Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
E

EAR

Erection All Risk Policy

Ekscedentno Pozavarovanje

Glej vsotnopresežkovno pozavarovanje.

Ekvivalenca

Povrnitev škode v denarju za tisto, kar je izgubljeno oziroma uničeno. Denarni znesek je določen v višini vrednosti izgubljene stvari oziroma v višini zmanjšanja vrednosti poškodovane stvari.

Enkratna Premija

Skrajšan izraz za enkratno plačilo premije kot način izpolnitve obveznosti zavarovalca, pri katerem zavarovalec, za razliko od večkratne premije, obveznost za celotno zavarovalno obdobje vplača že ob sklenitvi zavarovanja. Pojem je v uporabi predvsem pri dolgoročnih zavarovanjih, saj poudarja, da je kljub dolgoročnosti zavarovalne pogodbe obveznost zavarovalca v celoti plačana ob sklenitvi.

Enostavni Škodni Količnik

Razmerje med obračunanimi škodami in zaračunano premijo.

Enostavni Škodnu Rezultat

Razlika med zaračunano premijo in obračunanimi škodami.

Enota Izpostavljenosti

Merska enota, s katero izmerimo število enakovrstnih rizikov, ki so zavarovani v nekem časovnem intervalu.

ESOMAR

European Society for Opinion and Marketing Research

Etažna Lastnina

Lastnina stanovanjskega in pomožnih prostorov v večstanovanjskem objektu (bloku ali hiši) s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in delih objekta.

EU

Evropska unija