Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
O

Obligacija

Zaveza, ki ustvarja razmerje med dvema strankama, med upnikom in dolžnikom. Dolžnik je tako zavezan opraviti določeno izpolnitev upniku, ki je do te izpolnitve upravičen. Izpolnitev pomeni lahko nekaj dati, storiti, dopustiti ali opustiti.

Obnova Zavarovanja

Postopek, s katerim obnovimo zavarovalno pogodbo, ki je prenehala veljati zaradi poteka trajanja, neplačevanja premije ali kakšnega drugega razloga. Pogodbe, ki nimajo dogovorjenega poteka, se lahko obnavljajo avtomatsko (glej permanentna zavarovanja).

Obračunana premija (Obračunskega Obdobja)

Vsota vseh premij, ki jih je zavarovalnica v obračunskem obdobju zaračunala zavarovalcem in v računovodskih izkazih evidentirala (knjižila) kot terjatve do zavarovalcev. Skupaj s spremembo rezervacij za prenosno premijo predstavljajo prihodke od premij v obračunskem obdobju.

Obračunane škode (Obračunskega Obdobja)

Vsota vseh likvidiranih škod (glej likvidacija škod) v obračunskem obdobju, ki jih je zavarovalnica v računovodskih izkazih evidentirala (knjižila) kot svojo dokončno obveznost do zavarovancev. Skupaj s spremembo škodnih rezervacij sestavljajo odhodke za škode v obračunskem obdobju.

Obračunsko Obdobje

Obdobje, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi.

Obvezna Zavarovanja V Prometu (V Sloveniji)

Obvezna zavarovanja v prometu so:

  • zavarovanje potnikov v javnem prevozu proti posledicam nezgode;
  • zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (AO);
  • zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam.

Obvezno Pozavarovanje (Treaty)

OBVEZNO POZAVAROVANJE (TREATY) Način dogovora o pozavarovanju, pri katerem zavarovalnica in pozavarovalnica skleneta pozavarovalno pogodbo za določeno pozavarovalno obdobje vnaprej. Pogodba ureja vse bistvene elemente pozavarovalnega razmerja, potrebne za prevzem ali predajo rizika v pozavarovanje. Na splošno velja, da se s podpisom pogodbe pozavarovalnica obveže prevzeti v kritje portfelj, del portfelja ali posamezno zavarovanje po načelu »skupne delitve usode«, zavarovalnica pa se obveže vse relevantne zavarovalne pogodbe predati v pozavarovanje.

Obvezno Zavarovanje

Zavarovanje, pri katerem nastane zavarovalno razmerje zaradi kakšnega predpisa, ki izključuje bodisi prosto odločitev zavarovalca ali celo njegovo odločitev samo, in sicer kakor hitro nastane neko predpisano gospodarsko in pravno dejstvo; je lahko deklarativno prisilno zavarovanje ali konstitutivno prisilno zavarovanje; razlikuje se od prostovoljnega zavarovanja.

Obveznost Zavarovalca

Sestavina zavarovalnega razmerja, ki zagotavlja, da bo zavarovalec plačal zavarovalno premijo; če gre za enkratno premijo ali za prvo premijo od večkratne premije, je posledica neplačila premije odložitev jamčenja zavarovalnice, če gre za neplačilo druge oziroma kakšne naslednje od večkratnih premij, pa zavarovalnica vseeno jamči dalje, s tem da ima pravico do zakonskih sankcij zaradi neplačila premije, ki so bodisi v izterjavi zavarovalne premije, možnosti prenehanja zavarovalnega jamstva ali odpovedi zavarovalne pogodbe.

Obvladovanje Tveganj

Odločujoče vplivanje, da do tveganja ne pride ali da se giblje v dopustnih okvirih in da se njegove posledice čimbolj zmanjšajo. Organizacijsko je lahko umeščeno kot posebna dejavnost oziroma funkcija, kar je primer v bankah in zavarovalnicah. Razlikuje se od ravnanja s tveganjem in upravljanja tveganja.

OCAI

The Organizational Culture Assessment Instrument

Ocena Rizika

Postopek analiziranja, vrednotenja in odločanja o sprejemu ponujenega rizika v zavarovanje ali o odklonitvi le-tega.

Odbitna Franšiza

Pogodbeno določen znesek, ki ga pri poravnavi škode zavarovalnica v vsakem primeru odbije od izplačila (soudeležba zavarovanca pri škodi). Lahko je določen v odstotku od zavarovalne vsote, odstotku od višine škode ali v fiksnem znesku.

Odgovornostna Zavarovalnica

Zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti povzročitelj škode.

Odklonitev Izplačila Škode

Zavrnitev zahtevka za povračilo škode, ki je posledica dejstva, da ni izpolnjen eden od v zavarovalni pogodbi navedenih nujnih pogojev za izplačilo.

Odklonitev Zavarovanja

Zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti povzročitelj škode.

Odkup Zavarovanja

Prekinitev življenjskega zavarovanja, ki ima za posledico izplačilo vrednosti zavarovalne police (privarčevanih sredstev oziroma matematične rezervacije, znižanih za stroške zavarovalnice).

Odpoved Zavarovanja

Eden od načinov prekinitve zavarovalne pogodbe, pri katerem ena od pogodbenih strank enostransko odstopi od pogodbe. Možnost, postopek in učinke odpovedi zavarovalne pogodbe ureja Obligacijski zakonik.

Odškodbeni Način

Način, kako se določena škoda na premoženju, ki je predmet zavarovalnega primera, obračunava, v odvisnosti od načina zavarovanja, kot je zavarovanje na dejansko vrednost, zavarovanje na novo vrednost, na prvi riziko ipd.

Odškodnina (Pri Zavarovanju Odgovornosti)

Denarni znesek, ki ga zavarovalnica izplača oškodovancu iz naslova zavarovanja odgovornosti povzročitelja škode.

Odvisni Zavarovalni Posrednik

Zavarovalni posrednik, ki deluje po principu odvisnega zavarovalnega posrednika. V to skupino uvrščamo predvsem banke, ki se ukvarjajo z bančnim zavarovalništvom.

Odvisni Zavarovalni Zastopnik

Po Zakonu o zavarovalništvu oseba, ki opravlja posle zavarovalnega zastopanja v imenu in za račun le ene zavarovalnice oziroma za več zavarovalnic le v primeru zavarovalnih produktov, ki si med seboj ne konkurirajo. Ta oseba ne pobira premij ali zneskov, namenjenih strankam, in deluje pod polno odgovornostjo zavarovalnic za produkte, ki jih zadevajo. Tudi oseba, ki opravlja posle zavarovalnega zastopanja poleg svoje glavne poklicne dejavnosti, se prav tako šteje za odvisnega zavarovalnega zastopnika, ki deluje pod polno odgovornostjo zavarovalnice za zavarovalne produkte, ki jih nudi, če je zavarovanje dopolnitev blaga in storitev, dobavljenih v okviru te glavne poklicne dejavnosti in oseba ne pobira premij ali zneskov, namenjenih strankam.

Omejeno Jamstvo

Možna oblika prevzetega jamstva, kjer zavarovalnica jamstvo omeji na primer zgolj za določene nevarnosti ali zgolj v določenem času ali pa je kombinacija obojega.

Opcijska Pravica

Pravica, da sme ena od strank pogodbe ob nastopu določenih okoliščin (pravnih dejstev) sama spreminjati obstoječo pravico ali obveznost.

Operativno Tveganje

Tveganje izgube zaradi neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih procesov, ravnanja ljudi ali delovanja sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov.

Osebna Zavarovanja

Zavarovanja, pri katerih so predmet zavarovanja osebe oziroma njihove osebne dobrine, kot so življenje, zdravje, delovna sposobnost in podobno. Med štejejo zavarovanja iz zavarovalne vrste nezgodnih zavarovanj (01), zavarovalne vrste zdravstvenih zavarovanj (02) in vse zavarovalne vrste iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj (19–24).

Osebni Račun Zavarovanca (Po Zpiz-1)

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uvedena evidenca vplačanih premij in čistih premij ter evidenca enot premoženja oziroma enot kritnega sklada pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Evidenca premij mora biti ločena po plačniku.

Oškodovanec (Pri Zavarovanju Odgovornosti)

Oseba, ki ima pravico od zavarovalnice zahtevati izplačilo odškodnine iz naslova zavarovanja odgovornosti povzročitelja škode.

OZ

Obligacijski zakonik