Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
Kratice

AJPES

Agencija za javnopravne posle in evidence Slovenije

AK

Avtomobilski kasko; zavarovanje avtomobilskega kaska

AN

Avtomobilska nezgoda; nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

AO

Avtomobilska odgovornost; zavarovanje avtomobilske odgovornosti

AO plus

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb

AZN

Agencija za zavarovalni nadzor

BDP

Bruto domači proizvod

CAR

Contractor’s All Risk Policy; gradbeno zavarovanje

CEA

Comite Europeen des Assurances; Evropsko združenje zavarovalnic

CMR

Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga

DAC

Deferred acquisition costs; razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj

EAR

Erection All Risk Policy

ESOMAR

European Society for Opinion and Marketing Research

EU

Evropska unija

FLEXA

Fire, lightening, explosion, air craft

GATS

Splošni sporazum o trgovini s storitvami

GIZ

Gospodarsko interesno združenje

IBNER

Incured But Not Enough Reported; rezervacija za nastale, vendar ne dovolj prijavljene škode

IBNR

Incured But Not Reported; rezervacija za nastale neprijavljene škode

KZ

Kazenski zakonik

LAT

Liability Adequacy Test; test ustreznosti obveznosti (zavarovalno-tehničnih rezervacij)

MCR

Minimal Capital Requirement; minimalni kapital – meja, ki bo v okviru Solventnosti II določala spodnji minimum potrebnega kapitala zavarovalnice

MNZ

Ministrstvo za notranje zadeve

MSRP

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

OCAI

The Organizational Culture Assessment Instrument

OZ

Obligacijski zakonik

PIBIS

Pravno-informacijska baza Ius Software

PIRS

Poslovni informator Republike Slovenije

PML

Probable Maximum Loss; največja verjetna škoda

PSPN

Prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti (angl. SWOT)

RBNS

Reported but not settled; rezervacija za nastale prijavljene škode

ROA

Return on assets – donosnost celotnih sredstev; koeficient čiste donosnosti (lahko dobičkonosnosti) celotnih sredstev

ROE

Return on equity – donosnost (lastniškega) kapitala; koeficient čiste donosnosti (lahko dobičkonosnosti) (lastniškega) kapitala

ROI

Return on investments – donosnost posamezne naložbe; koeficient čiste donosnosti naložbe

ROR

Rate of return – donosnost; koeficient donosnosti

SAD

Slovensko aktuarsko društvo

SCR

Solvency Capital Requirement; solventnostni kapital – meja, ki bo v okviru Solventnosti II določala potrebno višino kapitala zavarovalnice, da bo zavarovalnica z 99,5-% verjetnostjo ostala solventna vsaj eno leto

SRS

Slovenski računovodski standardi

STO

Svetovna trgovinska organizacija

SURS

Statistični urad RS

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; glej PSPN

SZZ

Slovensko zavarovalno združenje

ULR

Ultimate Loss Ratio; končni škodni količnik

USK

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti

ZFPPIPP

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

ZGD

Zakon o gospodarskih družbah

ZK

Zelena karta

ZN

Združeni narodi

ZOZP

Zakon o obveznem zavarovanju v prometu

ZPOmK

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence

ZVK

Zakon o varstvu konkurence

ZVPNPP

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

ZVPot

Zakon o varstvu potrošnikov

ZZavar

Zakon o zavarovalništvu