Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
M

Malomarnost

Ravnanje osebe v nasprotju s skrbnostjo, ki se od nje v danem primeru pričakuje. Presoja malomarnosti se pri odškodninski odgovornosti vrši po abstraktnem merilu oziroma vzorcu. Pri veliki malomarnosti gre za skrajno neskrbnost, pri navadni malomarnosti pa za opustitev tiste skrbnosti, ki je skrbna oseba običajno ne opusti.

Matematična Rezervacija

Zavarovalno-tehnična rezervacija, ki se oblikuje v višini sedanje vrednosti vseh ocenjenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice, zmanjšane za sedanjo vrednost vseh ocenjenih prihodnjih obveznosti zavarovalca. Oblikuje se zgolj za zavarovalne pogodbe dolgoročnih zavarovanj (daljših od enega leta), pri katerih izračun premije temelji na verjetnostnih tabelah.

MCR

Minimal Capital Requirement; minimalni kapital – meja, ki bo v okviru Solventnosti II določala spodnji minimum potrebnega kapitala zavarovalnice

Mediacija

Ena izmed oblik zunajsodnega reševanja vsebinskih sporov, katere glavni namen ni v odločanju, katera od strank v sporu ima prav, ampak v poskusu sprave. Če do sprave pride, se dogovor običajno zapiše v obliki zunajsodne poravnave.

Mednarodni Standardi Računovodskega Poročanja

V Evropski uniji poenotena zbirka predpisov, ki urejajo računovodsko evidentiranje poslovanja.

Merodajni Škodni Količnik

Škodni količnik, ki v izračunu upošteva poleg obračunanih škod in zaračunane premije še vse spremembe zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Mešano Življenjsko Zavarovanje

Življenjsko zavarovanje, ki vsebuje kritje za riziko smrti in riziko doživetja.

Metoda Dvanajstin

Metoda iz skupine metode ulomkov za izračun rezervacije za prenosno premijo. Temelji na predpostavki, da vsa zavarovanja, sklenjena v posameznem mesecu, začnejo veljati ob koncu meseca sklenitve (oziroma lahko tudi vsa na začetku meseca).

Metoda Štiriindvajsetin

Metoda iz skupine metode ulomkov za izračun rezervacije za prenosno premijo. Temelji na predpostavki, da vsa zavarovanja, sklenjena v posameznem mesecu, začnejo veljati na sredini meseca sklenitve.

Metoda Ulomkov

Skupina metod za izračun rezervacije za prenosne premije, pri katerih se izračun ne izvede za vsako polico posebej, ampak police, sklenjene v posameznem obdobju, združimo v enotno skupino in se obnašamo, kot da je datum začetka zavarovanja (in datum poteka) za vse police v skupini enak. Izračun izvedemo enotno, za celo skupino skupaj.

Metode Palca (Rule Of Thumbs)

Enostavne metode za oceno ustrezne višine samopridržaja zavarovalnice.

Minimalni Kapital

Zakonsko predpisana meja potrebnega kapitala zavarovalnice, ki je izračunana glede na obseg poslov zavarovalnice.

Mnenje Pooblaščenega Aktuarja

Dokument, ki ga ob zaključku poslovnega leta izda pooblaščeni aktuar zavarovalnice. V njem se izreče o ustreznosti zavarovalno-tehničnih rezervacij, kritnega premoženja in kritnih skladov ter o kapitalski ustreznosti zavarovalnice. Priloga mnenja je tudi aktuarsko poročilo.

MNZ

Ministrstvo za notranje zadeve

Moralni Hazard

Imenovan popogodbeni oportunizem. Nastane, kadar zavarovanec, zavedajoč se, da je sklenil zavarovanje, opusti preventivna dejanja, s katerimi bi zmanjšal verjetnost nastanka škode oziroma njeno višino, če bi do škode prišlo.

Morbiditeta

Pogostost obolevanja (celotne ali posameznega segmenta) populacije za določeno boleznijo. Morbiditeto modeliramo s pomočjo verjetnostnih tabel, ki so po obliki enake tablicam smrtnosti.

Mortaliteta

Pogostnost smrti v populaciji. Mortaliteto modeliramo s tablicami smrtnosti.

Mreodajni Škodni Rezultat

Škodni rezultat, ki v izračunu upošteva poleg obračunanih škod in zaračunane premije še vse spremembe zavarovalno-tehničnih rezervacij.

MSRP

Mednarodni standardi računovodskega poročanja