Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
Č

Čakalna Doba

Pri življenjskih zavarovanjih gre za obdobje po sklenitvi zavarovalne pogodbe, v katerem zavarovalnica ne prevzame polnega zavarovalnega kritja, temveč to praviloma linearno narašča od nič (na začetku čakalne dobe) do polnega kritja (ob koncu čakalne dobe). Čakalna doba je eden od možnih ukrepov pri prevzemu nadstandardnih rizikov.
Pri ostalih vrstah zavarovanja je podoben ukrep karenca.

Čista Dobičkonosnost

Dobičkonosnost, kjer v prikazu (izračunu) upoštevamo čisti dobiček.

Čista Dobičkovnost

Dobičkovnost, merjena s čistim dobičkom.

Čista Donosnost

Donosnost, kjer v prikazu upoštevamo čisti donos.

Čista Premija

Kosmata premija, zmanjšana za delež pozavarovanja. Pri življenjskih zavarovanjih pojem praviloma nastopa kot sinonim za tehnično premijo.

Čista Premoženjska Škoda

Škoda, ki je nastala brez poškodovanja ali uničenja stvari oziroma brez poškodovanja ali smrti osebe. Nastane kot posledica (ne)izvajanja nekega pravnega dejanja. Praviloma je tovrstna škoda pri zavarovanjih izključena in jo je treba posebej dogovoriti. Po drugi strani pa predstavlja prav ta škoda glavno kritje pri nekaterih posebnih oblikah zavarovanj odgovornosti, predvsem pri zavarovanjih profesionalne odgovornosti.

Čista Sedanja Vrednost Naložbe

Razlika med razobrestenimi prejemki v zvezi s posamezno naložbo in izdatki v zvezi z njo, vključno z začetnimi izdatki naložbe.

Čista Zavarovalna Premija

Razlika med kosmato zavarovalno premijo in obračunano pozavarovalno premijo; vključena je med prihodke v izkazu poslovnega izida.

Čiste Škode

Kosmate škode, zmanjšane za delež pozavarovanja.

Čisti Dobiček

Dobiček, zmanjšan za davke, ki se nanašajo nanj.

Čisti Donos

Donos, zmanjšan za davke, ki se nanašajo nanj.

Čisti Količnik

Razmerje, ki v izračunu upošteva čiste škode in čiste premije.

Čisti Rezultat

Razlika, ki v izračunu upošteva čiste premije in čiste škode.