Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
B

Bančno Zavarovalništvo

Sodelovanje bank in zavarovalnic pri trženju njunih storitev. Najpogostejša oblika tovrstnega sodelovanja je, da banka na svojih bančnih okencih svojim strankam nudi možnost sklenitve zavarovanja oziroma da v neko svojo storitev vključi tudi zavarovanje komitenta. V Sloveniji sme banka v procesu prodaje zavarovanj sodelovati izključno kot zavarovalni posrednik in ne kot zavarovalni zastopnik.

Bankassurance

Glej bančno zavarovalništvo.

BDP

Bruto domači proizvod

Beneficiar

Upravičenec pri pogodbah v korist tretjega. Pri zavarovalnih pogodbah pogodbe v korist tretjega praviloma zasledimo pri življenjskih zavarovanjih.

Beta Strošek

Glej stroški vplačil.

Bilanca Stanja

Temeljni računovodski izkaz, v katerem je predstavljeno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v določenem trenutku.

Biro Zelene Karte

Organ, ki je v Sloveniji organiziran v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja. Opravlja posle, predvidene z mednarodnimi sporazumi o zavarovanju uporabnikov oziroma lastnikov motornih vozil proti odgovornosti. Prvenstvena naloga vseh nacionalnih birojev zelene karte je zašita oškodovanca v prometnih nesrečah, ki jih povzročijo vozila s tujo registrsko tablico.

Bonus-Malus

Vnaprej določeni sistem znižanja (bonus) ali zvišanja (malus) osnovne premije zavarovalcu glede na izplačane odškodnine ali zavarovalnine v določenem preteklem časovnem obdobju.

Bordero

Popis oziroma izkaz vseh rizikov, ki jih zavarovalnica preda v pozavarovanje, in vseh škod na teh rizikih. Za popis rizikov se pogosto uporablja izraz premij. Ta vsebuje pomembne podatke o vsakem posamičnem pozavarovanem riziku. škod pa vsebuje pomembne podatke o vsaki posamezni škodi, ki je nastala na pozavarovanem riziku.

Broker

Glej posrednik.

Brokeraža

Tudi posredniška provizija, provizija za posredovanje. Plačilo posredniku za opravljeno storitev posredovanja.

Bruto Metoda (Za Oblikovanje Matematičnih Rezervacij)

Metoda za oblikovanje matematičnih rezervacij, ki pri vrednotenju prihodnjih obveznosti zavarovalnice upošteva vse obveznosti iz zavarovalne pogodbe in vse stroške zavarovalnice, pri vrednotenju obveznosti zavarovalca pa s pogodbo dogovorjeno bruto premijo.

Bruto Premija

Glej kosmata premija.