Opisi zavarovanj

Dodatna zavarovanja pri življenjskem zavarovanju

K osnovnemu življenjskemu zavarovanju je mogoče priključiti še dodatna zavarovanja, s katerimi nadgrajujemo svojo varnost glede na potrebe v različnih življenjskih obdobjih (dodatno nezgodno zavarovanje za primer smrti in trajne invalidnosti, zavarovanje za primer obolelosti za kritično boleznijo, dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti, dodatno nezgodno zavarovanje otroka, …).

Drugo škodno zavarovanje

je zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (npr. stanovanjskih premičninah, računalnikih, steklu, posevkih in plodovih, živalih, strojih , katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (npr. vloma). ,  Zavarovanje lahko krije tudi škodo na zalogah blaga v hladilnicah, zgradbah v času gradnje, adaptacije ali montaže, sejemski opremi in razstavljenemu blagu, opremi za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV, opremi v zakupu (lizingu) itd.

Kavcijsko zavarovanje

je zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov, kot so garancija za resnost ponudbe, dobro izvedbo prevzetih obveznosti, odpravo napak v garancijski dobi, za zavarovanje plačila carinskega dolga, nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj, obveznosti iz naslova plačilnih kartic.

Kreditno zavarovanje

je zavarovanje, ki krije: nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) obveznosti kreditojemalca, lizingojemalca, imetnika transakcijskega računa, imetnika plačilnih in kreditnih kartic. Zavarovanje prav tako krije , nevarnost neplačila terjatev, nastalih s prodajo blaga ali opravljanjem storitev.

Letalsko zavarovanje

je zavarovanje, ki krije vse škode na zrakoplovih ali drugih letalnih napravah (npr. motorna letala, jadralna letala, ultralahka letala, helikopterji, toplozračni baloni) ter izgubo zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav. Krije se škoda na samem zrakoplovu, lahko pa tudi na opremi, ki je pritrjena na zrakoplov, a ni potrebna za letenje (npr. oprema za aerofotogrametrijo ali vleko reklamnih napisov).  

Nezgodno zavarovanje

Vključuje tudi zavarovanje nesreč pri delu in poklicnih obolenj. Je zavarovanje, ki v primeru smrti ali izgube zdravja zaradi nezgode krije izplačilo dogovorjenih denarnih nadomestil, odškodnin oziroma povračil stroškov in izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov.

Rentno zavarovanje

Rentna zavarovanja so ena od možnih oblik življenjskih zavarovanj, s katerimi bodo posamezniki poskrbeli za svoje tretje življenjsko obdobje. Poznamo doživljenjske rente pri katerih upravičenec prejema rento do smrti ter časovne rente pri katerih se renta izplačuje upravičencu le omejeno obdobje. Doživljenjske rente ločimo na odložene doživljenjske rente, pri katerih je začetek izplačevanja rente odložen za določen čas v prihodnosti, ter na rente , katerih izplačila se pričnejo takoj.

Splošno zavarovanje odgovornosti

je zavarovanje, ki krije odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam na stvareh ali osebah ali pa povzročeno tretjim osebam pri izvajanju dejavnosti zavarovanca (npr. poklicna odgovornost, odgovornost proizvajalca za izdelke, pogodbena odgovornost izvajalca gradbenih del, garancija proizvajalca, odgovornost uprave in nadzornega sveta).

Tontine

je zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovalcev dogovori, da bo skupno kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako kapitalizirano premoženje med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma med dediče umrlih zavarovancev oziroma med upravičence, ki so jih določili umrli zavarovanci.

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

ki ga zavarovalnica ne more odpovedati.

Zavarovanje kopenskih vozil (razen tirnih vozil)

je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo kopenskih vozil na lasten pogon, kopenskih vozil brez lastnega pogona. Kritje predvsem škode, ki nastanejo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, kot posledica presenetljivih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov, zaradi dejanj tretjih oseb ali zaradi posebnih dogodkov.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je povzročena z uporabo plovila tretjim osebam (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe, poškodbe na stvareh v lasti tretjih oseb) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila je v Sloveniji obvezno za vse lastnike plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, registriranih za plovbo po morju.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih vozil z lastnim pogonom (vključno s prevozniško odgovornostjo).
  • Kaj imam zavarovano, če imam sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (zavarovanje AO)?
Za avtomobilsko OBVEZNO zavarovanje (AO) že sama oznaka pove, da gre za obvezno zavarovanje. Zavarovanje krije škodo, ki bi jo s svojim vozilom povzročili tretjim osebam, in sicer tako materialno škodo (škodo na drugem avtomobilu, stavbi, ograji ipd.) kot tudi nematerialno škodo (poškodovanje oseb, povzročitev invalidnosti, smrti, stroškov zaradi delovne nesposobnosti ipd.) To pomeni, da mora to zavarovanje imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet.
  • Katere vrste škod krije zavarovanje AO?
Zavarovalnica se na podlagi sklenjenega zavarovanja AO obvezuje povrniti škodo, ki je posledica odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi motornega vozila (navedenega na zavarovalni polici) prišlo do telesnih poškodb, prizadetja zdravja ali smrti osebe, uničenja oziroma poškodbe stvari, razen škode na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz lastnik ali osebe, ki imajo po njegovi volji opraviti z vozilom.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je nastala tretjim osebam zaradi uporabe zrakoplova med letom ali na tleh, in sicer potnikom (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe potnikov, izguba ali poškodba osebne prtljage potnikov) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca zrakoplova je v Sloveniji obvezno za vse lastnike registriranih zrakoplovov z največjo dovoljeno vzletno maso 20 kg ali več, pa tudi za lastnike in upravljalce brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov z največjo dovoljeno vzletno maso nad 0,5 kg.

Zavarovanje plovil

je zavarovanje, ki krije vse škode na morskih, rečnih in jezerskih plovilih (npr. ladje, čolni, gliserji, jadrnice, jahte, vodni skuterji) oziroma njihovo izgubo. Krije se škoda na samem plovilu in obvezni opremi, lahko pa tudi na dodatni opremi, ki se nahaja na plovilu.

Zavarovanje pomoči

je zavarovanje, ki krije pomoč osebam, ki zaidejo v težave na potovanju oziroma v drugih primerih odsotnosti od njihovega doma oziroma stalnega prebivališča.

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

je zavarovanje, ki krije vse škode na zgradbah in opremi, katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije,  viharja, toče, poplave, izliva vode   ali drugih vzrokov.

Zavarovanje prevoza blaga

ali kargo zavarovanje je zavarovanje, ki krije poškodbe, uničenje ali izgubo tovora, vključno s prtljago, med prevozom ne glede na vrsto prevoza (cestni, železniški, zračni, vodni).

Zavarovanje različnih finančnih izgub

je zavarovanje, ki krije finančne izgube kot so poslovni stroški, stalni stroški in izgubljeni dobiček, ki ga ni moč doseči zaradi izpada v delovnem procesu, do katerega je prišlo zaradi nepričakovanega dogodka (npr. požara, strojeloma, daljše bolezni, telesne nezgode ali smrti zaposlenih).  Zavarovanje lahko krije tudi stroške priprave in organizacije prireditev v primeru njihove odpovedi zaradi nepričakovanih dogodkov (npr. slabega vremena, telesnih poškodb in bolezni nastopajočih), izpad najemnine zaradi nepredvidenih dogodkov, izgubo tržne vrednosti falsificiranih plačilnih sredstev, odpoved turističnih potovanj ipd.

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

je zavarovanje, ki temelji na zavarovalno-tehničnih izračunih in pri katerem prejme zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec v zameno za enkratno oziroma obročno vplačevanje premij izplačila v določenem obdobju in višini.

Zavarovanje stroškov postopka

je zavarovanje, ki krije stroške odvetnikov in druge stroške postopka kot so sodni stroški, stroški prič, tolmačev, sodnih izvedencev, izvensodnih poravnav.

Zavarovanje tirnih vozil

je zavarovanje, ki krije vse škode na tirnih vozilih oziroma izgubo tirnih vozil.

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

Življenjsko zavarovanja za primer poroke oziroma rojstva bodo starši sklenili za katerega od svojih otrok. Za to zavarovanje je značilno, da se sklenejo za določeno obdobje, zavarovalna vsota pa zapade z določenim dogodkom (npr. s poroko ali najpozneje obdoločeni starosti otroka).

Zdravstveno zavarovanje

Je zavarovanje, ki v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja krije stroške zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki, izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil in kombinacijo izplačil po prejšnjih alinejah.

Življenjsko zavarovanje

je zavarovanje, ki obsega zlasti zavarovanje za primer doživetja, zavarovanje za primer smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje in življenjsko zavarovanje z vračilom premij, in dodatno zavarovanje, ki obsega predvsem zavarovanje invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje smrti zaradi nezgode ter zavarovanje za primer poškodbe, vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja poklica zaradi poškodbe, kadar je dodatno zavarovanje sklenjeno k življenjskemu zavarovanju iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj.

Poznamo različne oblike življenjskih zavarovanj, ki jih z možnostjo priključitve dodatnih zavarovanj nadgrajujemo in si zagotovimo celovit varnostni obroč zase in svoje najbližje:  

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem

je zavarovanje, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP sklad), kot jih določa zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje oziroma vrednosti sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice, oziroma vrednosti indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem združuje zavarovanje za primer smrti in varčevanje. Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem je zavarovanje, pri kateremu zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje oziroma vrednosti sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice oziroma vrednosti indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti. Pri tem zavarovanju zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Pri življenjskem zavarovanju, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, se ob koncu zavarovalne dobe izplačajo tista sredstva, ki so bila do takrat privarčevana. Višina teh sredstev je odvisna od poslovanja sklada oziroma donosnosti izbrane naložbe in običajno ni garantirana. Zavarovalnice zaradi navedenega ponujajo različne kombinacije naložbenih življenjskih zavarovanj z določenimi garancijami, ki tudi ob poteku zavarovanja, včasih tudi med trajanjem zavarovanja, jamčijo izplačilo oziroma minimalno vrednost zbranih sredstev. Vložena sredstva so v času trajanja zavarovanja podvržena nihanju na kapitalskih trgih. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je ves čas zajamčena, ne glede na to, kaj se dogaja z naložbami. Izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti je najpogosteje enako zavarovalni vsoti za primer smrti oziroma vrednosti premoženja, če je le-ta ob nastopu zavarovalnega primera višja od dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti. Za koga je naložbeno življenjsko zavarovanje primerno? Naložbeno življenjsko zavarovanje je primerno za tiste, ki želijo ustrezno oplemenititi svoj vložek na kapitalskem trgu na dolgi rok in so hkrati pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje, želijo pa si tudi ustrezne zavarovalne varnosti, predvsem v obdobju, ko je vrednost njihove naložbe še nizka. Pri tem se moramo zavedati, da se finančni trgi gibljejo v skladu z določenimi zakonitostmi in so nagnjeni k ciklom večjih rasti in padcev. Varčevanja v skladih so dolgoročna oblika naložb, kar pomeni, da je pozitivne donose upravičeno pričakovati na daljši rok.

Življenjsko zavarovanje za primer doživetja

Temeljne značilnosti: Zavarovalnica pri življenjskem zavarovanju za primer doživetja izplača zavarovalno vsoto in pripisani dobiček le v primeru, da zavarovana oseba doživi dogovorjeno dobo. Ob morebitni smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja vse obveznosti zavarovalnice prenehajo. Za koga je življenjsko zavarovanje za primer doživetja primerno? Zavarovanje je primerno za ozko ciljno skupino, in sicer za samske osebe, ki v primeru smrti svojega denarja tako ne nameravajo nikomur zapustiti. Ob doživetju pa bi ti posamezniki dobili kar nekaj varno naloženega denarja.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Temeljne značilnosti: Pri zavarovanju za primer smrti zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti, če zavarovana oseba umre v času trajanja zavarovanja. Zavarovalna vsota se izplača ne glede na vzrok smrti (naravna ali nezgodna smrt). Možne so naslednje oblike tega zavarovanja, in sicer: – zavarovanje za primer smrti za vse življenje (pogosto imenovano tudi vseživljenjsko ali doživljenjsko zavarovanje), pri katerem upravičenec ob smrti zavarovane osebe v vsakem primeru dobi zavarovalno vsoto, – časovno omejeno zavarovanje za primer smrti (pogosto imenovano tudi riziko življenjsko zavarovanje), pri katerem se zavarovalna vsota izplača le, če zavarovana oseba umre v vnaprej določenem času trajanja zavarovanja, – zavarovanje za primer smrti s padajočo zavarovalno vsoto (pogosto imenovano tudi življenjsko zavarovanje kreditojemalca), pri katerem se zavarovalna vsota znižuje s preostalo zavarovalno dobo. Za koga je življenjsko zavarovanje za primer smrti primerno? Zavarovanje je primerno za osebe, ki želijo premostiti negotovo finančno obdobje in tako poskrbeti za preskrbljenost družine. Namenjeno je torej družinam z nepreskrbljenimi otroki, saj zavarovalnica v primeru smrti zavarovane osebe izplača dogovorjeni znesek (zavarovalno vsoto), ki ga lahko prejemniki porabijo, na primer, za poplačilo kreditnih obveznosti ali za pokritje svojih potreb v prihodnosti oziroma v primeru zavarovanja za primer smrti za vse življenje za kritje pogrebnih stroškov, da le-ti ne bremenijo pokojnikovih otrok.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

Temeljne značilnosti: Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (mešano življenjsko zavarovanje) je hkrati zavarovanje za primer smrti in varčevanje: – ob poteku zavarovalne dobe se izplača dogovorjena zavarovalna vsota, praviloma skupaj z do tedaj pripisanim dobičkom, – če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre, pa se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti (praviloma skupaj z do tedaj pripisanim dobičkom). Možne so različne kombinacije zavarovalnih vsot, pri čemer najpogosteje velja: – zavarovalna vsota za primer smrti je enaka zavarovalni vsoti za primer doživetja oziroma – zavarovalna vsota za primer smrti je lahko večkratnik zavarovalne vsote za primer doživetja. Za koga je mešano življenjsko zavarovanje primerno? Mešano življenjsko zavarovanje je namenjeno tistim, ki dajejo prednost varnosti pred donosnostjo. Zavarovalnica sicer zagotavlja donos na sredstva iz varčevalnega dela premije, vendar je njegova minimalna višina že vnaprej določena. Zavarovalci torej ne želijo prevzeti naložbenega tveganja, želijo pa zavarovati življenjski standard in obenem v primeru svoje smrti zagotoviti najbližjim finančno varnost. Zavarovanje je primerno za starše z nepreskrbljenimi otroki (šolarji, dijaki, študenti, …).