Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
A

Abandon

Oblika premoženjskega zavarovanja, pri katerem zavarovalnica ob zavarovalnem primeru prevzame ostanke poškodovane stvari, zavarovancu pa izplača polno vrednost le-te. Tovrstno zavarovanje je pogosto mogoče zaslediti pri zavarovanju ladij in tudi ostalih prevoznih sredstev.

Adhezijski Način (Sklepanja Pogodbe)

Način, skladno s katerim se pogodbe sklepajo po vnaprej določeni in pripravljeni vsebini in pogojih, ki jih pripravi ena od strank, druga pa jih lahko samo sprejme ali zavrne, ne more pa jih spreminjati. Ob tem je predvsem pomembno, da so ti pogoji sestavni del sklenjene pogodbe. Ta način predstavlja tipični način sklepanja zavarovalne pogodbe, kjer obliko in določila pogodbe vnaprej pripravi zavarovalnica.

Administrativni Stroški (Gama Stroški) Življenjskih Zavarovanj

Pri življenjskih zavarovanjih skupina stroškov, ki nastajajo zavarovalnici med trajanjem zavarovanja. Tipični stroški iz te skupine so na primer stroški korespondence, spreminjanja pogodb, pripisovanja dobičkov zavarovalcem, pozavarovanja, stroški reševanja in izplačevanja škod, priprave poročil, stroški zaposlenih v administraciji.

Agencija Za Zavarovalni Nadzor

Pravna oseba, ki je po Zakonu o zavarovalništvu zadolžena za izvajanje nadzora nad delovanjem zavarovalnic, zavarovalnozastopniških družb, zavarovalnoposredniških družb, nad zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi posredniki. Agencija je pristojna tudi za nadzor nad pravnimi osebami, povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem zavarovalnic, in za dodaten nadzor nad zavarovalnico v zavarovalniški skupini ter zavarovalnim in mešanim zavarovalnim holdingom.

Agent (Zavarovalni)

Glej zavarovalni zastopnik.

AJPES

Agencija za javnopravne posle in evidence Slovenije

AK

Avtomobilski kasko; zavarovanje avtomobilskega kaska

Aktivni Pozavarovalni Posel

Dejavnost pozavarovalnice, da od drugih zavarovalnic in pozavarovalnic prevzema nase tisti del rizika, ki presega njihove samopridržaje. Glej tudi cesija in retrocesija.

Aktivno Pozavarovanje

Sklenjen aktivni pozavarovalni posel.

Aktuar

Zavarovalno-tehnični strokovnjak, ki s pomočjo ske matematike ocenjuje, vrednoti in nadzira tveganja, ki jim je zavarovalnica izpostavljena zaradi sklepanja zavarovanj. V okviru tega na primer organizira, izvaja in nadzira sestavljanje zavarovalno-tehničnih podlag, vključno z izračunom zavarovalnih premij, ocenjuje potrebno oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij, napoveduje prihodnje denarne tokove ipd.

Aktuarska Matematika

Znanstvena disciplina, ki v zavarovalništvu s pomočjo verjetnostnega računa, statistike, finančne matematike, stohastičnih modelov in drugih orodij vrednoti vrednost prevzetih rizikov ter tako določa ceno zavarovanj, višino potrebnih zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnice.

Aktuarski Kodeks

Zbirka strokovnih poklicnih načel, ki naj bi jih aktuar pri svojem delu spoštoval.

Aktuarski Kontrolni Ciklus

Popis ciklično povezanih aktivnosti, v katerih sodeluje aktuar pri nadzoru in upravljanju s poslovnimi tveganji.

Aktuarsko Poročilo

Poročilo pooblaščenega aktuarja, ki ga slednji pripravi ob zaključku poslovnega leta in v njem razkrije (najmanj) s podzakonskim aktom predpisane informacije o poslovanju zavarovalnice (oziroma pozavarovalnice). Med najpomembnejšimi so na primer višina vseh oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij, način njihovega oblikovanja, višina kritnega premoženja in kritnih skladov.

Aleatorna Pogodba

Vrsta pogodbe, po kateri obveznosti niso vnaprej znane, ampak so odvisne od številnih tveganih dejavnikov. Po vsebini spadajo zavarovalne pogodbe med aleatorne pogodbe.

Alfa Dodatek, Alfa Strošek

Glej strošek pridobivanja zavarovanj.

All Risks

Zavarovanje pred vsemi nevarnostmi. Gre za način sklenitve zavarovanja, kjer je predmet zavarovanja zavarovan pred vsemi nevarnostmi, ki niso eksplicitno navedene kot izključitve obveznosti zavarovalnice.

Drugi možni način je naštetje nevarnosti, ki jih zavarovanje krije (glej named perils).

Amoritzacija

Postopek zmanjševanja ekonomske vrednosti (materialnih in nematerialnih) sredstev zaradi uporabe, obrabe in zastarelosti. Z računovodskega vidika pa je zmanjševanje vrednosti sredstva zaradi časovnega razporejanja stroškov naložbe v času predvidene uporabe. Amortizacija je za zavarovanje pomembna, saj z njo ugotavljamo vrednost zavarovanega predmeta pri premoženjskih zavarovanjih.

AN

Avtomobilska nezgoda; nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

Aneks

Listina o spremembah k (zavarovalni) pogodbi.

Anormalni Riziko

Glej povečani riziko.

Antidatiranje

Vnos oziroma deklariranje datuma začetka zavarovanja oziroma datuma sklenitve zavarovanja na zavarovalni polici pred dejanskim datumom resnične sklenitve zavarovanja. Tovrstno dejanje je nepravilno, saj lahko povzroči prijavo škodnih zahtevkov, ki so se zgodili še pred dejansko sklenitvijo zavarovanja.

Antiselekcija

Imenovana tudi predpogodbeni oportunizem. O antiselekciji govorimo, kadar zavarovanec namerno zamolči pomembna dejstva, ki bi vplivala na odločitev zavarovalnice o pogojih za sprejem rizika v zavarovanje.

S pojmom antiselekcija razumemo tudi dejstvo, da v zavarovanje raje vstopajo zavarovanci, ki ocenjujejo, da so bolj izpostavljeni nevarnostim, kot pa zavarovanci, ki ocenjujejo, da nevarnostim niso izpostavljeni. Zaradi tega bo v primerih, ko imajo zavarovanci možnost izbirati, zavarovanje izbral bolj izpostavljeni del populacije, prevzeto tveganje takega zavarovanega portfelja pa bo večje od (pričakovanega) povprečnega celotne populacije.

AO

Avtomobilska odgovornost; zavarovanje avtomobilske odgovornosti

AO plus

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb

Arbitraža

Ena izmed oblik zunajsodnega reševanja vsebinskih sporov, tudi zavarovalnih in odškodninskih sporov. Bistvo arbitraže je, da je spor na podlagi sporazuma strank zaupan tretji osebi, praviloma arbitražnemu forumu. Poleg tega ima odločitev arbitraže praviloma učinek pravnomočne sodbe.

Asignacija (Nakazilo)

Z asignacijo pooblašča ena oseba, nakazovalec (asignant), drugo osebo, nakazanca (asignata), da na njen račun izpolni nekaj določeni tretji osebi, prejemniku nakazila (asignatarju), tega pa pooblašča, da v svojem imenu to izpolnitev sprejme.

Asistenčni Primer

Zavarovalni primer pri zavarovanju pomoči. Posebnost tovrstnih zavarovalnih primerov je, da zavarovalnica upravičencu ne povrne škode v denarnem znesku, ampak mu nudi pomoč, asistenco, v naravi.

Asistenčno Zavarovanje

Glej zavarovanje pomoči.

Avtomobilska Odgovornost

Glej zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

AZN

Agencija za zavarovalni nadzor