Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
Z

Začasno Zavarovalno Kritje

Kritje zavarovalnice od izdaje ponudbe do začetka pravega kritja, kadar še niso znani vsi podatki za izdajo zavarovalne police ali kadar je potrebno kritje zavarovalnice pred izstavitvijo zavarovalne police (za čas začasnega kritja izda zavarovalnica potrdilo o kritju).

Začetek Zavarovanja

Datum začetka trajanja zavarovanja.

Zajamčeni Donos

Minimalni donos, ki ga bo investitor dosegel in za katerega nekdo jamči. V zavarovalništvu je pomemben v sklopu dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj mora izvajalec pokojninskega zavarovanju jamčiti vsaj z zakonom predpisani minimalni donos.

Zajamčeni Kapital

Zakonsko predpisana meja potrebne višine kapitala, ki ga mora zavarovalnica imeti, da sploh lahko začne delovati.

Zaračunana Premija

Glej obračunana premija.

Zaslužena Premija

Dejanski prihodek zavarovalnice v posameznem obračunskem obdobju. Vključuje obračunano premijo in razliko v prenosni premiji ob začetku in koncu obračunskega obdobja (obračunana premija – prenosna premija ob koncu obdobja in prenosna premija ob začetku obdobja).

Zastaranje

Izguba možnosti uveljavljanja pravice po preteku zakonsko določenega časa. Če torej nosilec pravice svoje pravice več let ne uveljavlja, se domneva, da je izgubil interes na tej pravici.

Zastopnik

Glej zavarovalni zastopnik.

Zavarovalec

Oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo. Pogosto sta in zavarovanec ista oseba.

Zavarovalna Doba

Z zavarovalno pogodbo opredeljeno obdobje trajanja zavarovanja.

Zavarovalna Podskupina

Po Zakonu o zavarovalništvu uskupinjenje različnih zavarovalnih vrst po različnih kriterijih, ki so sorodni posameznim zavarovalnim vrstam. Posamezna zavarovalna vrsta je lahko udeležena v več zavarovalnih podskupinah v celoti ali le delno. Zakon o zavarovalništvu opredeljuje naslednje zavarovalne podskupine:

Zavarovalna Pogodba

Pogodba, s katero se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega.

Zavarovalna Polica

Listina o zavarovalni pogodbi, ki mora vsebovati vse bistvene sestavine zavarovalnega razmerja.
je sestavni del zavarovalne pogodbe. V zavarovalni polici morajo biti zato navedeni vsi podatki, ki omogočajo sklenitev zavarovanja.

Zavarovalna Premija

Glej premija.

Zavarovalna Skupina

Po Zakonu o zavarovalništvu uskupinjenje zavarovalnih vrst v dve med seboj ločeni skupini. Zakon tako združuje zavarovalne vrste od 01 do 18 v skupino premoženjskih zavarovanj, zavarovalne vrste od 19 do 24 pa v skupino življenjskih zavarovanj.

Zavarovalna Vrednost

Stvarna, objektivna vrednost zavarovanega predmeta (pri zgradbah je to gradbena vrednost, pri opremi nabavna vrednost itd.).

Zavarovalna Vrsta

Različna zavarovanja, ki so v skladu z Zakonom o zavarovalništvu združena na osnovi glavnih vrst nevarnosti, ki jih krijejo. Zakon o zavarovalništvu kategorizira 24 različnih zavarovalnih vrst.

Zavarovalna Vsota

Zgornja meja obveznosti zavarovalnice po posameznem zavarovalnem primeru – najvišji možni znesek zavarovalnine ali odškodnine, ki jo zavarovalnica lahko izplača po posameznem zavarovalnem primeru.

Zavarovalni Holding

Po Zakonu o zavarovalništvu je »nadrejena oseba, katere glavna dejavnost je pridobivanje deležev in udeležba v podrejenih osebah, ki so izključno ali pretežno zavarovalnice, pokojninske družbe ali pozavarovalnice s sedežem v Evropski uniji ali tuji državi, kjer je vsaj ena oseba zavarovalnica ali pozavarovalnica, pri čemer ta ni mešani finančni holding, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja finančne konglomerate.«

Zavarovalni Interes

Predpostavka za veljavnost zavarovanja pri premoženjskem zavarovanju, ki izhaja iz namena tega zavarovanja. Če zavarovanec pri premoženjskem zavarovanju ob nastopu zavarovalnega primera ne bi imel interesa za povrnitev škode, bi bil njegov interes za zavarovanje neupravičen, bržčas špekulativen.

Zavarovalni Kodeks

Zbirka pravil, ki naj bi jih zavarovalnice spoštovale pri delu z zavarovalci.

Zavarovalni Kraj

Lokacija, ki je navedena v zavarovalni polici in na kateri se nahajajo zavarovalne stvari.

Zavarovalni Nadzor

Nadzor nad delovanjem zavarovalnic. V Sloveniji je za zadolžena Agencija za zavarovalni nadzor. Nadzor poteka indirektno in direktno. Indirektni nadzor poteka preko rednega poročanja zavarovalnic o njihovem poslovanju, direktni pa z direktnimi pregledi poslovanja.

Zavarovalni Pogoji

Pravila, po katerih se sklenejo zavarovanja in določajo pravice in obveznosti oseb, ki sodelujejo v zavarovanju. Običajno jih pripravi zavarovalnica vnaprej v obliki formularja.

Zavarovalni Pool

Dve zavarovalnici ali več lahko ustanovita zavarovalni oziroma poza opravljanje zavarovalnih oziroma pozavarovalnih poslov, ki krijejo nevarnosti velikih premoženjskih škod, škod iz odgovornosti za jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske izdelke oziroma drugih velikih škod. Pravno-formalno deluje po načelih gospodarskega interesnega združenja, pri opravljanju zavarovalnih oziroma pozavarovalnih poslov pa za pool veljajo enaka načela kot za zavarovalnice.

Zavarovalni Posrednik

Oseba, ki opravlja posle zavarovalnega posredovanja.

Zavarovalni Primer

Dogodek, ko se začnejo na predmetu zavarovanja (stvareh ali osebah) v času veljavnosti zavarovalnega kritja uresničevati zavarovane nevarnosti.

Zavarovalni Trg

Iskanje, srečevanje, povezovanje in usklajevanje ponudbe in povpraševanja v nekem prostoru in času ter iz tega izvirajoče po vrsti, kakovosti, količini in ceni opredeljene kupoprodaje zavarovalnih storitev ali določanje, kupoprodaje gospodarske varnosti; zavarovalnih trgov je toliko, kolikor je vrst zavarovanj.

Zavarovalni Zastopnik

Oseba, ki v imenu in za račun zavarovalnice sklene zavarovalno pogodbo.

Zavarovalnica

Pravna oseba, ki se kot gospodarski subjekt ukvarja z dejavnostjo zavarovanja.

Zavarovalnina

Znesek, ki ga zavarovalnica izplača zavarovancu ob nastanku zavarovalnega primera.

Zavarovalniška Goljufija

Ravnanje oseb, ki poskušajo s prevaro pridobiti koristi iz zavarovanja. Poznamo tako prevare pri sklepanju zavarovalnih pogodb (na primer zavarovanje že poškodovane stvari) kot prevare pri izpolnjevanju zavarovalne pogodbe (namerne poškodbe stvari ali oseb, lažno prikazovanje višine škode ipd.).

Zavarovalniška Skupina

Izvedena pravno-organizacijska oblika, ki je v Zakonu o zavarovalništvu definirana kot »… skupina, v kateri je zavarovalnica ali zavarovalni holding oziroma mešani zavarovalni holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba eni ali večim zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici ali tuji državi.« Pojma ne smemo mešati s pojmom zavarovalna skupina.

Zavarovalniški Ombudsman

Varuh zavarovančevih pravic.

Zavarovalniško Onemogočanje

Glej represija.

Zavarovalniško Preprečevanje

Glej preventiva.

Zavarovalno Kritje

Obseg sklenjenega zavarovanja. Glej jamstvo.

Zavarovalno Posredovanje

Dejavnost oziroma storitev, katere predmet je prizadevanje spraviti zavarovalca v stik z zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne pogodbe. Poleg navedenega se pod zavarovalno posredništvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe, in pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebno pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

Zavarovalno Razmerje

Razmerje med zavarovalnico in zavarovalcem oziroma zavarovancem, ki nastane, ker neka nevarnost po nevarnostnem objektu in pri nevarnostnem subjektu izziva potrebo po zavarovanju; lahko je prostovoljno zavarovanje ali obvezno (prisilno) zavarovanje, zavarovanje za lasten račun ali zavarovanje za tuj račun.

Zavarovalno Trajanje

Glej trajanje zavarovanja.

Zavarovalno Tveganje

Tveganje izgube ali neugodne spremembe v vrednosti zavarovalnih obveznosti zavarovalnice zaradi neustreznih predpostavk glede oblikovanja cen in rezervacij.

Zavarovalno Zastopanje, Zavarovalno Zastopstvo

Sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Poleg sklepanja pogodb se za zavarovalno zastopanje štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe, ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebno pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

Zavarovalno-Tehnične Rezervacije

Rezervacije za ocenjene prihodnje obveznosti zavarovalnice, ki izvirajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb in z njimi povezanih tveganj.

Zavarovalstvo

Dejavnost, ki se ukvarja z zavarovanjem oseb, stvari in premoženjskih interesov.

Zavarovana Oseba

Oseba, od katere poškodbe, smrti, invalidnosti ali okvare zdravja je odvisno izplačilo zavarovalnine.

Zavarovane Nevarnosti

Nevarnosti, pred katerimi je predmet zavarovanja zavarovan. Nevarnosti se lahko naštejejo taksativno v zavarovalnih pogojih (zavarovanje za imenovane nevarnosti) ali pa so zavarovane vse nevarnosti, ki niso taksativno naštete kot nezavarovane (all risk zavarovanje).

Zavarovanec

je oseba, čigar zavarovalni interes je zavarovan.
Pri življenjskih zavarovanjih ima večkrat tudi lastnost zavarovane osebe. V praksi pa sta in zavarovalec pretežno ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun.

Zavarovanje

Zavarovanje v širšem smislu je ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti. V ožjem smislu pa je nudenje zavarovalne zaščite.

Zavarovanje Avtomobilske Odgovornosti (Ao)

Zavarovanje odgovornosti lastnika oziroma voznika cestnega motornega vozila za škodo, ki jo z uporabo vozila povzroči tretjim osebam. Po Zakonu o zavarovalništvu sodi AO zavarovanje med zavarovanja iz zavarovalne vrste zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil (zavarovalna vrsta 10).

Zavarovanje Kopenskih Vozil

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (03), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse škode oziroma izgubo:

Zavarovanje Na Dejansko Vrednost

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja se zavarovalnina ravna glede na dejansko vrednost zavarovane stvari (upoštevaje amortizacijo) ob nastopu zavarovalnega primera. Če je dejanska vrednost zavarovane stvari višja od zavarovalne vsote, pride do podzavarovanja, če pa je nižja, pride do nadzavarovanja, pri čemer se zaradi načela prepovedi obogatitve izplača le škoda do višine dejanske vrednosti zavarovane stvari.

Zavarovanje Na Dogovorjeno Vrednost

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja se zavarovalnina ravna glede na dogovorjeno vrednost zavarovane stvari, kar po naravi stvari izključuje možnost podzavarovanja.

Zavarovanje Na Dvojni Prvi Riziko

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja, ki je značilen za zavarovanje zbira zavarovanih stvari, se zavarovalnina ravna po principu zavarovanja na prvi riziko, s tem da sta tu določeni dve zavarovalni vsoti, in sicer: višja zavarovalna vsota, ki predstavlja zavarovalno kritje za celoten zbir zavarovanih stvari, in nižja zavarovalna vsota, ki predstavlja zavarovalno kritje za posamezno stvar iz zbira.
Zavarovalnica krije tako škodo za posamezno stvar iz zbira po polnem znesku, največ do dogovorjene nižje zavarovalne vsote, pri tem pa skupna škoda na celotnem zbiru stvari ne sme presegati višje zavarovalne vsote.

Zavarovanje Na Novo Vrednost

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja se zavarovalnina ravna glede na novo vrednost zavarovane stvari (brez upoštevanja amortizacije) ob nastopu zavarovalnega primera. Tudi pri tem odškodbenem načinu lahko pride do podzavarovanja ali nadzavarovanja.
Zaradi upoštevanja načela prepovedi obogatitve se pri tej obliki zavarovanja vedno postavlja pogoj vrednosti zavarovanih stvari ob sklenitvi zavarovanja (60 % nove vrednosti ipd.).

Zavarovanje Na Prvi Riziko

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja se zavarovalnina ravna glede na dogovorjeno zavarovalno vsoto in ne glede na zavarovalno vrednost stvari, kar po naravi stvari izključuje podzavarovanje ali nadzavarovanje. Zavarovalnica tako povrne polno škodo zavarovane stvari, vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote.
Ta oblika zavarovanja se v praksi uporablja za zavarovanje stvari, kjer je njihovo vrednost ob sklepanju zavarovanja bodisi težko določiti (zbir stvari ipd.) ali se zavarovanje ravna po principu največje (ocenjene) verjetne škode.

Zavarovanje Na Taksirano Vrednost

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja gre za obliko zavarovanja na dogovorjeno vrednost. Uporablja pa se predvsem pri zavarovanju dragocenosti, umetniških predmetov, arhivskega materiala ipd.

Zavarovanje Na Tuj Račun

Zavarovanje v svojem imenu in v korist druge osebe, pri katerem je dolžan obveznosti iz zavarovalne pogodbe izpolnjevati zavarovalec, do pravic iz zavarovalne pogodbe pa je upravičena druga oseba, upravičenec.

Zavarovanje Odgovornosti

Oblika premoženjskega zavarovanja, pri katerem ne gre za zavarovanje stvari ali osebnih dobrin zavarovanca, temveč za zavarovanje njegovega premoženjskega interesa – civilne odgovornosti. Poznamo več oblik zavarovanja neposlovne civilne odgovornosti (splošno odgovornost, avtomobilsko odgovornost, proizvajalčevo odgovornost ipd.) in poslovne civilne odgovornosti (odgovornost geodetov, notarjev, odvetnikov, revizorjev, zdravnikov ipd.).

Zavarovanje Odgovornosti Pri Uporabi Plovil

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (12), ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo).

Zavarovanje Odgovornosti Pri Uporabi Vozil

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (10), ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih vozil z lastnim pogonom (vključno s prevozniško odgovornostjo). Glej tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje Odgovornosti Pri Uporabi Zrakoplovov

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (11), ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo).

Zavarovanje Plovil

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (06), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse škode oziroma izgubo plovil. Glej tudi kasko zavarovanje.

Zavarovanje Pomoči

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (18), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo pomoč osebam, ki zaidejo v težave na potovanju oziroma v drugih primerih odsotnosti od njihovega doma oziroma stalnega prebivališča.

Zavarovanje Požara In Drugih Elementarnih Nesreč

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (08), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse škode na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih krijejo kasko in kargo zavarovanja), ki nastanejo zaradi:

Zavarovanje Pravne Zaščite

Glej zavarovanje stroškov postopka.

Zavarovanje Prevoza Blaga

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (07), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse škode oziroma izgubo blaga, vključno s prtljago, ne glede na vrsto prevoza. V praksi temu zavarovanju rečemo kargo zavarovanje.

Zavarovanje Pri Zavarovalnici

Ustvarjanje gospodarske varnosti s prenosom tveganja na zavarovalnico. Razlikuje se od samozavarovanja.

Zavarovanje Različnih Finančnih Izgub

Glej šomažno zavarovanje.

Zavarovanje Stroškov Postopka

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (17), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse stroške odvetnikov in druge stroške postopka. V praksi se za tovrstna zavarovanja uporablja tudi termin zavarovanje pravne zaščite.

Zavarovanje Tirnih Vozil

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (04), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo vse škode oziroma izgubo tirnih vozil. Glej tudi kasko zavarovanje.

Zavarovanje Za Lasten Račun

Zavarovanje na podlagi lastnega zavarovalnega interesa, pri katerem sta zavarovalec in zavarovanec (upravičenec) ista oseba.

Zavarovatelj

glej zavarovalnica.

Zdravnik Cenzor

Pooblaščeni zdravnik zavarovalnice, ki sodeluje pri odločanju o sprejemu v zavarovanje (pri osebnih zavarovanjih) in pri reševanju škodnih zahtevkov iz naslova telesnih poškodb in okvare zdravja.

Zdravstveno Zavarovanje

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (02), v katero sodijo vsa tista zavarovanja, ki v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja krijejo:

Zelena Karta

Potrdilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, priznano v državah sistema zelene karte (mednarodne oznake držav članic so navedene na potrdilu).

ZFPPIPP

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

ZGD

Zakon o gospodarskih družbah

Zillmerjeva Metoda

Metoda za izračun matematičnih rezervacij, ki med prihodnjimi obveznostmi zavarovalca priznava neto premijo in sklenitvene stroške.

ZK

Zelena karta

Zmota

O zmoti govorimo takrat, kadar predstava pogodbene stranke o kakšni bistveni okoliščini pogodbe ne ustreza resničnosti.

ZN

Združeni narodi

ZOZP

Zakon o obveznem zavarovanju v prometu

ZPOmK

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence

ZVK

Zakon o varstvu konkurence

ZVPNPP

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

ZVPot

Zakon o varstvu potrošnikov

ZZavar

Zakon o zavarovalništvu