Kako uveljavljam škodo (prijava zavarovalnega primera)?

Ko nastopi kateri izmed zavarovanih rizikov oziroma zavarovanih dogodkov (doživetje, smrt zaradi nezgode, …), mora zavarovalec oziroma upravičenec o tem takoj obvestiti zavarovalnico. Osnova za prijavo zavarovalnega primera je v celoti izpolnjen obrazec, ki ga zavarovalec oziroma upravičenec prejme na zavarovalnici (osebno ali po pošti, preko interneta). Obrazci so različni, odvisni od vrste zavarovalnega primera, ki ga zavarovalec prijavlja. Poleg pravilno izpolnjenega in podpisanega obrazca mora zavarovalec oziroma upravičenec priložiti še dokumentacijo, ki pa je glede na vrsto kritja različna. Zavarovalnica lahko zahteva tudi druga dokazila, ki so potrebna za ugotovitev pravice do izplačila (npr. fotokopijo vozniškega dovoljenja v primeru prometne nezgode, fotokopijo ambulantnega kartona, …).

Zavarovalnica je zavezana izplačati zavarovalnino v roku 14 dni po tem, ko ji je bila predložena popolna dokumentacija, potrebna za ugotavljanje obveznosti zavarovalnice.

Prijava doživetja:

 • originalni izvod police,
 • dokazilo, da ima upravičenec pravico zahtevati izplačilo, če to ni razvidno iz police.

Prijava smrti zavarovanca:

 • originalni izvod police,
 • originalni izpisek iz matične knjige umrlih,
 • zdravniško poročilo o vzroku smrti,
 • druga dokazila na zahtevo zavarovalnice.

Prijava nezgode in kritične bolezni:

 • fotokopija medicinske dokumentacije (npr. specialistični izvidi zdravljenja, kartonček fizikalne terapije …),
 • fotokopija potrdila o upravičeni odsotnosti z dela (bolniški list),
 • fotokopija odpustnice iz bolnišnice (v primeru hospitalizacije),
 • fotokopija odpustnice iz zdravilišča,
 • fotokopija vozniškega dovoljenja v primeru prometne nesreče,
 • druga dokazila na zahtevo zavarovalnice.