Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
D

DAC

Deferred acquisition costs; razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj

Dejanska Vrednost

Nova vrednost stvari (npr. objekta ali opreme), zmanjšana zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (glej tudi amortizacija).

Dejanske Škode

Znesek škod, ki bremenijo posamezno obračunsko obdobje. Vključene so vse izplačane škode v obračunskem obdobju skupaj s spremembo škodnih rezervacij v obračunskem obdobju.

Dejatev Zavarovalnice

Glej zavarovalnina, pri zavarovanjih odgovornosti odškodnina.

Deklarativno Obvezno Zavarovanje

Obvezno zavarovanje, pri katerem nastane zavarovalno razmerje z zavarovalno pogodbo na podlagi predpisa o obveznem zavarovanju, kakor hitro nastane s tem predpisom vnaprej določeno gospodarsko in pravno dejstvo. Oseba, ki jo tovrstno dejstvo obvezuje skleniti zavarovalno pogodbo, se je dolžna obrniti na zavarovalnico in ji sporočiti to nastalo dejstvo, nato pa z njo skleniti zavarovalno pogodbo; je pogodbeno zavarovanje, saj zavarovalno razmerje nastane z zavarovalno pogodbo. Najbolj znano zavarovanje tovrstnega tipa je zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Glej tudi konstitutivno obvezno zavarovanje.

Delodajalčeva Odgovornost

Civilna odgovornost delodajalca do delavca oziroma za delovne nesreče ter tudi odgovornost delodajalca za škode, ki jih njegov delavec stori tretjim osebam pri opravljanju dela.

Direktno Zastopanje

Zastopanje, pri katerem zastopnik na podlagi pooblastila deluje v imenu in za račun pooblastitelja. V zavarovalništvu, na primer, zavarovalni zastopniki direktno zastopajo zavarovalnico.

Diskontiranje

Postopek izračuna sedanje vrednosti glavnice, ki ima dospetje v natančno določeni časovni točki v prihodnosti. Je inverzna funkcija obrestovanja, saj je sedanja vrednost glavnice ravno enaka znesku, ki ga moramo imeti na voljo danes, da bo le-ta skupaj z natečenimi obrestmi do določene časovne točke enak glavnici.

Disperzija Rizika

Glej razpršitev tveganja.

Dispozitivni Predpisi

Predpisi, ki določajo možne rešitve v pravnih razmerjih strank, ki pa jih stranke lahko izberejo ali pa tudi ne. Največkrat so ta pravila predvidena za tiste primere, ki jih stranke niso posebej uredile s svojo voljo.

Diverzifikacija

Splošno, razširitev v različnih smereh. V zavarovalništvu uporabljamo pojem najpogosteje v povezavi s sprejemom rizikov in investiranjem sredstev. rizika tako pomeni, da se zavarovalnica ukvarja s čim več različnimi vrstami zavarovanj, katerih riziki so med seboj neodvisni. Tako zavarovalnica zniža svojo morebitno izpostavljenost do samo ene vrste rizika. naložb pa pomeni, da zavarovalnica svoja sredstva razdeli v različne vrste naložb, s čimer zmanjša tveganje donosa portfelja naložb.

Dobiček

Razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, pri čemer med odhodki ni obračunanega davka iz dobička.

Dobičkonosnost

Značilnost ekonomske kategorije, da prinaša dobiček, in se razlikuje od dobičkovnosti. Meri se s stopnjo ustvarjenega dobička na vložek. V praksi zato pojem enačimo s samo stopnjo, ki dobičkonosnost predstavi.

Dobičkovnost

Značilnost ekonomske kategorije, da vsebuje dobiček, in se meri z dobičkom.

Dodatek Za Preventivo (In Represijo)

Del funkcionalne premije premoženjskih zavarovanj, ki ga zavarovalnica nameni za preventivne dejavnosti za zmanjšanje tveganja v prihodnje (glej preventiva in represija).

Dodatna Starostna Pokojnina

je po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pravica iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo zavarovanec pridobi po preteku 12 mesecev od vključitve v to zavarovanje (izjema so javni uslužbenci), če je star vsaj 58 let in če je pridobil pravico do pokojnine v obveznem pokojninskem zavarovanju. Za pridobitev dodatne starostne pokojnine morajo biti izpolnjeni vsi navedeni pogoji.

Dodatne Nevarnosti

Tiste nevarnosti, ki jih je pri določeni vrsti zavarovanja mogoče dodatno zavarovati z doplačilom premije.

Dodatni Kapital

Zakonsko opredeljena kategorija dela kapitala zavarovalnice.

Dodatno Pokojninsko Zavarovanje

praviloma deluje (za razliko od sprotnega financiranja) na kapitalski osnovi, kar pomeni, da se sredstva članov pokojninskih načrtov zbirajo na njihovih osebnih računih in so vložena v različne naložbe, da bi se povečala njihova vrednost. Iz zbranih sredstev na osebnih računih se zavarovancem po upokojitvi izplačujejo dodatne pokojnine. je v Sloveniji urejeno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem obstaja prostovoljno (namenjeno vsem, ki so vključeni v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja) in obvezno (za ozko skupino z zakonom opredeljenih poklicev).

Dodatno Zavarovanje

Zavarovanje, ki ga ni mogoče skleniti samostojno, temveč je lahko sklenjeno le kot dodatek nekemu (natančno določenemu) drugemu zavarovanju.

Dokapitalizacija

Povečanje (lastniškega) kapitala v gospodarski družbi.

Dolg Rep, Dolgorepost

Rep reševanja, ki je izrazito dolg. V praksi pogosto srečujemo kar angleški izraz »long tail«. Dolg rep je značilen predvsem za zavarovanja iz zavarovalne podskupine zavarovanj odgovornosti.

Dolgoročna Plačilna Sposobnost

Sposobnost podjetja, da lahko na dolgi rok poravna vse svoje obveznosti, kar pomeni, da je stanje sredstev večje od stanja dolgov.

Dolgoročno Zavarovanje

Je zavarovanje, ki je sklenjeno za dobo, daljšo od enega leta. Lahko je sklenjeno za vnaprej dogovorjeno dobo (večletno zavarovanje) ali pa njegovo trajanje ni dogovorjeno. V tem primeru je dogovorjen samo začetek zavarovanja, konec pa je odvisen od volje strank (trajno ali permanentno zavarovanje). Tipična dolgoročna zavarovanja so na primer življenjska zavarovanja, požarno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje.

Donos

1. V denarni merski enoti izražen uspeh kakšne pridobitne dejavnosti v opazovanem obdobju, v katero so vložena kakšna sredstva; pri podjetjih se najpogosteje izraža kot dobiček, lahko pa tudi kot dividende, obresti, najemnina, itd.
2. V poslovnih financah razlika med prejemki in izdatki v zvezi z naložbo, ponavadi poenostavljeno izražena z obrestmi in čistim dobičkom.

Donosnost

Lastnost oziroma značilnost nečesa, da prinaša donos, ki se najpogosteje izraža oziroma predstavlja z razmerjem med doseženim donosom in naložbo (stopnjo donosa). Zato v praksi pojem običajno enačimo z razmerjem oziroma odstotkom, s katerim merimo .
Uveljavljene kratice angleških izrazov za označevanje i so ROR (rate of return), ROA (return on assets), ROI (return of investment) in ROE (return on equity). Glej tudi seznam kratic.

Dopolnilno Zdravstveno Zavarovanje

Prostovoljna oblika zdravstvenega zavarovanja, ki krije razliko ali del razlike med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški zdravstvenih storitev, ki so določeni v okviru obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja.

Doživetje (Pri Življenjskih Zavarovanjih)

Zavarovana nevarnost zavarovančevega preživetja zavarovalnega obdobja.Nevarnost je uresničena, če je zavarovanec po koncu zavarovalnega obdobja še živ.

Druga Škodna Zavarovanja

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (09), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse škode na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih krijejo kasko in kargo zavarovanja), ki nastanejo zaradi toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (na primer tatvine), razen vzrokov, ki so zajeti med zavarovanja požara in drugih elementarnih nesreč.

Družba Za Vzajemno Zavarovanje

Družba za vzajemno zavarovanje oziroma vzajemna zavarovalnica je najstarejša in posebna pravnoorganizacijska oblika za opravljanje zavarovalnih poslov, ki je na področju Evrope še zdaj precej razširjena. Njeno delovanje je podobno načelom zadružništva, saj so njeni člani zavarovanci sami, njihov poglavitni namen pa ni toliko pridobivanje dobička, ampak izboljševanje zavarovalnih storitev oziroma zaščite.

Dvojno Zavarovanje

Zavarovanje istega objekta ali iste stvari pri dveh ali več zavarovalnicah pred isto nevarnostjo za isti interes in isti čas, pri čemer seštevek zavarovalnih vsot presega zavarovalno vrednost zavarovane stvari.