Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
S

SAD

Slovensko aktuarsko društvo

Samopridržaj

Lastni delež zavarovalnice v okviru neproporcionalnih pozavarovanj. Lahko ga opišemo kot franšizo pozavarovanja.

Samozavarovanje

Ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti v skupini lastnih nevarnostnih objektov; razlikuje se od zavarovanja pri zavarovalnici, a tudi od nezavarovanja, saj pomeni ravnanje in položaj gospodarske enote, ki gospodarsko ukrepa za odpravljanje gospodarske škode zaradi uresničevanja gospodarske nevarnosti na njenih objektih ali zaradi njih, ukrepa pa tako, da se zavaruje pri sami sebi.

Satisfakcija

Denarni znesek kot nadomestilo osebi, ki je oškodovana na osebni dobrini, kjer restitucija po naravi stvari ni več mogoča. Namenjena je povrnitvi osebne nepremoženjske škode (telesne bolečine, duševne bolečine ipd.).

SCR

Solvency Capital Requirement; solventnostni kapital – meja, ki bo v okviru Solventnosti II določala potrebno višino kapitala zavarovalnice, da bo zavarovalnica z 99,5-% verjetnostjo ostala solventna vsaj eno leto

Sedanja Vrednost

Vrednost bodočih denarnih tokov, preračunana na današnji dan. Pri tem uporabimo diskontiranje.

Segmentacija Trga

Postopek, pri katerem poskušamo znotraj na videz enotne strukture skupine rizikov poiskati tiste, ki odstopajo od povprečja.

Selekcija Rizika

Postopek zavarovalnice za izbiro rizika, ki ga je pripravljena prevzeti v zavarovanje. Zadnja faza ocene rizika.

Seznam Premij

Opis pozavarovanih rizikov ekscedentnega pozavarovanja, ki ga sestavlja cedent. Glej tudi bordero.

Sistem Bonus-Malus

Sistem določanja zavarovalne premije na podlagi škodnega dogajanja. Bonus-malus sistem je določanje zavarovalne premije v odvisnosti od škodnega poteka v predhodnih zavarovalnih letih. Zavarovanec, ki v predhodnih letih ni imel nobenega zavarovalnega primera, ima pravico do nižje zavarovalne premije od izhodiščne (bonus), zavarovanec z več škodnimi primeri v predhodnih letih pa mora plačati višjo zavarovalno premijo od izhodiščne (malus).

Skadenca

Rok za plačilo obveznosti, zapadlost.

Skadencar

Seznam zapadlih zavarovalnih premij (skadence) po vrstah zavarovanj in zavarovancih na določeni dan.

Sklenitveni Stroški

Pri življenjskih zavarovanjih – delež premije, namenjen pokrivanju stroškov, ki zavarovalnici nastanejo ob pridobitvi (oziroma so s pridobitvijo povezani) novega zavarovanca.

Slip

Pisna ponudba za pozavarovanje portfelja, ki jo cesionar pošlje cedentu. Vsebuje vse podatke, potrebne za sklenitev posla med cedentom in cesionarjem oziroma retrocedentom in retrocesionarjem.

Slovensko Zavarovalno Združenje

Gospodarsko interesno združenje (GIZ), ki združuje zavarovalnice, ki delujejo na slovenskem trgu.

Socialno Zavarovanje

Zavarovanje, ki skuša neposredno varovati neko družbeno skupino in zadovoljiti potrebo po gospodarski varnosti z zagotavljanjem zanjo veljavnega vsaj minimuma življenjske ravni.

Solventnost

Glej dolgoročna plačilna sposobnost.

Solventnost I

Trenutno veljavni zakonodajni okvir, ki ureja kapitalsko ustreznost zavarovalnic v EU.

Solventnost Ii

Okvir predpisov, ki bodo v EU urejali kapitalske zahteve delovanja zavarovalnic v prihodnje (predvidoma po letu 2012).

Sozavarovana Oseba

Oseba, na katero poleg zavarovalca in zavarovanca učinkuje zavarovalna pogodba.

Sozavarovanje

Oblika izravnave rizika, pri kateri se v kritje prevzeti riziko porazdeli na več zavarovalnic. Višina deleža posamezne zavarovalnice v riziku je lahko različna in predstavlja podlago za določitev deleža posamezne zavarovalnice v premiji in morebitni škodi. Vsaka od zavarovalnic, ki so navedene v zavarovalni polici (subjektivna kumulacija strank), odgovarja zavarovancu solidarno, torej za popolno zavarovalnino oziroma odškodnino iz zavarovalne pogodbe, ne glede na prevzeti delež rizika.

Splošna Civilna Odgovornost

Za nastop odškodninske odgovornosti morajo biti podane štiri osnovne predpostavke: škodno dejstvo (praviloma nedopustno ravnanje), škoda, vzročna zveza med škodnim dejstvom in škodo ter odgovornost. S to obliko varovanja je mogoče zajeti množico pravnih dobrin, če z njihovo kršitvijo nastane škoda, zato tudi govorimo o splošni civilni odgovornosti.

Splošna Zavarovalnica

Glej kompozitna zavarovalnica.

Splošni Zavarovalni Pogoji

Zavarovalni pogoji za določeno vrsto zavarovanja, po katerih je mogoče sklepati samostojna zavarovanja.

Splošno Zavarovanje Odgovornosti

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (13), ki krije druge vrste odgovornosti, razen odgovornosti, ki so zajete v zavarovanju odgovornosti pri uporabi vozil, zavarovanju odgovornosti pri uporabi zrakoplovov in zavarovanju odgovornosti pri uporabi plovil.

Sprotno Financiranje Pokojninskega Zavarovanja (Pay-As-You-Go Payg)

Sprotno financiranje pokojninskega zavarovanja (angl. pay-as-you-go – PAYG) je značilno za javna pokojninska zavarovanja, ki so del socialnega sistema posameznih držav. Značilnost sprotnega financiranja je načelo medgeneracijske izmenjave: aktivna, zaposlena generacija plačuje s svojimi prispevki pokojnine, ki jih prejemajo upokojenci, in pri tem pričakuje, da bo generacija njenih otrok po istem pravilu plačevala pokojnine njim.

Sprožilec Kritja

Pojem se pojavlja pri zavarovanjih civilne odgovornosti, kjer je zaradi dejstva, da civilna odgovornost traja v času, včasih težko določiti, kaj bi bil zavarovalni primer, ki se mora uresničiti v času trajanja zavarovanja. Običajno se v praksi kot sprožilec kritja pojavljajo bodisi škodno ravnanje, škodni dogodek ali vložitev odškodninskega zahtevka.

SRS

Slovenski računovodski standardi

Stanovanjsko Zavarovanje

Tržno ime za zavarovanje stanovanjske opreme (stanovanjskih premičnin).

STO

Svetovna trgovinska organizacija

Stopnja

1. Kar izraža obseg ali raven pojava glede na razpon, lestvico.
2. Razmerje do česa drugega, ponavadi izraženo v odstotkih, kar se običajno uporablja v poslovnih financah.
3. udeležbe, kar se uporablja izključno v računovodenju.

Stopnja Udeležbe

Relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima podatkoma, od katerih se prvi nanaša na del in drugi na celoto istega pojava. Če razmerje pomnožimo s 100, dobimo odstotno stopnjo udeležbe.

Stroški Vplačil

Pri življenjskih zavarovanjih – delež premije, namenjen pokrivanju stroškov, ki zavarovalnici nastajajo ob vplačilu premije zavarovalca. Čeprav ti stroški nastopajo tudi pri premoženjskih zavarovanjih, jih tam praviloma ne definiramo posebej, ampak so opredeljeni v okviru stroškovne premije.

Stroškovna Premija

Delež premije, namenjen pokrivanju stroškov zavarovalnice.

Subrogacija

na splošno pomeni zakonski prenos terjatve na drugo osebo. Subrogacijo praviloma zasledimo v primerih, ko neka oseba zaradi upravičenega interesa izpolni obveznost druge osebe.
Pri zavarovanju je določena v korist zavarovalnice do oseb, ki so odgovorne za povzročitev škode, in ima nekoliko drugačen pomen kot pri ostalih subrogacijah, saj zavarovalnica pri izplačilu zavarovalnine ne izpolnjuje tuje obveznosti, ampak svojo. Izpeljana je namreč iz škodnega principa, ker bi bil v nasprotnem primeru z izplačilom zavarovalnine, ki bi pomenila plačilo polne škode, prost obveznosti tudi povzročitelj škode (na primer pri požarnem zavarovanju požigalec, pri vlomskem zavarovanju vlomilec ipd.).
V praksi zasledimo največ subrogacij zavarovalnic pri zavarovanju avtomobilskega kaska, običajno do odgovornostnih zavarovalnic povzročiteljev prometnih nesreč.

SURS

Statistični urad RS

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; glej PSPN

SZZ

Slovensko zavarovalno združenje