Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
C

Captive

Glej lastna zavarovalnica.

CAR

Contractor’s All Risk Policy; gradbeno zavarovanje

Cat Xl Pozavarovanje

Neproporcionalni način pozavarovanja, namenjen zaščiti zavarovalnice pred obsežnimi nesrečami ali katastrofami (catastrophic event). Za te je značilno, da povzročijo zelo veliko manjših škod, ki pa skupaj predstavljajo zelo veliko obveznost zavarovalnice. Pri tovrstnem zavarovanju je posebnost definicija nastalega škodnega dogodka, saj se pod en škodni dogodek štejejo vse naravne nesreče, ki se zgodijo v dogovorjenem časovnem intervalu (najpogosteje je to 72 ur).

CEA

Comite Europeen des Assurances; Evropsko združenje zavarovalnic

Cedent

Pogodbena stranka pozavarovalne pogodbe, ki del svojih prevzetih rizikov predaja v pozavarovanje. Praviloma je to zavarovalnica. Če namreč svoje prevzete rizike v pozavarovanje predaja pozavarovalnica, tovrstnemu poslu rečemo retrocesija, pozavarovalnici, ki predaja rizike, pa retro. Druga stranka, ki torej prevzema rizike v pozavarovanje, se imenuje cesionar (če prevzema rizik od zavarovalnice) oziroma retrocesionar (če prevzema riziko od pozavarovalnice).

Celostni Predračun Podjetja

Končni izid predračunavanja, ki je potem, ko ga sprejme ustrezen vodstveni organ podjetja, obravnavan kot izid odločevalske ravni v podjetju. Sestoji izpredračuna poslovanja infinančnega predračuna.

Cenilni Stroški (V Zavarovalnici)

Zunanji in notranji stroški, ki jih ima zavarovalnica pri ocenjevanju upravičenosti in zneskov zahtevkov za zavarovalne oziroma škodne primere, skupaj s sodnimi stroški in stroški izvedencev.

Certifikat O Sklenjenem Zavarovanju

Dokument, ki je v rabi predvsem v mednarodnem poslovanju, ko je treba včasih ob sklenjeni zavarovalni polici pokazati tudi potrdilo o sklenjenem zavarovanju. Certifikat se izdaja tudi v primerih, ko zaradi tehničnih preprek polica ne more biti izdana (npr. zavarovalna pogodba o odprtem pokritju).

Cesija

Odstop terjatve (na primer do zavarovalne premije), kjer prejšnji upnik (cedent) prenese terjatev do svojega dolžnika (cesusa) novemu upniku (cesionarju), v praksi največkrat z namenom, da s tem zapre svoj dolg do novega upnika.

Cesionar

Pogodbena stranka pozavarovalne pogodbe, ki prevzema rizike v pozavarovanje od cedenta.

CMR

Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga

Cover Note

Dokument, ki ga izda zavarovalni posrednik (ali pozavarovalni posrednik) na podlagi podatkov iz slipa. Z njim obvesti zavarovanca (pri posredovanju sozavarovanja in pozavarovanja pa zavarovalnico) o sklenjenem zavarovanju (oziroma sozavarovanju, pozavarovanju), pogojih tega zavarovanja (sozavarovanja, pozavarovanja) ter deležih posameznih zavarovalnic in pozavarovalnic.

Po vsebini je identičen slipu in je namenjen pisni potrditvi pogojev iz slipa ter potrditvi kritja navedenega rizika.