Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
I

IBNER

Incured But Not Enough Reported; rezervacija za nastale, vendar ne dovolj prijavljene škode

IBNR

Incured But Not Reported; rezervacija za nastale neprijavljene škode

Incoterms

Standardne trgovinske klavzule, ki se najpogosteje uporabljajo v mednarodnih prodajnih pogodbah in opredeljujejo pravice in obveznosti kupcev ter prodajalcev predvsem z vidika prehoda tveganja za naključno uničenje stvari ter časa in kraja izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Indeks

Relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima podatkoma, ki se razlikujeta le po času ali kakšnem stvarnem znaku. Običajno tovrstni količnik pomnožimo s 100, s čimer dobimo odstotni , kar je običajna oblika predstavitve ov.

Indeksacija

Povezovanje oziroma usklajevanje pogodbenega zneska (pri zavarovanjih npr. zavarovalne vsote) z gibanjem enega od indeksov cen ali stroškov.

Indirektno Zastopanje

Način zastopanja, pri katerem zastopnik na podlagi pooblastila sklepa posle v svojem imenu in na račun pooblastitelja. V zavarovalništvu lahko tovrstna zastopanja zavarovancev zasledimo pri upravnikih večstanovanjskih zgradb, pri leasingih ipd.

Individualno Zavarovanje

Zavarovanje, ki neposredno varuje gospodarsko enoto oziroma posameznika in skuša zadovoljiti njuno potrebo po gospodarski varnosti, zavarovati ju je mogoče po zanju specifičnih potrebah in željah; glede na uporabljene metode poimenovano tudi poslovno ali komercialno zavarovanje; nasprotje kolektivnega zavarovanja.

Inkaso Strošek

Glej stroški vplačil.

Integralna Franšiza

Znesek, do katerega zavarovanec nosi škodo sam. Če pa škoda preseže ta znesek, zavarovalnica povrne škodo v celoti.

Invalidnina

Nadomestilo oziroma zavarovalnina, ki je posledica invalidnosti zavarovanca.

Invalidnost

Izguba pridobitne zmožnosti (za katerokoli organizirano delo) in zmanjšanje ali izguba poklicne delovne zmožnosti za delo v svojem poklicu zaradi telesne ali duševne okvare.
INVALIDSKA RENTA – Invalidnina, ki se izplačuje v obliki rente.

Izjava O Naložbeni Politiki (Pokojninskih Zavarovanj)

V zvezi z obvladovanjem naložb mora vsak izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejeti t. i. izjavo o naložbeni politiki in jo predložiti svoji nadzorni instituciji. Izjava o naložbeni politiki vsebuje največje dopustne izpostavljenosti po posameznih vrstah naložb, razporeditev naložb, določitev posameznih vrst tveganj, opis postopkov za obvladovanje posameznih vrst tveganj, predvideno izpostavljenost zavarovancev posameznim vrstam tveganj ter druge predpisane vsebine.

Izkaz Denarnih Tokov

Temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje vplive na spremembe stanja denarnih sredstev v opredeljenem obdobju in je lahko sestavljen po neposredni metodi, ki izkazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, ali po posredni metodi (po starem imenovan tudi izkaz finančnih tokov), ki izkazuje pritoke in odtoke.

Izkaz Gibanja Kapitala

Temeljni računovodski izkaz, ki predstavlja vsa povečanja in zmanjšanja lastniškega kapitala, povezana z razmerji med lastniki pri poslovanju, ločeno po njegovih posameznih sestavinah.

Izkaz Poslovnega Izida

Temeljni računovodski izkaz, ki predstavlja prihodke in odhodke v opredeljenem obdobju ter poslovni izid.

Izkaz Stanja

Glej bilanca stanja.

Izključena Nevarnost

Nevarnost, ki je zavarovalnica ne sprejema v zavarovanje in je kot taka v zavarovalni pogodbi izrecno izključena iz zavarovalnega kritja. Zavarovalnica v primeru nastanka škodnega dogodka zaradi tovrstne nevarnosti nima obveznosti za poplačilo škode. Glej tudi nezavarovaljiva nevarnost.

Izključitve

Določila v zavarovalnih pogojih (ali v zakonu), s katerimi je opredeljeno, kdaj posamezni škodni dogodek ni krit z zavarovanjem in torej zavarovalnica kljub nastanku škodnega dogodka nima obveznosti povračila škode. Najpogosteje so izključitve opredeljene z naštetimi izključenimi nevarnostmi ali z izključenimi vzroki nastanka določene (sicer krite) nevarnosti.

Izpodbojnost

Možnost razveljavitve posameznega posla, sklepa ali odločitve.

Izravnalne Rezervacije

Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki se oblikujejo za potrebe izravnave nihanj v škodnih dogajanjih v daljšem časovnem obdobju.

Izravnanje Gospodarskih Nevarnosti

Izenačevanje gospodarske nevarnosti za vse nevarnostne objekte v nevarnostni skupini z izkoriščanjem zakona velikega števila, s čimer je gospodarska nevarnost na splošno izenačena tudi za vse nevarnostne subjekte, ki jim nevarnostni objekti pripadajo; s porazdeljevanjem škode poteka v času in prostoru; sredstvo zavarovanja ter hkrati pomembno področje nalog zavarovanja.

Izravnava Rizika

Prenos dela prevzetega rizika v sozavarovanje (horizontalna izravnava) ali pozavarovanje (vertikalna izravnava) z namenom obvladovanja prevzetih tveganj. Je osnovno orodje zavarovalnice, ki ji omogoča, da sprejema v zavarovanja tudi tveganja, ki so tako visoka, da bi ogrozila obstoj zavarovalnice, če bi jih v celoti prevzela nase.

Izvedenec

Strokovnjak za posamezno področje, ki v primeru nesoglasij ali spora med pogodbenima stranema poda svoje mnenje o vprašanju, ki je predmet izvedenstva.