Ali lahko opravljam posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja brez dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor?

Posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja smejo samostojno opravljati samo tiste osebe, ki so predhodno pridobile dovoljenje (licenco) Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje teh poslov.

Pomožni zavarovalni zastopnik ali posrednik je oseba, ki pod nadzorom in ob navzočnosti mentorja, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, išče potencialne zavarovalce in sodeluje pri predstavitvi mentorja zavarovanj potencialnim zavarovalcem, pri čemer sme sam predstavljati zgolj osnovne značilnosti zavarovanja, kot so predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, zavarovalna kritja, izključitve zavarovalnega kritja in zavarovalne vsote. Pomožni zavarovalni zastopnik ali posrednik ne sme sklepati zavarovanj ali podajati drugih izjav v imenu ali za račun zavarovalnice, zavarovalno zastopniške oziroma posredniške družbe, banke iz petega odstavka 558. člena ZZavar-1 ali osebe iz četrtega odstavka 558. člena ZZavar-1. Opravljanje del pomožnega zavarovalnega zastopnika ali posrednika se všteva v dokazovanje pogoja trimesečnih izkušenj, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Posamezni mentor je lahko hkrati mentor le petim pomožnim zavarovalnim zastopnikom ali posrednikom. Mentor je odgovoren za pravilnost in resničnost podanih izjav pomožnega zavarovalnega zastopnika ali posrednika, ki so podane potencialnemu zavarovalcu.