, odpoved turističnih potovanj ipd.

Zavarovanje tirnih vozil

je zavarovanje, ki krije vse škode na tirnih vozilih oziroma izgubo tirnih vozil.