Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
K

Kapaciteta

Sposobnost sprejemanja rizikov v zavarovanje oziroma pozavarovanje. Meri se z zneskom prevzetih zavarovalnih vsot posameznih istovrstnih rizikov.

Kapitalizacija

Znižanje zavarovalnih vsot pri življenjskem zavarovanju z varčevalno funkcijo, ki se izvede po prenehanju plačevanja premije. Višina zavarovalnih vsot je poleg standardnih kriterijev za določitev premije (spol, starost zavarovanca) odvisna predvsem od števila vplačanih premij in preostale dobe trajanja zavarovanja.

Kapitalska Ustreznost

Zakonska (pa tudi poslovnomoralna obveznost lastnikov kapitala) obveznost zavarovalnice, da mora imeti v vsakem trenutku več kapitala, kot ga zakon zahteva glede na obseg in vrsto poslov (ter z njimi povezanimi tveganji), s katerimi se zavarovalnica ukvarja.

Karenca

Obdobje, ko se nastop zavarovalnega kritja po veljavno sklenjeni zavarovalni pogodbi odloži za določen čas, predvsem zaradi izključitve možnosti, da zavarovalni primer ne bi nastajal že ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. V praksi karenco zasledimo pri zavarovanju živali, nezgodi ipd.

Kargo Zavarovanje

Zavarovanje blaga med prevozom.

Kasko Zavarovanje

Zavarovanje, kjer je predmet zavarovanja vozilo in ki krije škodo na vozilu ali izgubo le-tega. Vozilo je lahko kopensko ali tirno, plovilo ali zrakoplov. Glede na predmet zavarovanja tudi Zakon o zavarovalništvu deli kasko zavarovanja na štiri zavarovalne vrste, pri čemer samega pojma kasko ne uporablja.

Katastrofa

Nenadna in velika nesreča ali pojav, katere posledica je velika posamična škoda ali ogromno manjših škod.

Kavcijsko Zavarovanje

Po Zakonu o zavarovalništvu je kavcijsko zavarovanje (zavarovalna vrsta 15) zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov. Po vsebini je podoben bančni garanciji.

Kazalec

Informacija, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj, lahko je posamezen podatek ali kazalnik.

Kazalnik

Relativno število, dobljeno s smiselno primerjavo dveh velikosti, ki omogoča oblikovati ustrezno sodbo. Med kazalniki razlikujemo indeks, koeficient in stopnjo udeležbe.

Klavzula

Stopnja zavarovalnih pogojev, ki zelo ozko ureja določeno zadevo v splošnih ali posebnih pogojih, včasih celo zgolj za posamezno individualno zavarovanje. Klavzule se vedno nanašajo na neke druge zavarovalne pogoje (zavarovanje po klavzulah je mogoče sklepati le kot dodatek k nekemu drugemu zavarovanju).

Knjigovodska Listina

Formalna listina, ki potrjuje zapis o poslovnem dogodku in mora biti preverjena ter odobrena za prenos podatkov in evidentiranje v poslovne knjige.

Knjigovodska Vrednost

Vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev oziroma posamezne postavke, ki je izkazana v poslovnih knjigah in posledično v strnjeni obliki (na sintetičnih kontih) v računovodskih izkazih.

Kodeks Poklicnega Vedenja

Zbirka etičnih pravil, po katerih se morajo ravnati pripadniki posameznega poklica. Glej npr. aktuarski kodeks.

Koeficient

Relativno število, ki izraža razmerje med dvema raznovrstnima podatkoma.

Kogentni Predpisi

Prisilni predpisi, ki so jih stranke dolžne spoštovati, sicer praviloma sledi sankcija.

Kohorta (Polic)

Izraz, ki originalno pomeni vojaško enoto v starorimski vojski. Preneseno predstavlja skupino zavarovalnih polic, ki ima enake glavne značilnosti, kot so obseg kritja, datum začetka trajanja zavarovanja itd.

Kolektivno Zavarovanje

Način zavarovanja, kjer se z eno zavarovalno pogodbo zavaruje hkrati več oseb ali stvari različnih oseb. Kolektivna zavarovanja običajno sklepajo določene organizacije za svoje člane, na primer zadruge, društva ali podobno. Pomembno je, da so pripadniki skupine zavarovani posredno, po kolektivnih standardih, veljavnih za celotno skupino; če želijo biti zavarovani po lastnih standardih, se morajo dopolnilno zavarovati z ustreznim individualnim zavarovanjem.

Količnik Podzavarovanja

Razmerje med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo zavarovanega predmeta, ki je manjši od 1 (sicer govorimo o nadzavarovanju).

Kombinirani Merodajni Škodni Količnik

Razširitev merodajnega škodnega količnika, ki v izračunu upošteva še stroške zavarovalnice.

Kombinirani Merodajni Škodni Rezultat

Razširitev merodajnega škodnega rezultata, ki v izračunu upošteva še stroške zavarovalnice.

Komercialni Popust

Popust, ki je s strani zavarovalnice odobren na osnovi komercialnega interesa. Gre za vse popuste, ki niso strogo tehnični popusti oziroma ki niso že vključeni v zavarovalne pogoje (bonus-malus sistem). Komercialni interes na primer opravičuje število različnih sklenjenih zavarovanj, ki za zavarovalnico pomeni boljšo razpršitev tveganja, ali dober zavarovanec z malo škodnimi dogodki, kjer ima zavarovalnica komercialni interes, da ga zadrži ali na novo pridobi.

Kompozitna Zavarovalnica

Zavarovalnica, ki je registrirana za opravljanje zavarovalnih poslov v skupini premoženjskih in skupini življenjskih zavarovanj. Uporabljata se tudi izraza splošna zavarovalnica in univerzalna zavarovalnica.

Konstitutivno Obvezno Zavarovanje

Obvezno zavarovanje, pri katerem – za razliko od deklarativnega obveznega zavarovanja – nastane zavarovalno razmerje samodejno na podlagi predpisa o obveznem zavarovanju, kakor hitro nastane s tem predpisom vnaprej določeno gospodarsko in pravno dejstvo. Tipično tovrstno zavarovanje je nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu, kjer potnik z nakupom vozovnice avtomatsko vstopi v zavarovalno razmerje.

Kontrahirna Dolžnost

Obvezna dolžnost sklenitve pogodbe.

Kontroling

Sodobna različica oblikovanja informacij za notranje potrebe v organizaciji, zlasti za potrebe poslovodstva; v tem pomenu je (lahko) nadgradnja poslovodnega računovodstva.

Korespondenčni Dogovor

Dogovor, ki ga podpišeta zavarovalnici iz različnih držav, pri čemer ena zavarovalnica pooblasti drugo za obdelavo vseh škodnih dogodkov, ki so nastali v državi druge zavarovalnice, v njem pa so udeleženi zavarovanci prve zavarovalnice.

Kosmata Premija

Cena, ki jo zavarovalnica zaračuna zavarovalcu za zavarovalno kritje in predstavlja prihodek zavarovalnice.

Kratkoročno Zavarovanje

Zavarovanje, za katero zavarovalnica prevzame obveznost za zavarovalne primere, nastale v dogovorjenem času, ki je enak ali krajši od enega leta (npr. od enega dne do več mesecev). Tipična kratkoročna zavarovanja so na primer zavarovanja prireditev, zavarovanja posevkov in plodov ipd.

Kreditno Tveganje

Tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju (zavarovalnice) zaradi nihanj v kreditnem položaju izdajateljev vrednostnih papirjev, nasprotnih strank in morebitnih dolžnikov, katerim so izpostavljene zavarovalnice in pozavarovalnice v obliki tveganja neplačila nasprotne stranke, tveganja razpona ali koncentracij tržnega tveganja.

Kreditno Zavarovanje

Kreditno zavarovanje je po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (14), ki vsebuje zavarovanja, ki krijejo naslednje nevarnosti:

  • nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) zaradi nesolventnosti ali drugih dogodkov (ravnanja ali dejstev),
  • izvozne kredite in druge nevarnosti, povezane z izvozom, trgovino in vlaganji na tujih in domačih trgih,
  • kredite z obročnim odplačevanjem,
  • hipotekarne in lombardne kredite,
  • kmetijske kredite in
  • druge kredite in posojila.

Kritje

Glej jamstvo.

Kritni Sklad

je kritno premoženje, namenjeno kritju obveznosti zavarovalnice iz tistih zavarovalnih vrst, za katere je treba oblikovati matematične rezervacije.

Kritno Premoženje

Premoženje zavarovalnice, namenjeno kritju bodočih obveznosti iz zavarovanj, ki jih sklepa zavarovalnica, in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov, ki jih opravlja zavarovalnica ter v zvezi s katerimi je zavarovalnica dolžna oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije.

Kumul Rizika

1. Kopičenje rizikov, pri čemer lahko zaradi enega škodnega dogodka za zavarovalnico nastopi več škod po različnih vrstah zavarovanj. Požar v neki tovarni tako lahko povzroči škodo na samem objektu, opremi, zalogah, poškoduje delavce tovarne, onesnaži okolje itd.
2. Koncentracija večjega števila zavarovanih predmetov (predmetov zavarovanj) na relativno majhni geografski površini. Medsebojna povezanost in bližina predmetov je tako velika, da lahko škodni dogodek na enem od predmetov povzroči škodo tudi na drugih predmetih. V praksi ga lahko najlaže predstavimo z zavarovanjem kompleksa za rafinerijo nafte ali z zavarovanjem velike stisnjene stanovanjske soseske, kjer požar v eni od enot lahko povzroči požar na vseh sosednjih.

Kvotacija

S strani zavarovalnice (ali pozavarovalnice) predloženi cena in pogoji, pod katerimi je zavarovalnica (oziroma pozavarovalnica) pripravljena sprejeti ponujeni riziko.

Kvotno Pozavarovanje (Quota Share)

Najosnovnejša oblika proporcionalnega pozavarovanja, pri katerem se v pozavarovanje prenese enak odstotek vsakega rizika v portfelju, ne glede na višino zavarovalne vsote.

Kvotno-Vsotnopresežkovno Pozavarovanje

Proporcionalno zavarovanje, kjer je cedentov delež v celotnem riziku (samopridržaj) dogovorjen v odstotku in maksimalnem znesku.

KZ

Kazenski zakonik