Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
R

Rabat

glej popust.

Računovodski Izkazi

Javnosti dostopne informacije, ki v določeni obliki načrtno in urejeno predstavljajo računovodske podatke: bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja (lastniškega) kapitala.

Računovodski Kazalniki

Kazalniki na podlagi računovodskih podatkov, razčlenjeni na kazalnike stanja vlaganja (financiranja), stanja naložbenja (investiranja), vodoravnega finančnega ustroja, gospodarnosti in donosnosti.

Računovodski Standardi

Strokovne usmeritve, ki poenoteno obravnavajo računovodske rešitve.

Računovodstvo

Sestava računovodskega spremljanja in presojanja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ter denarnih kategorij.

Razmejeni Stroški Pridobivanja Zavarovanj

Računovodska razporeditev (razmejitev) stroškov, ki jih ima zavarovalnica s pridobitvijo novega zavarovanja, enakomerno na celotno trajanje pridobljenega zavarovanja. Tako je enkratni strošek, ki je nastal ob sklenitvi zavarovanja, računovodsko enakomerno razporejen skozi celotno zavarovalno obdobje.
V praksi se razmejeni stroški pridobivanja zavarovanja označujejo s kratico DAC, ki izvira iz angleškega izraza za razmejene stroške pridobivanja zavarovanj (deferred acquisition costs).

Razpršitev Tveganja

Razpršitev tveganja v prostoru in času. Prostorska razpršitev pomeni, da želi imeti zavarovalnica razpršene sprejete rizike na čim širšem prostoru, časovna pa, da so sprejeti riziki sprejeti za daljše časovno obdobje. Oba kriterija omogočata bolj enakomerno izravnavo morebitnih škodnih dogodkov.

RBNS

Reported but not settled; rezervacija za nastale prijavljene škode

Redna Premija

Način plačila obveznosti zavarovalca pri dolgoročnih zavarovanjih, kjer za razliko od enkratne premije, zavarovalec svojo obveznost poravnava v rednih časovnih intervalih skozi celo zavarovalno obdobje (npr. enkrat letno). Posamezno dogovorjeno redno premijo lahko spremeni v večkratno premijo (npr. letno premijo plačuje v mesečnih obrokih).
Zaradi neenotnega slovenskega izrazoslovja se namesto tega izraza v praksi pogosto uporablja tudi angleški izraz »regular premium«.

Register Škod

Kronološko vodena evidenca zavarovalnih primerov.

Regres

Na osnovi regresne pravice do zavarovanca, ki je kršil določila zavarovalnih pogojev, zahtevano in prejeto nadomestilo za izplačane odškodnine tretji osebi.

Reklamacija Zavarovalne Police

Sporočilo strokovne službe zavarovalnice zavarovalnemu zastopniku o strokovni ali računski napaki na konkretni zavarovalni polici.

Renta

Zaporedje periodičnih izplačil, ki lahko s časom naraščajo ali padajo in prenehajo z nastopom določenega dogodka. Najpogosteje je ta dogodek smrt osebe, ki prejema rento, lahko tudi po preteku določenega časa. Če je prekinitev izplačila vezana na smrt osebe, tako rento imenujemo dosmrtna renta, če je izplačevanje neodvisno od življenja in je čas izplačila opredeljen vnaprej, govorimo o finančni renti.

Rentno Zavarovanje

Oblika življenjskega zavarovanja, kjer je obveznost zavarovalnice opredeljena v obliki dosmrtne rente (z morebitnim garantiranim obdobjem izplačila).

Rep Reševanja

Čas, ki je potreben, da zavarovalnica izpolni vse obveznosti iz naslova nastalih škod posameznega obdobja.

Represija

Zaščitne mere in ukrepi za reševanje ljudi in premoženja v primeru nastalega škodnega dogodka. Delovanje zavarovalnice v smeri čim hitrejšega in čimbolj učinkovitega končanja že delujočih nevarnostnih dogodkov in s tem najboljše omejitve gospodarske škode; razlikuje se od zavarovalniškega preprečevanja.

Respiro Rok

Rok, znotraj katerega se po formalnem poteku zavarovalnega obdobja podaljšajo medsebojne pravice in obveznosti zavarovalnice in zavarovalca. Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti je ta rok 30 dni po poteku zavarovalnega obdobja.

Restitucija

Povrnitev škode, ki se odraža v vrnitvi v prejšnje stanje (povračilo škode v naravi).

Retroaktivni Začetek Zavarovanja

Premik tehničnega začetka zavarovanja in obveznosti plačila premije pred datum sklenitve zavarovanja. Retroaktivnost je mogoča zgolj v primerih, ko med datumom novega začetka zavarovanja in datumom sklenitve zavarovanja ni prišlo do škodnega dogodka. Za razliko od antidatiranja je tovrstni premik dogovorjen in usklajen med obema pogodbenima stranema in ne poskuša spreminjati resničnih datumov sklenitve zavarovanja.

Retrocedent

Pozavarovalnica, ki prenaša svoje rizike v pozavarovanje, torej pozavarovalnica, ki nastopa kot cedent.

Retrocesija

Prenos rizika pozavarovalnice v pozavarovanje drugi pozavarovalnici.

Retrocesionar

Pozavarovalnica, ki prevzema riziko od druge pozavarovalnice.

Retrospektivne Metode (Za Oblikovanje Matematičnih Rezervacij)

Skupina metod za izračun matematičnih rezervacij, ki matematične rezervacije izračunavajo s pomočjo vrednotenj že do dne vrednotenja prispelih vplačil zavarovalca.

Rezervacija Za Neiztekle Nevarnosti

»Dopolnilne« rezervacije za prenosne premije. Oblikuje se v primerih, ko prenosna premija ni oblikovana v višini vseh prihodnjih obveznosti iz sklenjenih zavarovanj.

Rezervacija Za Prenosno Premijo

Rezervacija obveznosti zavarovalnice za tisti del premije, ki je namenjen kritju še nenastalih škodnih dogodkov iz sklenjenih zavarovanj.

Rezervacije Za Bonuse, Popuste

Rezervacija za (morebitno) bodočo obveznost zavarovalnice za izplačilo morebitnih bonusov ali nagrad oziroma delnega vračila premije, do katerih so upravičeni zavarovanci, zavarovalci ali drugi upravičenci ob koncu zavarovalnega obdobja.

Rezervacije Za Jedrske Nevarnosti

Rezervacija iz skupine rezervacij za katastrofalne rizike, kjer je katastrofalni riziko povezan z delovanjem jedrske sile.

Rezervacije Za Katastrofalne Rizike

Rezervacija (morebitnih) bodočih obveznosti zavarovalnice za škodne dogodke, katerih verjetnost je zelo majhna, potencialna obveznost ob nastanku takega dogodka pa izjemno velika.

Rezervacije Za Potres

Rezervacija iz skupine rezervacij za katastrofalne rizike, kjer je katastrofalni riziko nastanek potresa.

Rezervacije Za Storno

Rezervacija za (morebitno) bodočo obveznost zavarovalnice za vračilo dela premije v primeru prekinitve zavarovanj.

Režijski Dodatek

Glej stroškovna premija.

Risk Management ­

Upravljanje s poslovnimi tveganji, katerega cilj je preprečevanje in zmanjševanje tveganj v poslovnem sistemu.

Rizik

glej riziko.

Riziko

1. Nevarnost (v zavarovalnem pomenu).
2. Tveganje. V ožjem pomenu možnost uresničitve nevarnosti na konkretnem zavarovanem predmetu oziroma sam predmet zavarovanja z nevarnostmi, ki jim je izpostavljen.

Riziko Premija

Glej nevarnostna premija. Pojem se pogosteje uporablja pri življenjskih zavarovanjih, pri premoženjskih zavarovanjih se večkrat uporablja nevarnostna premija.

Riziko Zavarovanje

Tržno ime za obliko življenjskega zavarovanja, ki ne vsebuje kritja za doživetje.

ROA

Return on assets – donosnost celotnih sredstev; koeficient čiste donosnosti (lahko dobičkonosnosti) celotnih sredstev

ROE

Return on equity – donosnost (lastniškega) kapitala; koeficient čiste donosnosti (lahko dobičkonosnosti) (lastniškega) kapitala

ROI

Return on investments – donosnost posamezne naložbe; koeficient čiste donosnosti naložbe

ROR

Rate of return – donosnost; koeficient donosnosti