Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
L

Lastna Zavarovalnica

Zavarovalnica, katere lastnik je velika pravna oseba ali skupina, s ciljem, da zavarovalnica prevzame zgolj rizike lastnikov zavarovalnice (in z njimi povezanih oseb). Včasih tovrstna zavarovalnica svoje poslovanje razširi še na kupce in druge poslovne partnerje svojega lastnika oziroma lastnikov.

Lastni Delež

Tisti del prevzetega rizika, ki ga lahko v primeru velike delne ali totalne škode zavarovalnica krije samostojno iz lastnih sredstev.

LAT

Liability Adequacy Test; test ustreznosti obveznosti (zavarovalno-tehničnih rezervacij)

Lekaža

Nevarnost izteka tekočine, kjer je predmet zavarovanja tekočina sama, lahko pa tudi škoda, ki jo ta tekočina povzroči na drugem premoženju, če je to posebej dogovorjeno.

Letalsko Zavarovanje

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (05), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse škode oziroma izgubo zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav. Glej tudi kasko zavarovanje.

Letni Agregat Odškodnin

Limit kritja v zavarovalni pogodbi, s katerim je omejen skupni znesek izplačanih odškodnin v enem zavarovalnem letu.

Likvidacija Škode

Izvršitev osnovne obveznosti zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe, če so izpolnjeni pogoji za nastanek obveznosti. Sestavljena je iz ugotavljanja nastanka škode, vzroka škode, vzročne zveze med vzrokom in nastalo škodo, višine škode, višine zavarovalnine oziroma odškodnine, pravice zavarovanca do izplačila škode in morebitne regresne pravice. Likvidacija se zaključi z izplačilom zavarovalnine ali odškodnine ali z odklonitvijo izplačila.

Likvidator Škode

Oseba, ki je v zavarovalnici zadolžena za likvidacijo škode.

Likvidnostno Tveganje

Tveganje, da zavarovalnice in pozavarovalnice ne morejo unovčiti naložb in drugih sredstev, da bi poravnale svoje finančne obveznosti, ko te zapadejo.

Limit (Pozavarovalne) Pogodbe

Predstavlja največji znesek obveznosti pozavarovalnice pri izplačilu morebitne škode.

List Začasnega Kritja

Dokument, ki ima značaj potrdila o sklenjeni zavarovalni pogodbi ter velja do izdaje zavarovalne police.

Lloyd’S

Združenje prevzemnikov rizikov (članov Lloyda) s sedežem v Londonu, ki kot tako ni zavarovalnica. Kot najstarejša oblika trgovanja s prenosom rizika je zadržala svoj način delovanja, ki se v precejšnji meri razlikuje od delovanja zavarovalnic. Do leta 1994 so bili člani združenja lahko samo bogati posamezniki, ki so za prevzeti riziko jamčili neomejeno s svojim celotnim premoženjem, od leta 1994 pa so člani lahko tudi pravne osebe, za katere pa neomejenost jamčevanja ne velja.
Vsak član združenja prevzame del rizika izključno v svojem imenu in za svoj račun, za njihove morebitne obveznosti združenje kot tako ne jamči. Člani se združujejo v tako imenovane sindikate, ki so ustanovljeni za posamezno koledarsko leto, kar pomeni, da sodelujejo pri prevzemih rizikov, z njimi povezanih obveznostih in dobičkih v posameznem koledarskem letu.