Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
T

Tabela Invalidnosti

Tabele, v katerih so opredeljeni odstotki invalidnosti za popolno in delno izgubo ali okvaro posameznega organa ali uda. Tabela invalidnosti je praviloma sestavni del splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb, uporablja pa se tudi pri drugih oblikah zavarovanj, pri katerih lahko pride do poškodb oseb.

Tablice Morbidnosti

Podatki o verjetnosti, da bo oseba zbolela v naslednjem letu, kjer je verjetnost odvisna (vsaj od) starosti (in spola) osebe.

Tablice Smrtnosti

Podatki o verjetnosti, da bo oseba umrla v naslednjem letu, kjer je verjetnost odvisna (vsaj od) starosti (in spola) osebe.

Tarifacija

Služba zavarovalnice, ki izvaja strokovno in računsko kontrolo zavarovalnih polic in ob nepravilnostih sporoči reklamacijo osebi, ki je izdelala polico.

Tehnična Obrestna Mera

Obrestna mera, ki jo zavarovalnica uporabi za izračun premije življenjskih zavarovanj.

Tehnična Premija

Del zavarovalne premije, ki je namenjen poplačilu zavarovalnin ali odškodnin iz zavarovalnih primerov.

Tehnični Popust

Popust na višino premije, ki je posledica tehničnih značilnosti zavarovanega predmeta ali izvajanih zaščitnih ukrepov zavarovanca, ki vplivajo na manjši riziko za zavarovalnico.

Temeljne Nevarnosti

TEMELJNENEVARNOSTI–Sonevarnosti,kijihzavarovalnicaponujakotosnovoinsozavarovanetakoj,kojesklenjenazavarovalnapogodbazadoločenovrstozavarovanja.

Temeljni Kapital

Zakonsko opredeljena kategorija dela kapitala zavarovalnice.

Teorija Kredibilnosti

Matematična teorija, ki pri izračunih, ki temeljijo na statističnih podatkih in verjetnosti, daje večji pomen tistim podatkom, ki so bolj »kredibilni«, torej bolj zaupanja vredni.

Tontine

Zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovancev dogovori, da bo skupno kapitalizirala svoje prispevke in tako kapitalizirano premoženje razdelila med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost, oziroma med dediče umrlih zavarovancev oziroma med upravičence, ki so jih določili umrli zavarovanci. Tovrstna zavarovanja po Zakonu o zavarovalništvu sodijo v samostojno zavarovalno vrsto (22).

Totalka

Ločimo tehnično totalko, ki je popolno uničenje zavarovane stvari, in ekonomsko totalko, pri kateri je totalnost škode v tem, da stroški popravila dosegajo zavarovalno vrednost stvari in popravilo ekonomsko ni upravičeno.

Trajanje Zavarovanja

Sestavina zavarovalnega razmerja, s formalnega vidika opredeljena kot obdobje, ko pravno velja zavarovalno razmerje, njegovo pravno trajanje, trajanje po predpisu ali po pogodbi, z materialnega vidika pa kot obdobje, v katerem zavarovalnica odgovarja, jamči za nastalo škodo.

Trajna Invalidnost

Invalidnost s trajnimi posledicami.

Tretja Oseba

Oseba, ki ni stranka zavarovalne pogodbe, je pa z zavarovalnim razmerjem nekako povezana. Tipičen primer je oškodovanec pri zavarovanju odgovornosti.

Tržno Tveganje

Tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju (zavarovalnice), ki lahko neposredno ali posredno nastane zaradi nihanj v stopnji in nepredvidljivosti tržnih cen sredstev, obveznosti in finančnih instrumentov.

Tveganje

1. Možnost, da se bo uresničila nevarnost, kar bo povzročilo negativne ekonomske posledice.
2. Izpostavljanje nevarnosti, nezmožnost vplivanja, napovedovanja uresničitve nevarnosti z ekonomskimi posledicami.
3. Za dosego cilja podajanje v nevarnost, da se zamišljeno ne bo zgodilo oziroma da se bo zgodilo kaj, kar bo pokvarilo uresničitev zamišljenega.

Tveganje Koncentracije

Vsako izpostavljanje tveganju z možnostjo izgube, ki je dovolj velika, da ogroža solventnost ali finančni položaj zavarovalnice ali pozavarovalnice.